SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Medieval History of Central Europe - KHIS170
Title in English: Středoevropské dějiny středověku
Guaranteed by: Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
Incompatibility : KHIS014
Is co-requisite for: KHIS171
Is incompatible with: KHIS014
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (30.09.2019)
Czech history was an indivisible part of the European development from its very beginning. Political, religious, cultural and social affairs in Bohemia and Moravia were very often influenced by the events taking place in the broader Central Europe. Vice versa, they had an impact, sometimes very substantial, on their surroundings, as it can be illustrated on the example of the late medieval Hussite movement. It is therefore quite important to consider the Czech and the European history as one whole.
The first part of the subject (in the winter semester) deals with a period from the historical outset of the Czech lands up to the Late Middle Ages. The Christianisation of the European society, the forming of early European states and the reform movement, which on the verge of the Early Modern Period resulted in the German reformation, were the most important factors that determined the development in this period. Particular historical events will be analysed in an interdisciplinary way, using examples of the texts of the time.

Consultations can be conducted in Czech, German and English.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (30.09.2019)

Poskytnout celkový obraz českých středověkých dějin v kontextu evropského a zejména středoevropského vývoje, s důrazem na témata, která jsou pro politický, náboženský, kulturní a společenský vývoj v Čechách a na Moravě specifická.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (28.09.2019)

Christopher Brooke: Evropa středověku v letech 962–1154, Praha 2006.

Roger Collins: Evropa raného středověku 300–1000, Praha 2005.

Petr Čornej a kol.: Dějiny evropské civilizace I., Praha 2002.

Václav Drška – Dana Picková: Dějiny středověké Evropy, Praha 2004.

Denis Hay: Evropa pozdního středověku 1300–1500, Praha 2010.

John Hine Mundy: Evropa vrcholného středověku 1150–1300, Praha 2008.

Hledíková, Zdeňka - Janák, Jan - Dobeš, Jan: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost, Praha 2005.

kol. autorů: Dějiny zemí Koruny české I., Praha (např.) 2007.

kol. autorů: České země v evropských dějinách I., Praha 2006.

Velké dějiny zemí Koruny české I-VI, Praha 1999-2007.

Bohumila Zástěrová a kol.: Dějiny Byzance, Praha 1992.

 

Rozšiřující literatura:

 

František Kavka: Karel IV.: historie života velkého vladaře, Praha 1998.

František Kavka: Poslední Lucemburk na českém trůně. Králem uprostřed revoluce, Praha 2002.
Josef Macek: Jagellonský věk I-IV, Praha 2001, 2002
Jaroslav Mezník: Lucemburská Morava 1310-1423, Praha1999.
Václav Novotný: České dějiny. Díl I. část 1., Od nejstarších dob do smrti knížete Oldřicha, Praha 1912.
Václav Novotný: České dějiny. Díl I. část 2., Od Břetislava I. do Přemysla I., Praha 1913.
Václav Novotný: České dějiny. Díl I. část 3., Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. (1197-1253), Praha 1928.
Václav Novotný: České dějiny. Díl I. část 4., Rozmach české moci za Přemysla II. Otakara (1253-1271), Praha 1937.
Václav Novotný: M. Jan Hus. Život a učení I-1, Praha 1919, I-2, Praha 1921.
Ferdinand Seibt: Karel IV. Císař v Evropě (1346-1378), Praha 1999.
Jiří Spěváček: Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346, Praha 1994.
Jiří Spěváček: Karel IV., Praha 1980.
Jiří Spěváček: Václav IV., Praha 1986.
František Šmahel: Cesta Karla IV. do Francie (1377-1378), Praha 2006.
František Šmahel: Husitská revoluce 1-4, Praha 1993.
Josef Šusta: České dějiny. Díl II. část 1., Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví, Praha 1938.
Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců, Praha 1999.
Dušan Třeštík: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871, Praha 2001.
Rudolf Urbánek: Věk poděbradský 1-4, Praha 1915-1962.

Josef Žemlička: Čechy v době knížecí 1034-1198, Praha 2002.
Josef Žemlička: Počátky Čech královských 1198-1253. Proměna státu a společnosti, Praha 2002.

Josef Žemlička: Přemysl Otakar II.: král na rozhraní věků, Praha 2011.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (30.09.2019)

Rozpis témat:

Cíle předmětu, literatura. Počátky českého státu v písemných pramenech

Zrození nové (středověké) Evropy

Počátky evropských států a christianizace evropské společnosti I

Počátky evropských států a christianizace evropské společnosti II

Spor o investituru a jeho odezva v českých zemích

Církevní reformy a reformní hnutí 12. a 13. století / Křížové výpravy -
pouti a války

Středověká vzdělanost a počátky evropských univerzit / Inkvizice -
nástroj k udržení kázně a původce pramenů k poznání kacířských sekt

Přemyslovští králové - jejich politické ambice a jejich protivníci

Konec starých dynastií a nástupnické hlavolamy

Lucemburské Čechy a Evropa

Evropská společnost vrcholného a pozdního středověku

Revoluce a reformace ? Husitské hnutí a německé reformace

Evropa na prahu novověku (evropské dějiny kolem poloviny 16. století)

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (30.09.2019)

K získání atestace z předmětu (zápočtu) je potřeba úspěšně absolvovat závěrečný písemný test.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html