SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Czech and Central European history 1 - KHIS014
Title in English: České a středoevropské dějiny 1
Guaranteed by: Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: KHIS170
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
Incompatibility : KHIS170
Interchangeability : KHIS003
Is co-requisite for: KHIS015
Is incompatible with: KHIS170
Annotation -
Last update: UCDDOLEZ (19.08.2016)
Czech history was an indivisible part of the European development from its very beginning. Political, religious, cultural and social affairs in Bohemia and Moravia were very often influenced by the events taking place in the broader Central Europe. Vice versa, they had an impact, sometimes very substantial, on their surroundings, as it can be illustrated on the example of the late medieval Hussite movement. It is therefore quite important to consider the Czech and the European history as one whole.
The first part of the subject (in the winter semester) deals with a period from the historical outset of the Czech lands up to the Late Middle Ages. The Christianisation of the European society, the forming of early European states and the reform movement, which on the verge of the Early Modern Period resulted in the German reformation, were the most important factors that determined the development in this period. Particular historical events will be analysed in an interdisciplinary way, using examples of the texts of the time.

Consultations can be conducted in Czech, German and English.
Aim of the course -
Last update: UCDDOLEZ (18.08.2016)

The objective is to give a coherent image of the Czech medieval history in the context of European, especially Central European development, with accents on the topics that are distinctive for the political, religious, cultural and social development of Bohemia and Moravia.

Literature - Czech
Last update: UCDDOLEZ (18.08.2016)

Základní literatura a učební texty:

 

kol. autorů: Dějiny zemí Koruny české I., Praha (např.) 2007.

kol. autorů: České země v evropských dějinách I., Praha 2006.

Hledíková, Zdeňka - Janák, Jan - Dobeš, Jan: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost, Praha 2005.

Velké dějiny zemí Koruny české I-VI, Praha 1999-2007.

 

Rozšiřující základní literatura:

 

Kavka, František: Karel IV.: historie života velkého vladaře, Praha 1998.

Kavka, František: Poslední Lucemburk na českém trůně. Králem uprostřed revoluce, Praha 2002.
Macek, Josef: Jagellonský věk I-IV, Praha 2001, 2002
Mezník, Josef: Lucemburská Morava 1310-1423, Praha1999.
Novotný, Václav: České dějiny. Díl I. část 1., Od nejstarších dob do smrti knížete Oldřicha, Praha 1912.
Novotný, Václav: České dějiny. Díl I. část 2., Od Břetislava I. do Přemysla I., Praha 1913.
Novotný, Václav: České dějiny. Díl I. část 3., Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. (1197-1253), Praha 1928.
Novotný, Václav: České dějiny. Díl I. část 4., Rozmach české moci za Přemysla II. Otakara (1253-1271), Praha 1937.
Novotný, Václav: M. Jan Hus. Život a učení I-1, Praha 1919, I-2, Praha 1921.
Seibt, Ferdinand, Karel IV. Císař v Evropě (1346-1378), Praha 1999.
Spěváček, Jiří: Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346, Praha 1994.
Spěváček, Jiří: Karel IV., Praha 1980.
Spěváček, Jiří: Václav IV., Praha 1986.
Šmahel, František: Cesta Karla IV. do Francie (1377-1378), Praha 2006.
Šmahel, František: Husitská revoluce 1-4, Praha 1993.
Šusta, Josef: České dějiny. Díl II. část 1., Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví, Praha 1938.
Třeštík, Dušan: Počátky Přemyslovců, Praha 1999.
Třeštík, Dušan: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871, Praha 2001.
Urbánek, Rudolf: Věk poděbradský 1-4, Praha 1915-1962.

Žemlička, Josef: Čechy v době knížecí 1034-1198, Praha 2002.
Žemlička, Josef: Počátky Čech královských 1198-1253. Proměna státu a společnosti, Praha 2002.

Žemlička, Josef: Přemysl Otakar II.: král na rozhraní věků, Praha 2011.

 

Doporučená literatura:

 

Duby, Georges: Rok tisíc, Praha 2007.
Galuška, Luděk: Velká Morava, Brno 1991.
Hledíková, Zdeňka: Biskup Jan IV. z Dražic, Praha 1991.
Charvátová, Kateřina: Václav II., král český a polský, Praha 2007.
Jan, Libor: Václav II. a struktury panovnické moci, Brno 2006.
Karbusický, Václav: Báje, mýty, dějiny. Nejstarší české pověsti kontextu evropské kultury, Praha 1995.
Kejř, Jiří: Vznik městského zřízení v českých zemích, Praha 1998.
Králík, Oldřich: Kosmova kronika a předchozí tradice, Praha 1976.
Králík, Oldřich: Šest legend hledá autora, Praha 1966.
Krzemieńska, Barbara -Merhautová, Anežka - Třeštík, Dušan: Moravští Přemyslovci ve znojemské rotundě, Praha 2000.
Krzemieńska, Barbara: Břetislav I., Praha 2003.
Lutovský, Michal: Po stopách prvních Přemyslovců I. Zrození státu (872-972) - od Bořivoje I. po Boleslava I., Praha 2006.
Lutovský, Michal: Po stopách prvních Přemyslovců II. Léta krize a obnovy (972-1034) Od Boleslava II. po Oldřicha, Praha 2006.
Nový, Rostislav (ed.): Slavníkovci ve středověkém písemnictví, Praha 1987.
Petráň, Zdeněk: První české mince, Praha 1998.
Pleszczyński, Andrzej: Vyšehrad - rezidence českých panovníků: studie o rezidenci panovníka raného středověku na příkladu českého Vyšehradu, Praha 2002.
Polc, Jaroslav: Světice Anežka Přemyslovna, Praha 1988.
Smetánka, Zdeněk: Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života, Praha 19921, 20042
Sommer, Petr - Třeštík, Dušan -Žemlička, Josef (eds.): Přemyslovci - budování českého státu, Praha 2009.
Sommer, Petr (ed.): Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa, Praha 2006.
Sommer, Petr: Svatý Prokop. Z počátků českého státu a církve, Praha 2007.
Sommer, Petr: Začátky křesťanství v Čechách - kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury, Praha 2001.
Stehlíková, Dana (ed.): Svatý Václav, ochránce české země, Praha 2008.
Svatý Vojtěch, Čechové a Evropa, Praha 1998.
Třeštík, Dušan: Mýty kmene Čechů (7.-10. století). Tři studie ke "starým pověstem českým", Praha 2003.
Třeštík, Dušan: Deset tezí o Kristiánovi, FHB 2, 1980, s. 7-33.
Wihoda, Martin: Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti, Praha 2005.
Žemlička, Josef: Mocren, Mogkran, Muckern. Kde hledat říšský majetek Mocran et Mocran?, ČČH 105/2, 2007, s. 305-350.
Žemlička, Josef: Přemysl Otakar I., Praha 1990.

Syllabus - Czech
Last update: UCDDOLEZ (17.08.2016)

Rozpis témat:

Cíle předmětu, literatura. Počátky českého státu v písemných pramenech

Zrození nové (středověké) Evropy

Počátky evropských států a christianizace evropské společnosti I

Počátky evropských států a christianizace evropské společnosti II

Spor o investituru a jeho odezva v českých zemích

Církevní reformy a reformní hnutí 12. a 13. století / Křížové výpravy -
pouti a války

Středověká vzdělanost a počátky evropských univerzit / Inkvizice -
nástroj k udržení kázně a původce pramenů k poznání kacířských sekt

Přemyslovští králové - jejich politické ambice a jejich protivníci

Konec starých dynastií a nástupnické hlavolamy

Lucemburské Čechy a Evropa

Evropská společnost vrcholného a pozdního středověku

Revoluce a reformace ? Husitské hnutí a německé reformace

Evropa na prahu novověku (evropské dějiny kolem poloviny 16. století)

Course completion requirements -
Last update: UCDDOLEZ (18.08.2016)

To receive the credits (zápočet), it is necessary to pass a final written test at the end of the semester.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html