SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Area Studies Methodology - JTB037
Title: Metodologie area studies
Guaranteed by: Department of North American Studies (23-KAS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:2/10, Ex [HT]
Capacity: 50 / unknown (140)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: distance
Teaching methods: distance
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
Incompatibility : JTB003
In complex pre-requisite: JTB049, JTB050, JTB051, JTB058, JTB059, JTB060
Annotation -
The course Introduction to Area studies will focus on key concepts and key texts relevant for area studies as an academic discipline. Basic methodological issues will be covered as well. Examples of practical research questions related to specific aspects of area studies will be provided throughout the course.
Course readings are updated in the Czech version of the syllabus.
Last update: Kozák Kryštof Přemysl, PhDr. Mgr., Ph.D. (13.02.2024)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je seznámit studenty s tím, co je v rámci oboru teritoriálních studií považováno za klíčové pojmy a koncepty.

Vysvětlit studentům specifické rysy práce se zdroji v rámci teritoriálních studií a základní přístupy v metodologii oboru.

Vyložit studentům formou "aplikačních ukázek", jak a k čemu lze věci v kursu vyučované využít při řešení konkrétních výzkumných problémů jak v rámci jeho vlastní tématiky, tak i mimo ni.

Po absolvování předmětu tedy budou studenti mít základní přehled o oboru teritoriální studia a o základních teoretických a metodologických přístupech tohoto oboru. Získají schopnost formulovat relevantní vědecké problémy a zasadit je do odpovídajícího kontextu. Budou se též rámcově orientovat v oborech příbuzných a budou schopni jednak využívat jejich vědeckých metod a přístupů, ale zároveň též specifikovat jejich využití v kontextu teritoriálních studií. Součástí kurzu bude i představení tzv. velkých akademických debat, a to jak v rámci sociálních věd obecně, tak i v rámci klíčových souvisejících oborů.

Last update: Kozák Kryštof Přemysl, PhDr. Mgr., Ph.D. (13.02.2024)
Course completion requirements - Czech

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019)

 • 91% a více        => A
 • 81-90%             => B
 • 71-80%             => C
 • 61-70%             => D
 • 51-60%             => E
 • 0-50%               => F

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

 

Last update: Kozák Kryštof Přemysl, PhDr. Mgr., Ph.D. (13.02.2024)
Literature - Czech

Povinná literatura ke kurzu je uvedena podrobně u každého tématu v sylabu.

Last update: Kozák Kryštof Přemysl, PhDr. Mgr., Ph.D. (13.02.2024)
Teaching methods - Czech

Přednáška, čtení podkladových textů na každý týden.

Přednáška proběhne na platformě MS Teams podle rozvrhu distančního studia.

MOODLE: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3005

Last update: Kozák Kryštof Přemysl, PhDr. Mgr., Ph.D. (13.02.2024)
Requirements to the exam - Czech

Seminární práce z oboru teritoriální studia 50%


Práce zpracuje a analyzuje jeden z následujících konceptů/témat v rámci konkrétního teritoriálního kontextu a v jasně ohraničeném časovém úseku.

Témata/koncepty:

 • populismus
 • polarizace
 • identita
 • národ
 • demokracie
 • suverenita
 • technologie
 • hospodářská politika
 • kulturní válka

Příklad: Polarizace amerického politického systému od konce studené války. Projevy populistické politiky ve Francii v letech 2011-2018. Hospodářská politika a neoliberalismu v Československu v 90. letech 20. století.


Minimální rozsah: 15 normostran (27 000 znaků) 

Seminární práce se odevzdává v systému Turnitin, do kterého se dostanete skrze Moodle stránku kurzu https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3005

přímý odkaz případně zde: https://dl2.cuni.cz/mod/turnitintooltwo/view.php?id=191796

 

Deadline pro vložení Seminární práce: 7.6.2024. Za každý započatý den pozdního dodání se připočítá sankce -2 body/1 den.

 

Závěrečný test 50%

Závěrečný test bude probíhat na dálku. V den zkoušky obdrží student zadání a bude mít 48 hodin na jeho vypracování.

 

Hodnocení:

 • 91% a více         =>           A
 • 81-90%             =>            B
 • 71-80%             =>            C
 • 61-70%             =>            D
 • 51-60%             =>            E
 • 0-50%               =>            F

 

Last update: Kozák Kryštof Přemysl, PhDr. Mgr., Ph.D. (03.05.2024)
Syllabus - Czech

Předmět pokrývá pět hlavních tematických okruhů, ke každému z nich jsou povinné texty:

1. Okruh A. Proč area studies?

1.1. Szanton, David L., The Politics of Knowledge: Area Studies and the Disciplines, University of California Press, 2004. Introduction.

1.2. Bruce Cumings: Boundary Displacement: Area Studies and International Studies during and after the Cold War, Bulletin of Concerned Asia Scholars, Vol. 29, 1997.

1.3. Edward Said: Orientalism, Vintage Books, 1979, Introduction (pp.1-31).

2. Okruh B. Ekonomické souvislosti area studies

2.1. Dani Rodrik: Sense and Nonsense in the Globalization Debate, Foreign Policy, No. 107. (Summer, 1997), pp. 19-37.

2.2. James L. Watson: Golden Arches East. Stanford University Press, 1997. Introduction.

2.3. Thomas Friedman: The Lexus and the Olive Tree, Anchor Books, 2000, The New System.

3. Okruh C. Kultura, civilizace a migrace v rámci area studies

3.1. Samuel Huntington: The Clash of Civilizations, Foreign Affairs, 1993.

3.2. Edward Said: Clash of Ignorance. Reply to Huntington, oba zdroje z Gearóid Ó Tuathail, Simon Dalby and Paul Routledge: The Geopolitics Reader, 2nd Edition, Routledge, 2006.

3.3. Reiner Munz: Demography and Migration. Outlook for the 21st century. Migration Policy Institute, 2014.

4. Okruh D. Nacionalismus a mezinárodní politika v rámci area studies

4.1. Benedict Anderson: Fictional Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, 1991, Introduction (pp.1-9), The Origins of National Consciousness (pp. 37-47).

4.2. Graeme Wood, Limbo World, Foreign Policy, January/February 2010.

4.3. Guillermo O'Donnell a Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions anout Uncertain Democracies (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986), kapitoly 1, 2 a 3 (str. 3-36).

5. Okruh E. Geografie a area studies

5.1. Ricardo Hausmann: Prisoners of Geography. Foreign Policy, January, 1999.

5.2. Postel, Sandra L; Wolf, Aaron T.: Dehydrating conflict. Foreign Policy 126 (Sep/Oct 2001): 60-67.

5.3. Robert D. Kaplan: Revenge of Geography, Foreign Policy, 2009.

Texty jsou dostupné přes MOODLE: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3005

Last update: Kozák Kryštof Přemysl, PhDr. Mgr., Ph.D. (13.02.2024)
Entry requirements - Czech

Schopnost číst texty v anglickém jazyce, schopnost psát srozumitelné texty.

Last update: Kozák Kryštof Přemysl, PhDr. Mgr., Ph.D. (13.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html