SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Consumption Society - JSB564
Title: Společnost spotřeby
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11543
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Incompatibility : JSB591
Pre-requisite : JSB003, JSB010
Is incompatible with: JSB591
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (24.01.2021)
V kurzu se studenti seznámí s vybranými sociologickými přístupy ke spotřebě. Budou probrány různé teoretické i empirické výzkumy spotřeby ve společnosti a role, kterou spotřeba hraje při udržování globální ekonomiky, formování identity a sociální struktury současné společnosti.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (24.01.2021)

Cílem předmětu je a) seznámit studenty s vybranými sociologickými teoriemi a výzkumy spotřeby v moderní společnosti; b) naučit studenty identifikovat jevy spojené se spotřebou ve svém okolí a sociologicky je interpretovat.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (06.05.2022)

Podmínky úspěšného zakončení předmětu:
Odevzdání alespoň 5 domácích úkolů s hodnocením alespoň 10 bodů.

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (18.01.2024)

Povinná literatura:

Classen, C. (1996). Sugar cane, Coca-Cola and hypermarkets: consumption and surrealism in the Argentine north-west. In Howes, D. (ed.) Cross-cultural consumption: global markets: local realities. London: Routledge, s. 20-38.
Librová, H. (2003) Ekologický luxus v realitě - několik případů. In Vlažní a váhaví. Brno: Doplněk, s. 145-170.
Miller, D. (2014) Teorie nakupování. In: Spotřební kultura: Historie, teorie a výzkum. P. Zahrádka (ed.) Praha: Academia, s. 144-171.
Palmisano, S. (2013) The Paradoxes of New Monasticism in the Consumer Society. In: F. Gauthier and T. Martikainen (eds.), Religion in Consumer Society. Brands,Consumers and Markets. Surrey: Ashgate, s. 75-90.
Sassatelliová, R. (2014) Sociologie spotřeby: jednání, distinkce a identita. In: Spotřební kultura: Historie, teorie a výzkum. P. Zahrádka (ed.) Praha: Academia, s. 87-113.
Slater, D. (1997) Consumer Culture & Modernity. Cambridge: Polity, s. 24-32, 95-97.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (17.05.2022)

Každý týden bude jedna přednáška a s ní spojená četba a domácí úkol.

Podmínky úspěšného zakončení předmětu:
Odevzdání alespoň 5 domácích úkolů s hodnocením alespoň 10 bodů.

Hodnocení:
Domácí úkol: 0-20 bodů. Úkol nelze opravit.

91 - 120 bodů = výborně (A)
82 - 90 bodů = velmi dobře (B)
72 - 81 bodů = dobře (C)
62 - 71 bodů = uspokojivě (D)
51 - 61 bodů = dostatečně (E)
méně než 51 bodů = nedostatečně (F)

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (13.02.2022)

Sylabus

Informace o kurzu, doporučená literatura a odevzdávání úkolů je v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11543

1.

 • Úvod do sociologie spotřeby; konzumní společnost (Veblen, Bourdieu, Baudrillard); spotřeba (ničení) ≠ používání (produkce)
 • četba: Sassatelliová, R. (2014) Sociologie spotřeby: jednání, distinkce a identita. In: Spotřební kultura: Historie, teorie a výzkum. P. Zahrádka (ed.) Praha: Academia, s. 87-113.
 • úkol: identifikovat prvky soutěživé (Veblen) a distinktivní (Bourdieu) spotřeby ve svém okolí

2. 

 • Rodina, spotřeba a nakupování (Pahl, Zelizer, Miller)
 • četba: Miller, D. (2014) Teorie nakupování. In: Spotřební kultura: Historie, teorie a výzkum. P. Zahrádka (ed.) Praha: Academia, s. 144-171.
 • úkol: příklady z vlastní zkušenosti o rodinném nakupování - teorie burákového másla a oběti (podle Millera)

3. 

 • Konzumerismus jako étos spotřební společnosti: vybrané hodnoty autenticity, štěstí a nekonformismu (Taylor, Campbell, Cederström a Spicer, Heath, Potter)
 • četba: Slater, D. (1997) Consumer Culture & Modernity. Cambridge: Polity, s. 24-32, 95-97.
 • úkol: uvést příklad ke každé z vybraných hodnot ve spotřebním chování svém či svého okolí

4. 

 • Náboženství ve spotřební společnosti
 • Náboženský trh: metafora trhu (Berger), trh s náboženskými předměty a službami (Redden)
 • Náboženství jako životní styl odrážející kulturní model spotřební společnosti a její hodnoty.
 • četba: případová studie Palmisano, S. (2013) The Paradoxes of New Monasticism in the Consumer Society. In: F. Gauthier and T. Martikainen (eds.), Religion in Consumer Society. Brands,Consumers and Markets. Surrey: Ashgate, s. 75-90.
 • úkol: vybrat jeden náboženský jev a charakterizovat, v čem odráží hodnoty konzumerismu

5. 

 • Globalizovaná spotřeba (globální zboží/služby/značky, ekologické důsledky, kulturní
 • rozdíly)
 • četba: Classen, C. (1996). Sugar cane, Coca-Cola and hypermarkets: consumption and surrealism in the Argentine north-west. In Howes, D. (ed.) Cross-cultural consumption: global markets: local realities. London: Routledge, s. 20-38.
 • úkol: na základě rozhovoru s rodiči nebo prarodiči zjistěte, jakými způsoby k nim pronikala globalizace skrze spotřebu (jejich první setkání s globálními produkty)

6. 

 • Spotřeba jako politické jednání (spotřební aktivismus a responsibilizace spotřebitelů)
 • četba: Librová, H. (2003) Ekologický luxus v realitě - několik případů. In Vlažní a váhaví. Brno: Doplněk, s. 145-170.
 • úkol: napsat krátkou úvahu nad argumenty H. Librové (cca 1500 slov)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html