History of Social Anthropology - JSB558
Title: Dějiny sociální antropologie
Czech title: Dějiny sociální antropologie
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022 to 2022
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: 25 / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4989#section-0
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
In complex pre-requisite: JSB502
Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Jednosemestrální kurs seznamující s vybranými osobnostmi a tématy britské sociální antropologie, americké kulturní antropologie a francouzské etnologie do 60. let 20. století. V kursu nenabízíme prosté lineární vyprávění o dějinách antropologického myšlení. I když se takovéto schematičnosti (spíše z didaktických a praktických důvodů) zcela nevyhýbáme, naše hlavní ambice leží jinde. Chceme v něm ukázat, že mnohá antropologická témata i přístupy k jejich řešení, která bývají již většinou považována za "klasická", jsou dodnes předmětem zájmu společenských věd stejně jako součástí našeho intelektuálního arzenálu, jehož prostřednictvím rozumíme světu kolem nás. Dějiny sociální antropologie, jak je představujeme v tomto kursu, nám tak nejsou pouze souhrnem přednášek o tom, co si kdo kdy myslel a napsal, ale především prostředkem k poučenému komentování naší současnosti.
Last update: Helper (22.08.2019)
Aim of the course - Czech

Cílem kursu je naučit studenty rozumět současnosti ve vztahu k dějinám antropologického myšlení a jeho tématům. Dějiny oboru jsou představeny jako otevřený proces, který nelze plně ohraničit škatulkami myšlenkových škol. Takto jsou dějiny sociální antropologie vysvětlovány nejenom ve vtahu k jeho "mrtvým klasikům", ale především s přesahem do současného antropologického a politického myšlení.

Last update: Helper (22.08.2019)
Literature - Czech

Doporučená literatura k celmu kursu

BARNARD, Alan. 2000. History and Theory in Anthropolgy. Cambridge: Cambridge University Press.

Podrobný a průběžně aktualizovaný seznam literatury je dostupný v Moodle na stránkách kursu zde.

Last update: Helper (22.08.2019)
Teaching methods - Czech

Přednášky, seminární výuka.

Last update: Helper (22.08.2019)
Requirements to the exam - Czech

Znalost základní literatury.

Znalost literatury uvedené k jednotlivým přednáškám a seminářům jako Povinná četba.

Průběžné plnění zadaných úkolů v požadované kvalitě a rozsahu (viz. stránka kursu v Moodle).

Celkové  hodnocení zapsaných studentů probíhá na procentní škále v tomto rozsahu:

100 - 91: A (výtečně, vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
81 - 90: B (velmi dobře, nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
71 - 80: C (dobře, celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
61 - 70: D (uspokojivě, přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
51 - 60: E (dostatečně, výkon splňuje minimální požadavky)
50 - 0: F

Last update: Hrešanová Ema, Mgr., Ph.D. (01.02.2022)
Syllabus - Czech

Rozvrh témat je pouze orentační, aktuální sylabus je dostupný na stránkách kursu v Moodle zde.

Týden 1
Evolucionistické myšlení (James G. Frazer). Hierarchie a dominance. Liberální demokracie a konec dějin (Francis Fukuyama)

Týden2
Bronislaw Malinowski. Teoretická východiska zúčastněného pozorování, konstrukce antropologického terénu

Týden 3
Zrod britského funkcionalismu. Alfred Reginald Radclife-Brown a studium příbuzenství jako studium sociální struktury. Nepotismus v moderních společnostech (Bush)

Týden 4
Edward Evan Evans-Pritchard a vrcholný funkcionalismus

Týden 5
Zrod manchasterské školy. Max Gluckman. Sociální situace, konflikt a dynamická rovnováha

Týden 6
Edmund Leach: od kultury k sociální struktuře

Týden 7
Zrod moderní francouzské etnologie. Émile Durkheim, Marcel Mauss. Sociální fakt, totální sociální fakt. Kategorizace

Týden 8
Margaret Meadová versus Derek Freeman. Kulturní determinismus a výzkumnická situovanost

Týden 9
Ruth Benedictová a vzorce kultury. Samuel P. Huntington a střet civilizací

Týden 10
Od strukturalismu Clauda Lévi-Strausse ke kognitivní antropologii a antropologii přírody Philppa Descoly

Týden 11
Marshall Sahlins: preskriptivní a performativní struktura

Last update: Helper (22.08.2019)