SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Antropology of Gender and Kinship - JSB502
Title: Antropologie rodu a příbuzenství
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.
Pre-requisite : {Group of prerequisites: JSB502 (SOSA/SOSP or BP_SOC).}
Incompatibility : JSB586
Is incompatible with: JSB586
Annotation - Czech
Kurz představuje téma příbuzenství jako významný předmět antropologického studia společností. Seznamuje se základní příbuzenskou terminologií a klíčovými koncepty. Stručně uvádí klasické teorie a antropologické výzkumy v dané oblasti bádání a též se věnuje aktuálním debatám o proměnách příbuzenských systémů, jež souvisí s novými reprodukčními technologiemi (NRT) a jejich globálním využitím.
Last update: Hrešanová Ema, Mgr., Ph.D. (09.03.2021)
Aim of the course - Czech

Cílem kurzu je představit téma příbuzenství jako významný předmět antropologického studia společností. Kurz seznamuje se základní příbuzenskou terminologií a klíčovými koncepty. Stručně uvádí klasické teorie a antropologické výzkumy v dané oblasti bádání a též se věnuje aktuálním debatám o proměnách příbuzenských systémů, jež souvisí s novými reprodukčními technologiemi (NRT) a jejich globálním využitím.

Last update: Grygar Jakub, doc. Mgr., Ph.D. (23.01.2019)
Course completion requirements - Czech

A. Provedení mikrovýzkumu (výzkumné sondy) a na jeho základě a vypracování výzkumné zprávy s příbuzenskym diagramem. (40%)

B. Aktivní participace na seminářích (10%)

C. Odevzdání krátké reflexe dokumentárního filmu (10%)

D. Složení závěrečného písemného testu (40%)

 

(A) Výzkum a příbuzenský diagram

Podle níže uvedené osnovy provedete (mini)výzkumnou sondu a sepíšete Výzkumnou zprávu. V průběhu kurzu si upřesníme termín odevzdání zprávy a její ústní prezentace. Rozsah zprávy bude přibližně 6-8 normostran plus příbuzenský diagram (viz níže). Váš (mini)výzkum bude zahrnovat tyto činnosti:

 

1)    Proveďte polostrukturovaný či hloubkový tematicky orientovaný rozhovor (či rozhovory)

2)    Zjistěte a popište:

a) kdo jsou příbuzní Vašeho informátora/informátorky
b) co definuje "příbuzného"/příbuznou, čím je "příbuzný/á" definován
c) rozdílné typy příbuzných
d) jaká je definice rodiny
e) smysl a účel manželství a důvody k jeho ne/uzavření anebo trvání
f) pravidla, jimiž se manželství/partnerský vztah řídí(řídil)
g) zda a jaká existují rezidenční pravidla
h) smysl, účel a důvody rozvodu/rozpadu partner. vztahu

ch) zda a proč ne/má dotyčný/á děti a jaké reprodukční strategie se za touto situací skrývají
i) příbuzenské termíny a oslovení

 

3) Nakreslete příbuzenský diagram ilustrující Váš popis
4) Vyložte své závěry o podstatě příbuzenství

U diagramu bude klíč a legenda, stručná charakteristika osob atd. (podrobnosti budou sděleny v průběhu kurzu). Diagram bude rozkreslen na listech formátu A4, jeho popisky mohou být ruční (vše však musí být naskenované/ofocené a v elektronické verzi vložené do moodlu do příslušné složky). Legenda bude strojopisná (můžete ale rovněž použít některý z počítačových programů a „kreslit“ v počítači).

Termín odevzdání: 3.5.

Opožděné odevzdání vede ke ztrátě 2 bodů za každý prodlený den. 

 

B. Aktivní participace na seminářích

Jednotlivé hodiny jsou organizovány jako přednášky se semináři (část každého setkání je věnována diskuzi nad povinnými texty). Mimoto jsou dvě setkání vyhrazena pouze tematickým debatám  (v polovině a na konci kurzu). Od studujících se očekává, že do debat aktivně přispějí. V případě, že se dotyční nemohou ze závažných důvodů zúčastnit, je možné, aby nejpozději do půlnoci předchozího dne vyučující emailem zaslali svou omluvu, a kritickou reflexi textu s přiloženými otázkami k diskuzi zaslali nejdéle do konce týdne.

 

C. Odevzdání krátké reflexe dokumentárního filmu 

Jde o reflexi na zadaný film (viz harmonogram kurzu a rozpis témat) v délce 2 normostran.

 

D. Složení závěrečného písemného testu

Test se bude konat ve zkouškovém období.

 

Hodnocení (viz Opatření děkanky č. 17/2018):

A: 91 % a více

B: 81 – 90 %

C: 71 – 80 %

D: 61 – 70 %

E: 51 – 60 %

F: 0 – 50 %

Last update: Hrešanová Ema, Mgr., Ph.D. (31.01.2022)
Literature - Czech

Povinná literatura ke kurzu:

Skupnik, J. 2010. Antropologie příbuzenství: Příbuzenství, manželství a rodina v kulturně antropologické perspektivě Praha: Sociologické nakladatelství Slon. 

Doplňující základní literatura k přednáškám:

Stone, L. 2009. Kinship and Gender. An Introduction. Westview Press.

Doporučená literatura:

Gammeltoft, T. 2021. Spectral Kinship: Understanding how Vietnamese women endure domestric distress. American Ethnologist 48(1): 22-36.

Papadaki, E. (2020), Becoming mothers: narrating adoption and making kinship in Greece. Soc Anthropol, 28: 153-167. https://doi.org/10.1111/1469-8676.12751

Rozšiřující literatura:

Bamford, S., J. Leach (eds). 2009. Kinship and Beyond: The Genealogical Model Reconsidered. Berghahn Books.

Browner, C., C. Sargent (eds). 2011. Reproduction, Globalisation and the State.New Theoretical and Ethnograhic perspectives. Durham: Duke University Press.

Carsten, J. 2004. After Kinship. Cambridge: Cambridge University Press.

Edwards, J., C. Salazar (eds.). 2012. European Kinship in the Age of Biotechnology. Berghahn Books.

Finkler, K. 2000. Experiencing the New Genetics. Family and Kinship on the Medical Frontier. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.

Fox, Robin, 1967, Kinship and Marriage: An Anthropological Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.

Goldstein, Melvyn, C., 1987, "When Brothers Share a Wife". In: Natural History, 96(3), ss. 39-48, (český překlad Cargo 1999, 3/4).

Geertz, Clifford, 2000, „Dopad pojetí kultury na pojetí člověka.“ Interpretace kultur. Praha: SLON, ss. 45-67.

Goody, Jack, 2006 /2000/, Proměny rodiny v evropské historii. Praha: NLN.

Holy, Ladislav, 1996, Anthropological Perspectives on Kinship. London: Pluto Press.

Keesing, Roger, M., 1975, Kin Groups and Social Structure. New York: Harourt Brace Jovanovich College Publishers.

          Murphy, Robert, F., 1998, Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: SLON.

Nanda, Serena, 1992, "Arranging Marriage in India". In: The Naked Anthropologist. Waldsworth, ss. 34-45. (Český překlad in Cargo).

Ottenheimer, Martin, 1996, Forbidden Relatives: The American Myth of Cousin Marriage. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.

Pasternak, Burton, 1976, Introduction to Kinship and Social Organization. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Schwimmer, Brian, 1995, Kinship and Social Organization. Dostupné z:

https://www.umanitoba.ca/faculties/arts/anthropology/kintitle.html

Skupnik, Jaroslav, 2010, Antropologie příbuzenství: Příbuzenství, manželství a rodina v antropologické perspektivě. Praha: SLON.

Stone, Linda, 1997, Kinship and Gender: An Introduction. Boulder: WestviewPress.

 Holy, Ladislav: Strategies and Norms in a Changing Matrilineal Society.

Horský, Jan a M. Seligová. 1996. Rodina našich předků. Praha.

Krolokke, C. et al. (eds) 2016. Critical Kinship Studies. London: Rowman & Littlefield International.

Lévi-Strauss, Claude.  1969. The Elementary Structures of Kinship. Beacon Press.

Morgan, Lewis Henry. 1954. Pravěká společnost. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

Murphy, R.F. 1998. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha. Kapitoly 3, 4 a 5.

Schneider, David. 1980 (1968). American Kinship. A Cultural Account. Chicago: Chicago University Press.

Walks, M., N. McPherson (eds.). 2011. Anthropology of Mothering. Bradford, Kanada: Demeter Press.

Last update: Hrešanová Ema, Mgr., Ph.D. (25.01.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html