SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Educational policy - JSB524
Title: Vzdělávací politika
Guaranteed by: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, MC [HT]
Capacity: 100 / unknown (80)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9032
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Teacher(s): Bc. Natálie Kopecká
Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Bc. Daniel Saifrt
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Incompatibility : JSB039, JSB781
Is incompatible with: JSB039, JSB781
Annotation -
Last update: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (28.10.2019)
Introduction to educational policy in the Czech Republic (in Czech)
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (29.01.2021)
Student/ka by měl/a být na konci kurzu schopen/a: 
- používat pojmosloví vzdělávací politiky;
- orientovat se v českém vzdělávacím systému;
- přemýšlet o vzdělávání v širším společenském kontextu;
- klást si otázky po příčinách a důsledcích různého nastavení vzdělávací politiky; 
- najít si informace k aktuálním otázkám českého vzdělávání;
- konfrontovat svojí osobní zkušenost s odbornou literaturou a empirickou evidencí.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (06.02.2024)

Klasifikovaný zápočet bude udělen na základě bodů získaných za:

a)     průběžnou práci v semestru (5 bodů)

b)     individuální nebo týmovou závěrečnou práci (5 bodů).

Hodnocení: A - 10 bodů; B - 9 bodů, C - 8 bodů, D - 7 bodů, E - 6 bodů, F - 5 a méně bodů

Průběžná práce v semestru se skládá z 5 aktivit v elektronickém systému Moodle, jejichž splnění/absolvování je hodnoceno vždy 1 bodem. Za pravidelnou aktivní účast (příprava + zapojení do aktivity na hodině) na přednáškách mohou být uděleny až 2 bonusové body, kterými lze kompenzovat ztrátu bodů za jiné aktivity. 

U závěrečné práce si studující zvolí jednu z nabídnutých forem plnění:

a)     rozhovor s aktérem vzdělávací politiky na zadané téma (max. tříčlenné skupiny);

b)     reportáž z dvou navštívených odborných akcí zaměřených na vzdělávací politiku (individuální);

c)     natočení výukového videa nebo příprava výukové hry z oblasti vzdělávací politiky (max. čtyřčlenné skupiny);

d)     četba, shrnutí, kritická reflexe a grafické zpracování (infografika) vybrané odborné literatury (individuální);

e)     vytvoření hesla na české (příp. anglické) Wikipedii z oblasti vzdělávací politiky (max. dvojice);

f)     jiná forma na základě dohody s vyučující (příp. ad hoc nabídka).

 

Specifikace požadavků na jednotlivé formy závěrečné práce je dostupná v Moodle.

Studenti mohou při přípravě výstupů využívat nástrojů umělé inteligence (AI). Použití AI je nutné transparentně uvést (jaký nástroj, v jaké fázi práce a jakým způsobem byl využit). Využití AI není povoleno pro přípravu textu shrnující odbornou literaturu (varianta D závěrečné práce). Přejímání výsledků generovaných AI v jejich doslovné nebo mírně upravené podobě a jejich vydávání za vlastní dílo je považováno za plagiátorství. Více informací o využívání AI na FSV UK viz Stanovisko UK a Doporučení pro studující.


Vyučující mohou využívat nástrojů AI pro přípravu výukových materiálů a zpětné vazby na studentské výstupy v intencích Stanoviska UK a Doporučení pro vyučující. O případném použití AI studenty informují.

Závěrečná práce musí být odevzdána do Moodle nejpozději do 28. května (1. termín) či 11. června (2. termín) či 2. července (3. termín).

Literature -
Last update: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (28.10.2019)

Kohoutek, J.; Veselý, A., Špačková, Z. (Eds.) Vzdělávací politika. Brno: Masarykova univerzita.

Další literatura:

Creating Effective Teaching and Learning Environments : First Results from TALISTeaching and Learning International Survey, OECD, 2009. ISBN 978-92-64-05605-3.

European Comission. Key Data on Teachers and School Leaders in Europe. 2013

Kalous, J.; Štoček, J.; Veselý, A. (Eds.) 2007. Educational Policy Studies in the Czech Republic. Plzeň: Aleš Čeněk.

Kalous, J.; Veselý, A. (Eds.). 2006. Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Karolinum. 172 s. ISBN 80-246-1260-7.

Kalous, J.; Veselý, A. (Eds.). 2006. Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha: Karolinum.

Kalous, J.; Veselý, A. (Eds.). 2006. Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Praha: Karolinum. 181 s. ISBN 80-246-1261-5.

MŠMT. Statistická ročenka školství - výkonové ukazatele 2014/15. Dostupné na http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v aktuálním znění

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Requirements to the exam -
Last update: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (28.10.2019)

Course in Czech for Czech students.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (06.02.2024)

Rozpis výuky (témata mohou být upravena, případně prohozeno jejich pořadí)

1. Úvodní setkání

- obsah kurzu a jeho organizace, očekávání, studijní povinnosti

- co to je vzdělávací politika a co nás zajímá při jejím zkoumání

2. Jak se mění vzdělávání v ČR? Historický vývoj i výzvy posledních let

- co aktuálně řeší (nejen) česká vzdělávací politika

- co víme o současné situaci a co bychom vědět potřebovali

3. Kdo v Česku mluví do a o vzdělávání?

- rozhodovatelé, tvůrci a další stakeholdři a jejich postoje

4. Jak řídit a měnit vzdělávací systém?

- řízení regionálního školství

- role MŠMT a jiných aktérů

5. Jak vypadá český vzdělávací systém a jak jím projít?

- Jaké máme školy, kolik je v nich žáků a učitelů?

- Jak se náš systém liší od zahraničních?

- Jak se náš systém změnil za posledních 30 let?

- Co vše ošetřuje školský zákon?

6. Jaká je role obcí v české vzdělávacím systému a co vlastně dělají ředitelé?

- role zřizovatelů

- ředitelé jako aktéři vzdělávací politiky

7. Kdo učí a proč to dělá zrovna tak?

- role učitelů ve vzdělávání

- co vše o učitelích víme a jak vzdělávací politika může ovlivňovat práci učitele

8. Cíle vzdělávání a problémy vzdělávacího systému

9. Jaké chceme vzdělávání a jak zjistíme, zda to funguje?

- cíle vzdělávání a posuzování jejich plnění

- kdo, co a proč hodnotí

- hodnocení žáků, učitelů, škol, metod a programů, systému

10. Jak vnímají rodiče a žáci výsledky vzdělávání?

- hodnocení ve školách

- rodiče jako aktéři VzP

11. Jak lze legislativními a ekonomickými nástroji ovlivnit podobu vzdělávání?

- nástroje vzdělávací politiky

- případové studie

12. Jak se kouká vzdělávací politika na svět?

- aplikace rámce vzdělávací politiky na vybraný problém

13. Co vzdělávání přináší jednotlivcům a společnosti?

Co kurz vzdělávací politiky přinesl vám?

- shrnutí, systémový pohled na vzdělávání a vzdělávací politiku; analytický rámec II

- reflexe semestru

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html