SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Contemporary Empirical Researches in Czech Republic - JSB132
Title: Současné empirické výzkumy v ČR
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: 8
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: http://Přednášející je vždy uveden u příslušné přednášky.
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Teacher(s): Mgr. Jarmila Pilecká
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Pre-requisite : JSB529
Is incompatible with: JSB131
Annotation - Czech
Last update: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. (21.09.2021)
Přednášející je vždy uveden u příslušné přednášky.
Garant předmětu: doc. Milan Tuček
Kontakt na Median: jarmila.pilecká@median.cz
místo: Nové Butovice, Pekařská 16, učebna 105, v případě distanční výuky budou přednášky probíhat přes aplikaci Google Meet, což bylo domluveno na první přednášce. Pokud budou nějaké obtíže, přejdeme na aplikaci Zoom, kterou používá Median, linky pro připojení na jednotlivé přednášky budou k dispozici v IS a na webových stránkách kurzu.

čas: 14:00-15:20

Termín: ZS 2021-2022

první přednáška bude prezenční
Aim of the course - Czech
Last update: Jana Vojanová (30.10.2023)

Cílem kurzu je seznámení posluchačů s aktuálními postupy ve výzkumu veřejného mínění a médií. V sérii deseti přednášek budou studenti seznámeni nejen s metodami a technikami, které jsou v rámci výzkumné praxe využívány, ale uvidí tyto nástroje zasazeny do kontextu výzkumů, které agentura MEDIAN řeší. 

 

Kurz se zaměří jak na moderní postupy ve výzkumu, tak na využívané analýzy i. Studenti budou aktivně zapojeni do výuky, aby znalosti prakticky využívali.

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Jana Vojanová (30.10.2023)

Předpokládá se alespoň 70% účast na přednáškách i seminářích, tj. minimálně 7 z 10 vyučovaných hodin.  Při docházce 50 % a méně bude mít student automaticky nesplněno.  

V případě nemoci je nutno domluvit s vyučujícími individuální doplnění látky.  Důraz je kladen na aktivní participaci studentů -  zapojení  do diskuse a zadaných cvičení a na samostatnou přípravu před nimi. 

 

Podmínkou pro ukončení kurzu: 

  • Odevzdání alespoň 3 dílčích úkolů z přednášek v průběhu semestru (libovolná tři dle preferencí studenta), úkoly budou zadány vždy na přednášce příslušným přednášejícím

  • Odevzdání závěrečné práce na jedno z vypsaných témat (budou sdělena v průběhu kurzu)

 

  1. HODNOCENÍ

Hodnocení z kurzu bude uděleno na základě aktivní účasti na přednáškách, úspěšném odevzdání závěrečné práce a vypracování 3 dílčích úkolů. Výsledná známka bude sestavena podle následujících kritérií hodnocení:

  1. Aktivní účast na přednáškách a seminářích: 25%

  2. Dílčí úkoly v průběhu semestru: 30 %

  3. Semestrální práce: 45 %

 

Literature - Czech
Last update: Jana Vojanová (30.10.2023)

Vyplyne vždy z přednášky.

Teaching methods - Czech
Last update: Jana Vojanová (07.10.2020)

Výuka probíhá formou spojených přednášek, které se uskuteční jednou týdně. Studenti budou aktivně zapojeni do průběhu přednášky, každé z témat bude doplněno praktickou částí, kde budou diskutovat o problému či si prakticky zkoušet získané znalosti. Z každé přednášky budou studenti dostávat dílčí úkoly. 

Prezentace z přednášek a další základní informace s Vámi budeme sdílet na http://showme.median.cz/JSB131/.   

 
Syllabus - Czech
Last update: Jana Vojanová (30.10.2023)

1.       2. 10. Úvodní informace ke kurzu – představení přednášejících

Výzkumy sociální struktury, stratifikace a mobility – Milan Tuček

Přehled metodiky rozsáhlých reprezentativních výzkumů sociální struktury a mobility 1967 – 2006. Půjde o klíčová empirická šetření, která ilustrují vývoj sociologického terénního výzkumu před a po roce 1989 v ČR. Zmíněny budou i významné mezinárodní projekty (ISSP, EVS).

2.       9. 10. - Milan Tuček

 

3.       16. 10. Skúmanie volebnej podpory na Slovensku - Michal Mislovič

Zameranie sa na rozdiely dvoch využívatých metód skúmania podpory volebné preferencie / volebný model vo vzťahu k upynulým volbám do NR SR. V súvislosti s tým rozobranie výsledkov volieb, rozhodovanie sa voličov v posledných dňoch, prelivy voličov, vývoj trendov v podpore strán, analýza elektorátov strán.

 

4.       23.10. Plýtvání potravinami jako téma sociálně-vědního výzkumu Jarmila Trachtová

Kolik se vyhodí potravin a kde nejvíce? Jak lze k měření vyhazování potravin přistupovat? Podíváme se na aktuální výzkumy v ČR a zahraničí na toto téma a shrneme si možné přístupy, jejich limity a výstupy. Jedním z komunikovaných výzkumů bude i projekt RedPot, který se zaměřuje na vyhazování potravin ve veřejném stravování.

 

 

5.       30.10. Špecifiká zberu dát metódou exit poll - Michal Mislovič

Realizácia zberu dát vo volebný deň pred volebnými miestnosťami – Exit Poll. Stručný úvod do problematiky Exit Pollu – vznik, vývoj, deficity. Prípadová štúdia realizácie Exit Pollu na Slovensku v rokoch 2020 a 2023 – podrobné rozobratie kľúčových faktorov ako sú zber dát, výber lokalít a spracovanie dát. Deficity Exit Pollu v podmienkach Slovenskej republiky, ich príčiny a možné riešenia.

 

6.       6.11. Volební chování a politika – Ivan Cuker

Je česká společnost opravdu rozdělena na dva nesmiřitelné tábory? Jaký typ voličů v současné době oslovují nejsilnější strany české politické scény? Lehké povídání o tom, co všechno jsme schopni vyčíst z dat o volebním chování a politických názorech občanů České republiky s ukázkou postupu konstrukce volebních modelů a jejich interpretace.

 

 

7.       13. 11. Projektový management ve výzkumu - Petr Delong

Tato přednáška se zaměří na důležitou roli projektového managementu ve výzkumu. Projekty ve výzkumu jsou klíčovým prvkem při sběru, analýze a interpretaci dat. Studenti se dozví, jak efektivně plánovat, řídit a hodnotit výzkumné projekty a jak tyto dovednosti mohou přispět k jejich kariéře v oblasti výzkumu.

 

8.       20.11. Vliv masmédií na českou společnost – Josef Fišer

„Média nám neříkají, co si máme myslet, ale úspěšně nám vnucují, o čem máme přemýšlet.“ (Cohen, 1963). Přednáška se zaměří na uvedení studentů do jedné z klíčových teorií výzkumu médií -  Agenda-setting I. a II. stupně, která vymezuje interakci médií a veřejného mínění. Zde jsou média chápána jako mechanismus, který má schopnost nastolovat veřejně důležitá témata – tedy nastolovat agendu. Druhý stupeň teorie potom míří k vlivu na to, jak bude příjemce o nastolených tématech přemýšlet. Přednáška se tematicky dotkne i témat jako je priming a gatekeeping.

 

9.       27.11. Apple, Google, Coca-Cola, McDonald´s nebo Tatranky a Billa…proč je budování značek důležité?  - Karin Brodová - Jaká data z průzkumu trhu se pro brand management využívají? Podíváme se čeho si všímat při vývoji dat u zavedených značek a produktů.  Co se testuje při uvedení nových značek a produktů a co při přípravě nebo v průběhu komunikační kampaně.  Jak pomáhají data ke stanovení cílů a strategií značek.

 

 

10.   4.12. Funguje reklama? Jak změřit její efektivitu? – Jakub Mikulka

Hlavním obsahem přednášky bude diskuse možností měření médií. Dále se budeme věnovat významu reklamy ve společnosti, jak měřit dosah reklamy a její efektivitu. Uvidíme, zda lze využít panelová šetření podobně, jako se využívají v politických výzkumech, i při vyhodnocování efektivity reklamy.

 

11.   11.12. Pohled na českého spotřebitele (MML-TGI a na co se používá) a přehled používaných segmentací a typologií – Vladimír Kožíšek 

Představení unikátního, komplexního a dlouhodobého datového zdroje k analýze české (slovenské) populace. Robustní výzkum s ročním vzorkem 15.000 respondentů umožňuje nespočet vhledů na životní styl, hodnoty, spotřební i mediální chování. Součástí práce s daty je pak i analýza cílových skupin, jejich rozdělení do segmentů v populaci. Ukážeme si příklady různých segmentací a typologií, které mohou být nad daty MML-TGI zkonstruovány.

 

 

12.   18.12. Mediální plánování, optimalizace reklamních investic, SW nástroje – Richard Beneš

V přednášce se studenti seznámí s principy přípravy mediálních plánů a strategií, jakým způsobem se v praxi využívají mediální měny pro plánování a optimalizaci vynaložených investic do reklamních kampaní. Nedílnou součástí bude i praktická ukázka softwarových nástrojů používaných v procesu plánování. Závěrem se blíže podíváme na aktuální trendy a blízkou budoucnost v přípravě mediálních kampaní.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html