Contemporary Sociology - JSB010
Title: Současná sociologie
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Class: Courses for LLEP
Incompatibility : JSB582
Pre-requisite : JSB008
Is incompatible with: JSB582
Is pre-requisite for: JSB564, JSB011
Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Kurs navazuje na přednášku Dějiny sociologie II. Klade si za cíl představit klíčové postavy současné sociologie,
její hlavní koncepce a paradigmata. Zaměřuje se zejména na vývoj sociologické teorie. Výklad sleduje dvě základní
linie: a) historickou; uvedení do problémů řešených moderní sociologií; b) analytickou - zde se pozornost
soustřeďuje na otázky výstavby sociologických teorií.


Last update: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (12.02.2022)
Literature - Czech


Povinná literatura: 
Harrington, Austin 2006. Moderní sociální teorie. Praha: Portál.
Martucelli, D.(2008). Sociologie modernity. Brno: CDK.. 
Šubrt, Jiří, Jan Balon 2010. Soudobá sociologická teorie. Praha: Grada.
Petrusek, Miloslav 1994. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum. 
Ritzer, George 2003. Sociological Theory. McGraw-Hill Education. 

Doporučená literatura
Doporučená literatura (prokázaná četba přinejmenším 3 knih): 
Baudrillard, Jean 1996. O svádění. Olomouc: Votobia. 
Bauman, Zygmunt 1995. Úvahy o postmoderní době. Praha: Slon. 
Bauman, Zygmunt 2002. Tekutá modernita. Praha: Mladá fronta. 
Bauman, Zygmunt 2003. Modernita a holocaust. Praha: Slon. 
Berger, Peter L. 1993. Kapitalistická revoluce. Bratislava: Archa. 
Berger, Peter L., Thomas Luckmann 1999. Sociální konstrukce reality. Brno: CDK. 
Berger, Peter L. 2002. Pozvání do sociologie. Brno: Barrister & Principal. 
Bourdieu, Pierre 2002. O televizi. Brno: Doplněk. 
Bourdieu, Pierre 1998. Teorie jednání. Praha: Karolinum. 
Bourdieu, Pierre 2000. Nadvláda mužů. Praha: Karolinum. 
Feyerabend, Paul K. 2001. Rozprava proti metodě. Praha: Aurora. 
Foucault, Michel 1994. Dějiny šílenství v době osvícenství. Praha: Lidové noviny. 
Foucault, Michel 2000. Slová a veci. Bratislava: Kalligram. 
Foucault, Michel 2002. Archeologie vědění. Praha: Hermann & synové. 
Giddens, Anthony 1998. Důsledky modernity. Praha: Slon. 
Giddens, Anthony 2000. Unikající svět. Praha: Slon. 
Honneth, Axel 1996. Sociální filosofie a postmoderní etika. Praha: Filosofia. 
Latour, Bruno 2003. Nikdy sme neboli moderní. Bratislava: Kalligram. 
Lévi-Strauss, Claude 1993. Mýtus a význam. Bratislava: Archa. 
Lévi-Strauss, Claude 2000. Štrukturálna antropologia. Bratislava: Kalligram. 
Luhmann, Niklas 2002. Láska jako vášeň. Praha: Prostor. 
Lyotard, Jean-Francois 1993. O postmodernismu. Praha: Akademia. 
Wallerstein Immanuel et al. 1998. Kam směřují sociální vědy. Praha: Slon. 
Welsch, Wolfgang 1994. Naše postmoderní moderna. Praha: Zvon. 

Last update: Balon Jan, PhDr. Mgr., Ph.D. (04.10.2016)
Syllabus - Czech

1. Interpretativní tradice v sociologii. Alfred Schütz. Fenomenologická sociologie. Každodenní život, zdravý rozum, tvorba pojmů v sociálních vědách. Formální a laické vědění. Zamlčené vědění.

2. Americký pragmatismus a symbolický interakcionismus. Geogre H. Mead a Herbert Blumer. Sociální interakce. Role. Jedinec a společnost. Erwing Goffman a dramaturgická sociologie.

3. Etnometodologie. Herold Garfinkel. Kritika funkcionalismu. Indexikalita, reflexivita. Experimentální provokace. Význam, jednání, jazyk, kontext. Radikální etnometodologie.

4. Sociální konstruktivismus. Peter Berger a Thomas Luckmann. Sociologie vědění. Teorie sociální konstrukce. Socializace. Institucionalizace. Vzestup sociálního konstruktivismu. Sociologie vědy a sociální studia vědy. Etnografické studie. Bruno Latour. Radikální konstruktivismus.

5. Jürgen Habermas. Přeměna veřejné sféry. Krize legitimity západního kapitalismu. Teorie komunikativního jednání. Systém a žitý svět. Diskursivní demokracie. Moderna jako nedokončený projekt.

6. Pierre Bourdieu. Teorie jednání. Kapitál, habitus, pole. Idea reflexivní sociologie. Teorie praxe. Sociologie vzdělání. Kultura a komunikace.

7. Anthony Giddens. Teorie strukturace. Praktické a diskursivní vědomí. Expert a laik. Reflexivní modernizace. Identita moderního subjektu. Ulrich Beck a koncepce rizikové společnosti.

8. Niklas Luhmann. Systémová teorie. Funkce a systém. Diferenciace, komunikace, komplexita, sebereference, riziko. Výstavba obecné teorie modernity.

9. Sociologické koncepce modernity a postmodernity. Strukturalismus a poststrukturalismus. Jacques Derrida a Michel Foucault. Dekonstrukce, diskurs, vědění a moc.

10. Postmoderní sociologie? „Modern, post, anti, neo“ - vymezení pojmu „postmoderní“. Daniel Bell a koncepce postindustriální společnosti. Jean-Francois Lyotard a postmoderní situace. Konflikt s Habermasem. Krize vědy a vědění. Konec velkých vyprávění.

11. Zygmunt Bauman a Jean Baudrillard. Postmoderní etika a ambivalence. Postmoderní kritika sociologie. Konec sociálna. Konzumní společnost, masa a masová média. Fredric Jameson a kulturní kritika pozdního kapitalismu.

12. Perspektivy současné sociologie. Nové trendy - postkolonialismus, multikulturalismus, globalizace, nová kritická teorie. Projekt „veřejné sociologie“.


Last update: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (12.02.2022)