SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Bachelor seminar Politics and Public Policy - JPB579
Title: Bc. seminář Politologie a veřejná politika I
Guaranteed by: Department of Political Science (23-KP)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 40 (40)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5403
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Is pre-requisite for: JPB580
Annotation -
Last update: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (27.10.2019)
Supporting seminar for students of the Bachelor programme Politology and Public Policy (Czech)
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (15.09.2019)

Cíle výuky - specifikace pro semináře k veřejněpolitickým pracem:

  1. Upevnění základů společenskovědního výzkumu a psaní odborné práce:
  • volba tématu,
  • formulace cílů a výzkumných otázek,
  • obecné metodologické postupy,
  • metody sběru a analýzy dat,
  • teoretické uchopení práce,
  • práce se zdroji,
  • odborný jazyk a styl.
  1. Podpora a sdílení vhodných cest, jak dobře akademicky pracovat (sebeřízení, sebemotivace, sdílení, poskytování a přijímání zpětné vazby apod.).
  2. Vyzkušení si technik a heuristik akademického čtení a psaní.
Course completion requirements -
Last update: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (27.10.2019)

First draft of Bachelor thesis

Review of drafts of Bachelor theses

Attendance on three compulsory seminars

 

Literature -
Last update: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (27.10.2019)

 

Eco, Umberto, Jak napsat diplomovou práci? Olomouc: Votobia, 1997

Holoušová, D. a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Univerzita Palackého v Olomoucí, Pedagogická fakulta. Olomouc 2000

Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Slon, Praha 2005

Veselý, A. - Nekola, M. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha. Slon. 2007.

Nekola, M. – Geissler, H. – Mouralová, M. Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha. Karolinum.2011

 

Requirements to the exam -
Last update: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (28.10.2019)

Only for Czech students.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html