SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theory of Law - 2nd Part of the Final State Examination - HS0203
Title: Teorie práva - 2. část státní závěrečné zkoušky
Guaranteed by: Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, STEX [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Incompatibility : HPOP0000
Is co-requisite for: HP0003, HP0002
Annotation - Czech
Oborovou částí je státní zkouška z vědního oboru, ze kterého je obhajována diplomová práce.
Státní zkouška může být zaměřena na dílčí část vědního oboru.
Předpokladem pro konání oborové části státní závěrečné zkoušky je absolvování povinného předmětu, který odpovídá vědnímu oboru pro obhajobu diplomové práce.
Last update: Chromá Marta, doc. PhDr., Ph.D. (28.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

Zkouškové otázky:

1 Pojem práva. Právo objektivní a právo subjektivní.
2 Právo a právní vědomí. Mezery v právu.
3 Právo pozitivní a právo přirozené.
4 Právní normativita; obecné a specifické atributy právních norem.
5 Struktura kondicionálních právních norem. Kritéria rozlišování dispozitivních a kogentních právních norem.
6 Právní principy v soudobém právu. Právní principy a právní normy.
7 Právní normy se zvláštní strukturou; jejich funkce v soudobém právu.
8 Působnost právních norem. Retroaktivita práva.
9 Kontinentální typ právní kultury.
10 Angloamerický typ právní kultury; pojem common law, rozdíly mezi právem anglickým a právem USA.
11 Pojem a druhy pramenů práva
12 Klasifikace normativních právních aktů. Právní síla obecně závazných normativních právních aktů, jejich platnost a účinnost.
13 Právní precedenty; soudcovské právo. Význam soudní judikatury v kontinentálním právu.
14 Tvorba práva, legislativní proces a právní terminologie.
15 Prameny práva České republiky; vnitřní předpisy.
16 Systém práva. Jednota práva, kriteria členění práva na právní odvětví, právní instituty.
17 Soukromoprávní a veřejnoprávní metoda právní regulace.
18 Právo mezinárodní a právo vnitrostátní.
19 Subjektivní práva a právní povinnosti. Druhy subjektivních práv; právní nároky.
20 Právní tituly. Klasifikace právních skutečností.
21 Druhy právní způsobilosti.
22 Právní subjektivita a druhy subjektů práva.
23 Klasifikace deliktů a právní odpovědnosti.
24 Prvky zaviněného porušení právní povinnosti a základy právní odpovědnosti.
25 Subjektivní a objektivní právní odpovědnost.
26 Pojem interpretace práva. Relace primárního objektu a sekundárních objektů interpretace.
27 Metodologické direktivy interpretace práva.
28 Výklad adekvátní, restriktivní a extenzivní; aplikace práva podle analogie a extenzivní výklad (rozdíly, přípustnost).
29 Postupy právní argumentace.
30 Aplikace práva orgány veřejné moci. Uvážení při aplikaci práva.
31 Akty aplikace práva a jejich klasifikace.
32 Hodnoty, účely a zájmy v právu.
33 Spravedlnost a právní jistota.
34 Relace legality, legitimity a efektivity ve společenském působení práva.
35 Právní stát a vláda práva: minulost a současnost.
36 Právo a čas.


Last update: Žák Krzyžanková Katarzyna, JUDr., Ph.D. (19.01.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html