SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Social Security Law I - HPOP3029
Title: Právo sociálního zabezpečení I
Guaranteed by: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, MC [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HPOP0029
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Pre-requisite : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2023 - NEOPAKOVATELNÉ}
Incompatibility : HPOP0000, HP0681
Is co-requisite for: HPOP3030, HPOP3112
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (09.05.2023)
Předmět Právo sociálního zabezpečení I tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předmětem Právo sociálního zabezpečení II.

Obor práva sociálního zabezpečení lze spolu s některými částmi oboru pracovní právo podřadit pod širší pojem, jímž je tzv. sociální právo.

Předmět všeobecného základu poskytuje studentům podrobné informace o systému sociálního zabezpečení v České republice, jakož i o mezinárodních aspektech sociálního zabezpečení. V rámci výuky předmětu jsou studenti též informováni o právní úpravě zaměstnanosti (primárně z hlediska zajištění pro případ ztráty zaměstnání a realizace práva na zprostředkování zaměstnání). Při výuce je položen kromě jiného důraz na právní vztahy v jednotlivých subsystémech sociálního zabezpečení, jakož i řízení ve věcech sociálního zabezpečení.

Předmět seznamuje posluchače se sociálním zabezpečením z hlediska systémového, ale především z hlediska právních vztahů v sociálním zabezpečení. Studenti si při jeho studiu osvojí solidní znalosti o fungování systému sociálního zabezpečení v České republice. Seznámí se i s legislativou Evropské unie v této oblasti a mezinárodními aspekty dané problematiky.
Těžiště studia spočívá v právních vztazích fungujících v jednotlivých subsystémech sociálního zabezpečení - zejména v oblasti sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální péče. Pozornost je věnována i právní úpravě vážící se na ztrátu zaměstnání (hmotného zajištění pro případ ztráty zaměstnání, realizace práva na zprostředkování zaměstnání a související aspekty - např. poradenské činnosti atd.). V rámci výuky je pamatováno rovněž na procesněprávní vztahy sociálního zabezpečení a jejich specifika.

Přednášky jsou doplněny semináři, jejichž témata jsou volena tak, aby si studenti v rámci předmětu upevnili znalosti získané na přednáškách prostřednictvím praktické diskuse a řešení příkladů z právě probíraných oblastí práva sociálního zabezpečení.

Studenti jsou po absolvování předmětu schopni aplikovat právní pravidla na zadané skutkové okolnosti. V seminářích předmětu řeší za užití právních předpisů a judikatury konkrétní příklady. Věnují se taktéž analýze judikatury.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (09.05.2023)

1. Předmět Právo sociálního zabezpečení I je zakončen klasifikovaným zápočtem. 

2. Klasifikovaný zápočet se získá za absolvování písemného zápočtového testu. 

3. Při řešení testu je možné používat právní předpisy v úplném znění (bez komentářů, výkladu a judikatury) v tištěné formě, které si studenti mohou přinést na zápočet i v multimediální formě prostřednictvím právních informačních systémů (zejména ASPI, Beck Online, CODEXIS atp.).   

4. Zápočet lze primárně splnit formou celokatederního elektronického testu na fakultním intranetu (v systému moodle) v PC učebně PF UK v Praze. 

5. Doplňkově jsou vedoucí seminářů: 

a) v případě studentů s vynikající docházkou na seminární výuku a 

b) po vyhodnocení aktivní účasti studenta na seminářích či po vyhodnocení jeho přípravy na seminární výuku jako nadstandardní 

oprávněni v individuálních případech udělit zápočet studentům zapsaným, resp. navštěvujícím jimi vedený seminář, bez toho, že by tito studenti absolvovali celokatederní test; v takovém případě se klasifikované zápočty udělují zpravidla na posledním semináři, nejpozději však do dne ukončení seminární výuky v předmětu v příslušném semestru. 

6. Pravidla celokatederního zápočtového testu: 

Čas a místo konání: 

-          celkem 6 termínů ve zkouškovém období po letním semestru (v měsících květnu, červnu a září) a 1 termín ve zkouškovém období po zimním semestru 

- přesné termíny a umístění budou vyvěšeny na nástěnce sekretariátu katedry, způsob přihlašování bude prostřednictvím internetu podle pokynů oddělení informačních technologií 

-          přihlásit se mohou pouze studenti, kteří absolvovali letní semestr práva sociálního zabezpečení a mají zapsán předmět Právo sociálního zabezpečení I 

Řešitelský čas: 

-          30 minut 

Zadání: 

-          rozsah bude odpovídat látce, která byla přednesena v letním semestru 

-          15 testových otázek – výběr z více možných odpovědí 

-          možnost použití předpisů v úplném znění (bez komentářů, výkladu a judikatury) v tištěné formě, které si studenti mohou přinést na zápočet i v multimediální formě prostřednictvím právních informačních systémů (zejména ASPI, Beck Online, CODEXIS atp.), které jim budou v době testu na PC zpřístupněny. 

Hodnocení: 

-          výsledky budou „vyvěšeny“ v informačním systému 

-          jako úspěšný bude vyhodnocen řešitel testu, který získá alespoň 70 % bodů 

-          počátkem akademického roku, v němž bude zápočet klasifikován, bude klasifikace následující: 

1 - 90-100% bodů 

2 - 80-89% bodů 

3 - 70-79% bodů 

Bonifikace 

Studentovi se při každém pokusu o složení zápočtového testu, v němž dosáhl alespoň 60 % bodů, přizná 15 % bodů z celkového počtu bodů, pokud vedoucí semináře potvrdí, že:  

  • docházka studenta na seminární výuku v průběhu semestru dosáhla alespoň 80%; 

  • student po domluvě s vedoucím semináře vypracoval esej nejméně o 18.000 znacích, včetně mezer, na téma týkající se vyučované materie;  

  • esej dosahovala potřebné úrovně (byla vedoucím semináře hodnocena jako zdařilá). 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (09.05.2023)

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Úloha, základní zásady, vývoj a systém práva sociálního zabezpečení 

- Právní skutečnosti a právní vztahy v sociálním zabezpečení  

- Organizace a financování sociálního zabezpečení  

- Veřejné zdravotní pojištění  

- Práva pacientů a zdravotní služby  

- Nemocenské pojištění – dávky v nemoci a při ošetřování  

- Nemocenské pojištění – dávky v mateřství a rodičovství  

- Důchodové systémy, důchodová reforma  

- Starobní důchod  

- Invalidní důchod, důchody pozůstalých  

- Státní sociální podpora – dávky poskytované v závislosti na výši příjmu  

- Ostatní dávky státní sociální podpory  

- Sociální pomoc, pomoc v hmotné nouzi  

- Sociální služby, dávky pro osoby se zdravotním postižením  

- Aktivní politika zaměstnanosti  

- Pasivní politika zaměstnanosti, dávky v nezaměstnanosti  

- Postavení OSVČ v právu sociálního zabezpečení  

- Odpovědnost v právu sociálního zabezpečení  

- Organizace a řízení v sociálním zabezpečení  

- Ústavněprávní aspekty ochrany sociálních práv  

- Koordinace sociálního zabezpečení v Evropské unii  

- Sociální zabezpečení občanů států mimo EU  

- Aktuální změny v právu sociálního zabezpečení 

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (09.05.2023)

Základní literatura: 

1. Koldinská,K a kol.. Právo sociálního zabezpečení. 1. vydání.. Praha: C.H.Beck. 2022. 

2. Štangová, V., Lang, R. a kol.. Právo sociálního zabezpečení v bodech s příklady. Plzeň: Aleš Čeněk. 2021 

3. Bělina, M., Pichrt.J.. Pracovní právo, 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. Beck. 2017. 

Ostatní literatura: 

1. Koldinská,K.. Sociální právo. Praha: C.H.Beck. 2013. 

2. Koldinská,K., Tomeš,I., Křepelka,F.. Sociální právo EU. Praha: Wolters Kluwer. 2017. 

3. Koldinská,K., Štefko,M., Scheu,H.Ch.. Sociální integrace cizinců. Praha: Auditorium . 2016. 

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

Zdravotní pojištění, zdravotní služby 

1. zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, 

2. zákon ČNR č.551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, v platném znění 

3. zákon ČNR č.280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění 

4. zákon ČNR č.592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění 

5. zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách 

6. zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění 

Nemocenské a důchodové pojištění: 

1. zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění 

2. zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění 

3. zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění 

4. zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění 

5. zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění 

6. zákon č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění 

Státní sociální podpora a pěstounské dávky:

1. Zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění 

2. Zákon č. 359/1999 Sb.Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 

3. Zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě 

Zaměstnanost 

1. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

Sociální pomoc a sociální služby: 

1. zákon č.329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 

2. zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění 

3. zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění 

4. zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění 

5. nař. vlády č. 204/2022 Sb.., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima 

6. zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění 

7. zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění- 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html