SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Social Security Law II - HPOP3030
Title: Právo sociálního zabezpečení II
Guaranteed by: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:oral
Hours per week, examination: summer s.:2/1, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HPOP0030
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Pre-requisite : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2023 - NEOPAKOVATELNÉ}
Co-requisite : HPOP3029
Incompatibility : HPOP0000, HP0681
Is co-requisite for: HPOP3112
Is complex co-requisite for: HSZK0212
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (09.05.2023)
Předmět tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předmětem Právo sociálního zabezpečení I.

Obor práva sociálního zabezpečení lze spolu s některými částmi oboru pracovní právo podřadit pod širší pojem, jímž je tzv. sociální právo.

Předmět všeobecného základu poskytuje studentům podrobné informace o systému sociálního zabezpečení v České republice, jakož i o mezinárodních aspektech sociálního zabezpečení. V rámci výuky předmětu jsou studenti též informováni o právní úpravě zaměstnanosti (primárně z hlediska zajištění pro případ ztráty zaměstnání a realizace práva na zprostředkování zaměstnání). Při výuce je položen kromě jiného důraz na právní vztahy v jednotlivých subsystémech sociálního zabezpečení, jakož i řízení ve věcech sociálního zabezpečení.

Předmět seznamuje posluchače se sociálním zabezpečením z hlediska systémového, ale především z hlediska právních vztahů v sociálním zabezpečení. Studenti si při jeho studiu osvojí solidní znalosti o fungování systému sociálního zabezpečení v České republice. Seznámí se i s legislativou Evropské unie v této oblasti a mezinárodními aspekty dané problematiky.
Těžiště studia spočívá v právních vztazích fungujících v jednotlivých subsystémech sociálního zabezpečení - zejména v oblasti sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální péče. Pozornost je věnována i právní úpravě vážící se na ztrátu zaměstnání (hmotného zajištění pro případ ztráty zaměstnání, realizace práva na zprostředkování zaměstnání a související aspekty - např. poradenské činnosti atd.). V rámci výuky je pamatováno rovněž na procesněprávní vztahy sociálního zabezpečení a jejich specifika.

Přednášky jsou doplněny semináři, jejichž témata jsou volena tak, aby si studenti v rámci předmětu upevnili znalosti získané na přednáškách prostřednictvím praktické diskuse a řešení příkladů z právě probíraných oblastí práva sociálního zabezpečení.

Studenti jsou po absolvování předmětu schopni aplikovat právní pravidla na zadané skutkové okolnosti. V seminářích předmětu řeší za užití právních předpisů a judikatury konkrétní příklady. Věnují se taktéž analýze judikatury.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (09.05.2023)

1. U zkoušky není možné používat právní předpisy a ani jiné pomůcky či materiály. 

2. Student si losuje po jedné otázce z každé části.   

3. Obecně k vymezení zkouškových otázek: 

- U každé otázky je za účelem zvýšení objektivity a předvídatelnosti ústní zkoušky uveden demonstrativní výčet základních oblastí, institutů apod., které do příslušné otázky spadají. 

- Cílem vymezení těchto jednotlivých podotázek je vytvoření rámcového vodítka pro zkoušené, aby bylo postaveno najisto, že tyto oblasti, instituty apod. do příslušné otázky spadají. 

- Zkoušený by však měl být schopen odpovědět i na jiné související podotázky, které se dané otázky týkají nebo s ní souvisí, a prokázat tak základní znalosti a orientaci v tématu příslušné otázky. 

 

4. Zkušební otázky k předmětu: 

Obecná část   

1. Předmět, cíle a systém práva sociálního zabezpečení 

- Definice práva sociálního zabezpečení 

- Postavení práva sociálního zabezpečení v systému práva 

- Cíle právní úpravy sociálního zabezpečení 

- Systém sociálního zabezpečení – subsystémy a jejich právní úprava 

2. Pojem a koncepce sociálního zabezpečení 

- Pojem práva sociálního zabezpečení a jeho postavení v systému práva 

- Koncepce sociálního zabezpečení v Evropě 

- Modely sociálního zabezpečení 

3. Hlavní etapy vývoje sociálního zabezpečení 

- Vznik a vývoj chudinské péče a její správy 

- Vznik a vývoj sociálního pojištění a jeho správy 

- Sociální zabezpečení v osvícenství, za první republiky a v době po roce 1948, reforma po roce 1989 

4. Základní zásady sociálního zabezpečení 

- Výčet základních zásad 

- Definice základních zásad 

- Použití základních zásad 

5. Sociální práva a jejich uplatňování v sociálním zabezpečení 

- Úprava sociálních práv v mezinárodním právu  

- Úprava sociálních práv v českém právu 

- Interpretace sociálních práv 

6. Mezinárodní organizace působící v oblasti sociálního zabezpečení a jejich význam v českém SZ 

- Výčet a členění mezinárodních organizací dle oblasti působnosti a systému práva 

- Zmapování dokumentů, jež jednotlivé organizace vydávají, a jejich obsahu 

- Význam mezinárodních smluv pro koncepci a interpretaci sociálních práv v ČR 

7. Činnost Rady Evropy v oblasti sociálního zabezpečení 

- Definice Rady Evropy, její role v ochraně sociálních práv 

- Sociální práva obsažená v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, jejich interpretace 

- Stěžejní dokumenty Rady Evropy upravující sociální práva, jejich aplikace v ČR 

8. Antidiskriminační směrnice EU a jejich vliv na ochranu sociálních práv 

- Základ úpravy zákazu diskriminace v primárním právu EU 

- Antidiskriminační směrnice, do jejichž věcné působnosti patří sociální práva (s důrazem na sociální zabezpečení) 

- Interpretace antidiskriminačních směrnic – posuny v nahlížení na sociální práva, přístup k sociální ochraně 

9. Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU 

- Koordinační pravidla 

- Osobní a věcný rozsah koordinace, principy 

- Další dokumenty EU vztahující se ke koordinaci SZ 

10. Ústavněprávní aspekty ochrany sociálních práv, judikatura ÚS 

- Zakotvení sociálních práv v ústavním pořádku ČR 

- Interpretace sociálních práv ze strany ÚS, test rozumnosti 

- Základní judikáty ÚS v oblasti sociálních práv 

11. Pojem a druhy právních vztahů sociálního zabezpečení 

- Vymezení právních vztahů SZ, odlišnosti oproti jiným právním vztahům 

- Prvky právních vztahů SZ 

- Druhy právních vztahů SZ 

12. Subjekty právních vztahů sociálního zabezpečení 

- Povinné subjekty 

- Oprávněné subjekty 

- Právní osobnost a procesní způsobilost v právu sociálního zabezpečení 

13. Obsah a objekt právních vztahů sociálního zabezpečení 

- Obsah právních vztahů SZ 

- Obsah základních a odpovědnostních právních vztahů SZ 

- Objekt právních vztahů SZ 

14. Právní skutečnosti v právu sociálního zabezpečení 

- Právní skutečnosti v PSZ – vymezení 

- Sociální události – definice, dělení 

- Ošetření sociálních událostí jednotlivými systémy SZ 

15. Mezinárodní smlouvy v právu sociálního zabezpečení 

- Úmluvy a pakty OSN – význam a obsah 

- Úmluvy MOP – význam a obsah 

- Úmluvy a další dokumenty rady Evropy – význam a obsah 

16. Financování sociálního zabezpečení  

- Zdroje financování SZ 

- Průběžné a fondové financování 

- Financování jednotlivých systémů SZ v ČR 

17. Pojem nemocenského pojištění a dávkový systém 

- Nemocenské pojištění – definice, odlišnosti od jiných systémů SZ 

- Dávky nemocenského pojištění dle sociálních událostí, na které reagují 

- Správa nemocenského pojištění 

18. Pojem důchodového pojištění a dávkový systém 

- Důchodové pojištění – druhy systémů (obecně) 

- Dávkový systém v českém prvním pilíři důchodového pojištění 

- Přímé a nepřímé důchody 

19. Pojem veřejného zdravotního pojištění a jeho základní principy 

- Veřejné zdravotní pojištění od roku 1990, zvláštnosti systému 

- Fungování veřejného zdravotního pojištění v ČR, vč. financování 

- Základní principy veřejného zdravotního pojištění 

20. Pojem státní sociální podpory a dávkový systém 

- Státní sociální podpora – definice, odlišnosti od jiných systémů SZ 

- Dávky poskytované v závislosti na výši příjmu 

- Dávky poskytované bez závislosti na výši příjmu 

21. Pojem sociální pomoci a dávkový systém 

- Sociální pomoc – definice, odlišnosti od jiných systémů SZ 

- Subsystémy sociální pomoci 

- Nejvýznamnější změny systému po roce 2006 

22. Státní politika zaměstnanosti 

- Státní politika zaměstnanosti – definice, odlišnosti od jiných systémů SZ 

- Nástroje státní politiky zaměstnanosti 

- Dávky zaměstnanosti 

23. Vznik, změna a zánik nároku na dávky a služby sociálního zabezpečení 

- Právo na dávku či službu SZ vs. Nárok 

- Vznik, změna a zánik nároku na dávky SZ 

24. Odpovědnost v právu sociálního zabezpečení 

- Vymezení odpovědnosti v PSZ 

- Subjektivní a objektivní odpovědnost v PSZ 

- Odpovědnost v jednotlivých systémech SZ 

25. Obligatorní a fakultativní dávky sociálního zabezpečení 

- Obligatorní dávky – vymezení, použití 

- Fakultativní dávky – vymezení, použití, postavení správního orgánu 

- Rozhodování o obou druzích dávek 

 

Zvláštní část  

1. Organizace a řízení v pojistných systémech kromě zdravotního pojištění 

- obecné a zvláštní právní předpisy obsahující procesní normy 

- okruh orgánů sociálního zabezpečení a jejich působnost 

- správní řízení v pojistných systémech, opravné prostředky, soudní ochrana 

2. Organizace a řízení v nepojistných systémech 

- obecné a zvláštní právní předpisy obsahující procesní normy 

- správní orgány v oblasti nepojistných systémů a jejich působnost 

- správní řízení v nepojistných systémech, opravné prostředky, soudní ochrana 

3. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

- právní úprava regulující odvod pojistného 

- poplatníci pojistného a správní orgány působící v oblasti výběru pojistného 

- výše pojistného (vyměřovací základ, sazba, rozhodné období), odvod pojistného, sankce 

4. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

- právní úprava regulující odvod pojistného 

- poplatníci pojistného a instituce zajišťující výběr pojistného 

- výše pojistného (vyměřovací základ, sazba, rozhodné období), odvod pojistného, sankce 

5. Starobní důchod 

- právní úprava, instituce 

- podmínky nároku na starobní důchod a jeho výplatu, typy starobního důchodu 

- skutečnosti ovlivňující výši starobního důchodu, pravidla výpočtu dávky 

6. Invalidní důchod 

- právní úprava, instituce 

- podmínky nároku na invalidní důchod, pojem invalidity 

- skutečnosti ovlivňující výši invalidního důchodu, pravidla výpočtu dávky 

7. Pozůstalostní důchody 

- právní úprava, instituce 

- podmínky nároku na vdovský (vdovecký) a sirotčí důchod, obnova nároku 

- skutečnosti ovlivňující výši pozůstalostních důchodů, pravidla výpočtu dávek 

8. Doplňkové penzijní spoření 

- právní úprava regulující doplňkové penzijní systémy v ČR, instituce 

- doplňkové penzijní systémy, jejich úloha a principy jejich fungování 

- druhy plnění ze systému doplňkového penzijního spoření, motivace k účasti 

9. Dávky nemocenského pojištění poskytované v nemoci 

- právní úprava, instituce 

- podmínky nároku na nemocenské, podpůrčí doba, výše dávky 

- podmínky nároku na ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné, podpůrčí doba, výše dávek 

10. Dávky nemocenského pojištění v těhotenství a mateřství 

- právní úprava, okruh poskytovaných dávek, instituce 

- podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství, podpůrčí doba, výše dávky 

- podmínky nároku na dávku otcovské poporodní péče, podpůrčí doba, výše dávky 

11. Zdravotní služby 

- právní úprava, instituce 

- druhy zdravotní péče a formy jejího poskytování 

- obecně k podmínkám poskytování zdravotních služeb, poskytovatelé zdravotních služeb 

12. Práva pacientů 

- právní úprava, instituce 

- postavení pacienta v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, povinnosti pacienta 

- informace o zdravotním stavu, dříve vyslovené přání, souhlas pacienta s poskytováním zdravotních služeb  

13. Práva a povinnosti pojištěnce ve veřejném zdravotním pojištění 

- právní úprava, instituce 

- demonstrativní výčet nejdůležitějších práv pojištěnce ve veřejném zdravotním pojištění 

- demonstrativní výčet nejdůležitějších povinností pojištěnce ve veřejném zdravotním pojištění  

14. Osobní a věcný rozsah veřejného zdravotního pojištění 

- právní úprava, instituce 

- okruh pojištěných osob v systému veřejného zdravotního pojištění (podmínky účasti) 

- zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění a podmínky jejího poskytování  

15. Dávky státní sociální podpory poskytované v závislosti na výši příjmu 

- právní úprava, instituce 

- podmínky nároku na přídavek na dítě a porodné, výše dávek 

- podmínky nároku na příspěvek na bydlení, výše dávky  

16. Ostatní dávky státní sociální podpory (poskytované nezávisle na výši příjmu) 

- právní úprava, instituce 

- podmínky nároku na rodičovský příspěvek, výše dávky a rychlost jejího čerpání 

- podmínky nároku na pohřebné, výše dávky  

17. Dávky pěstounské péče 

- právní úprava, instituce 

- dávky pěstounské péče náležející pěstounovi (podmínky nároku, výše, povaha) 

- dávky pěstounské péče náležející dítěti v pěstounské péči (podmínky nároku, výše, povaha)  

18. Rodičovský příspěvek 

- právní úprava, instituce 

- podmínky nároku na rodičovský příspěvek, výše dávky a rychlost jejího čerpání 

- vztah rodičovského příspěvku a dávek nemocenského pojištění  

19. Zprostředkování zaměstnání a dávky v nezaměstnanosti 

- právní úprava, instituce 

- pojem zprostředkování zaměstnání, zájemce a uchazeč o zaměstnání, evidence uchazečů 

- podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci, výše dávek  

20. Aktivní politika zaměstnanosti 

- právní úprava, instituce 

- obecně ke státní politice zaměstnanosti 

- nejdůležitější nástroje aktivní politiky zaměstnanosti  

21. Dávky poskytované osobám se zdravotním postižením 

- právní úprava, instituce 

- podmínky nároku na příspěvek na mobilitu, výše dávky 

- podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku, výše dávky 

22. Pomoc v hmotné nouzi 

- právní úprava, instituce 

- pojem hmotná nouze, podmínky nároku na příspěvek na živobytí, výše dávky 

- podmínky nároku na doplatek na bydlení a na mimořádnou okamžitou pomoc, výše dávek 

23. Sociální služby 

- právní úprava, instituce 

- pojem a druhy sociálních služeb, jejich financování, poskytovatelé sociálních služeb 

- formy poskytování sociálních služeb, příklady typů zařízení sociálních služeb 

24. Příspěvek na péči 

- právní úprava, instituce 

- pojem závislost osoby na péči jiné fyzické osoby, stupně závislosti a proces jejího posuzování  

- podmínky nároku na příspěvek na péči, výše dávky 

25. Posuzování zdravotního stavu v sociálním zabezpečení 

- právní úprava 

- práva a povinnosti ošetřujících lékařů, jejich kompetence v oblasti sociálního zabezpečení  

- organizace lékařské posudkové služby a její kompetence v oblasti sociálního zabezpečení 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (09.05.2023)

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Státní sociální podpora.  

- Sociální pomoc, pomoc v hmotné nouzi.  

- Sociální služby a dávky pro osoby se zdravotním postižením.  

- Politika zaměstnanosti, dávky a služby zaměstnanosti.  

- Odpovědnost v právu sociálního zabezpečení.  

- Organizace a řízení v sociálním zabezpečení.  

- Sociální zabezpečení migrujících osob.  

- Analýza vybraných judikátů ÚS či NSS. 

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (09.05.2023)

Základní literatura: 

1. Koldinská,K. a kol.. Právo sociálního zabezpečení. 1.vydání. Praha: C.H.Beck. 2022. 

2. Štangová, V., Lang, R. a kol.. Právo sociálního zabezpečení v bodech s příklady. Plzeň: Aleš Čeněk. 2021 

3. Bělina, M., Pichrt.J.. Pracovní právo, 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. Beck. 2017. 

Ostatní literatura: 

1. Koldinská,K.. Sociální právo. Praha: C.H.Beck. 2013. 

2. Koldinská,K., Tomeš,I., Křepelka,F.. Sociální právo EU. Praha: Wolters Kluwer. 2017. 

3. Koldinská,K., Štefko,M., Scheu,H.Ch.. Sociální integrace cizinců. Praha: Auditorium . 2016. 

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

Zdravotní pojištění, zdravotní služby 

1. zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, 

2. zákon ČNR č.551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, v platném znění 

3. zákon ČNR č.280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění 

4. zákon ČNR č.592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění 

5. zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách 

6. zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění 

Nemocenské a důchodové pojištění: 

1. zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění 

2. zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění 

3. zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění 

4. zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění 

5. zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění 

6. zákon č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění 

Státní sociální podpora: 

1. Zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění 

2. Zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě 

Zaměstnanost 

1. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

Sociální pomoc a sociální služby: 

1. zákon č.329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 

2. zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění 

3. zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění 

4. zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění 

5. nař. vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima 

6. zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění 

7. zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění 

Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Wednesday21.02.2024Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče I.prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. 
Wednesday28.02.2024Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče II.prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. 
Wednesday06.03.2024Sociální pomoc, dávky pro osoby se zdravotním postižením.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Wednesday13.03.2024Sociální služby, pomoc v hmotné nouzi.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Wednesday20.03.2024Politika zaměstnanosti, služby zaměstnanosti.prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 
Wednesday27.03.2024Dávky v nezaměstnanosti.prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 
Wednesday03.04.2024Postavení OSVČ v právu sociálního zabezpečení.doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
Wednesday10.04.2024Ochrana sociálních práv v právu EU a koordinace sociálního zabezpečení v EU.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Wednesday17.04.2024Ústavněprávní aspekty ochrany sociálních práv včetně judikatury ÚS.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Wednesday24.04.2024Odpovědnost a řízení v právu sociálního zabezpečení.JUDr. Lucie Matějka Řehořová, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html