SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Environmental Law I - HPOP0027
Title: Právo životního prostředí I
Guaranteed by: Department of Environmental Law (22-KPZP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, MC [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Teacher(s): prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
JUDr. BcA. Tereza Fabšíková, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.
doc. JUDr. Martina Franková, Ph.D.
JUDr. Alena Chaloupková, Ph.D.
JUDr. Jakub Kanický
JUDr. Adam Novák, Ph.D.
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Pre-requisite : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Incompatibility : HPOP3000, HP0681
Is co-requisite for: HPOP0028, HPOP0113
Is pre-requisite for: HPOP0028
Is complex co-requisite for: HSZK0400, HSZK0410, HSZK0420, HSZK0430
Annotation - Czech
Předmět tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předmětem Právo životního prostředí II., kterému předchází.

Studenti absolvováním předmětu získají základní znalosti o právu životního prostředí, environmentální politice a ekologii. Ekologie je věda, jež se zabývá popisem, analýzou a studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím. Jedná se o interdisciplinární obor, který využívá poznatků mnoha vědních disciplín, včetně práva životního prostředí. Na výklad o ekologii navazuje výklad o právu životního prostředí, které je samostatným oborem v rámci odvětví veřejného práva regulujícím ochranu životního prostředí a jeho složek v rámci právních vztahů vznikajících ve společnosti. V rámci předmětu je nejprve pozornost zaměřena na obecnou část práva životního prostředí, tedy systém, cíle, východiska, principy, strukturu, prameny a metody tohoto právního odvětví a jeho mezinárodně právní a unijní rámec.

Následně se studenti seznámí a získají znalosti z ekologicko - právní odpovědnosti, institucionálního zajištění ochrany životního prostředí, vlastnického práva ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí a právních a ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí. Zvláštní pozornost je pak věnována průřezovým nástrojům ochrany životního prostředí, zejména územnímu plánování, procesním formám integrace (jednotné environmentální stanovisko), posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a integrované ochraně, kontrole a omezování znečištění (IPPC), jakož i prvkům „environmentální demokracie“ (práva na informace, účast veřejnosti v rozhodování, přístup k soudní ochraně, úloha občanské společnosti a obcí atd.).

Studenti by měli být po absolvování předmětu schopni rozpoznat v platné právní úpravě projevy principů práva životního prostředí, porozumět základním pojmům a aplikovat právní pravidla na zadané skutkové okolnosti. V seminářích předmětu studenti řeší konkrétní úkoly z probíraných úseků práva životního prostředí, čímž se učí aplikovat teoretické poznatky na konkrétní skutkový stav a nalézt správné řešení za použití příslušných právních a ekonomických nástrojů. Úkoly zpracovávají na základě práce s právními předpisy, ve kterých se tak učí správně orientovat. Studenti dále v průběhu semestru na základě zadání seminárního vyučujícího studují předepsanou judikaturu k probíraným tématům a vybrané judikáty jsou blíže rozebírány na seminářích.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (18.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Obecná pravidla

1.      Klasifikovaný zápočet z předmětu je možné získat na seminářích z předmětu v zimním semestru či složením celokatederního klasifikovaného zápočtového testu.

Klasifikovaný zápočet na seminářích v zimním semestru

2.      Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu na seminářích v zimním semestru jsou založeny podmínkou 70% účasti na seminářích a úspěšným složením seminárního klasifikovaného zápočtového testu. Obsah seminárního klasifikovaného zápočtového testu a podmínek jeho splnění určuje vedoucí semináře.

Celokatederní klasifikovaný zápočtový test

3.      Celokatederní klasifikované zápočtové testy se konají pouze ve zkouškovém období příslušného zimního semestru.

4.      Celokatederní klasifikované zápočtové testy se konají formou klasifikovaného písemného testu.

5.      Předmětem celokatederního klasifikovaného zápočtového testu jsou témata přednášená na přednáškách a probíraná na seminářích z předmětu v zimním semestru (tj. zejména témata obecné části  a vybraná témata části zvláštní systému práva životního prostředí).

6.      K celokatedernímu zápočtovému testu není dovoleno mít s sebou žádné právní předpisy, poznámky, komentáře, mobilní telefon ani kalkulačku.

7.      Časový limit pro vypracování klasifikovaného zápočtového testu je 60 minut.

8.      Klasifikovaný zápočtový test se skládá z 12 otázek, 6 testových otázek po 1 bodu a 6 rozepisovacích otázek po 2 bodech. Nejvíce lze získat 18 bodů.

9.      Za rozepisovací otázku je možné získat 0,5, 1, 1,5 nebo 2 body.

10.   K úspěšnému složení zápočtového testu je nutné získat nejméně 12 bodů.

11.   U každé testové otázky, jsou-li s možnými odpověďmi, může být správná pouze jedna odpověď.

Hodnocení klasifikovaného zápočtu

12.   Student je klasifikován v návaznosti na počet bodů získaných zápočtem na semináři nebo v celokatederním zápočtovém testu takto:

Počet bodů

Klasifikace

alespoň 16

výborně

alespoň 14

velmi dobře

alespoň 12

dobře

méně než 12

neprospěl/a

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (18.09.2023)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Životní prostředí – charakteristika, význam, příčiny ohrožování a stav životního prostředí v ČR a ve světě. Základy ochrany životního prostředí.   

-        Právo životního prostředí – úloha práva v ochraně životního prostředí, předmět, systém, prameny,

-       Ústavní základy ochrany životního prostředí

-        Základní  principy práva životního prostředí.

-        Organizace ochrany životního prostředí v ČR a v EU. 

-        Nástroje ochrany životního prostředí v právu.

-        Ochrana životního prostředí a vlastnické právo.

-        Právní odpovědnost v ochraně životního prostředí.

-        Právo na informace o životním prostředí.

-        Účast veřejnosti na ochraně životního prostředí.

-        Role soudů v ochraně životního prostředí. 

-        Územní plánování a jeho význam pro ochranu životního prostředí.

-        Jednotné environmentální stanovisko

-        Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA).

-        Integrovaná prevence, kontrola a omezování znečištění (IPPC).

-        Unijní právo životního prostředí.

-        Mezinárodní právo životního prostředí.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (18.09.2023)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      Damohorský Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vydání, C.H. Beck. Praha. 2010.

2.      Damohorský Milan, Drobník Jaroslav, Franková Martina, Sobotka Michal, Stejskal Vojtěch, Žákovská Karolina. Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí. 2. vydání. Wolters - Kluwer ČR. Praha. 2010.

Ostatní literatura:

1.      Šturma, P. a kol.: Mezinárodní právo životního prostředí – I.(obecná) část, IFEC, Praha 2004 (dotisk 2008)

2.      Damohorský, M. a kol.: Mezinárodní právo životního prostředí – II. díl (zvláštní část), IFEC, Praha 2008

3.      Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče biologickou rozmanitost, Linde, Praha 2006

4.     Fabšíková, T.: Trestněprávní nástroje ochrany životního prostředí. Praha: Auditorium, 2021

Základní právní předpisy (v aktuálním znění):

1.      Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

2.      Usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod

3.      Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

4.      Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

5.      Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

6.      Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky

7.      Zákon č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

8.      Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

9.      Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění

10.   Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

11.   Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

12.   Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

13.   Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

14.  Zákon č.283/2021 Sb., stavební zákon

15.  Zákon č.148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku

Ostatní právní předpisy (v aktuálním znění):

1.         Ústavní zákon č.110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR

2.         Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR

3.Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

4.Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

5.Aarhusská úmluva č.124/2004 Sb.m.s.

6.relevantní další mezinárodní úmluvy

7.relevantní nařízení a směrnice EU

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (18.09.2023)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aHPOP0027p1

Groups of students
M.P.4.P
Thu 05.10.2023 12:00 - 13:30 lecture Životní prostředí – charakteristika, význam, příčiny ohrožování a stav životního prostředí v ČR a ve světě. Právo životního prostředí - systém, prameny, základní pojmy prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Thu 12.10.2023 12:00 - 13:30 lecture Ústavní základy a principy práva životního prostředí doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Thu 19.10.2023 12:00 - 13:30 lecture Nástroje práva životního prostředí prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Thu 26.10.2023 12:00 - 13:30 lecture Ochrana životního prostředí a vlastnické právo prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Thu 02.11.2023 12:00 - 13:30 lecture Deliktní odpovědnost v ochraně životního prostředí prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Thu 09.11.2023 12:00 - 13:30 lecture Odpovědnost za ztráty na životním prostředí prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Thu 16.11.2023 12:00 - 13:30 lecture Ochrana životního prostředí v rámci územního plánování a při povolování staveb JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Thu 23.11.2023 12:00 - 13:30 lecture Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Thu 30.11.2023 12:00 - 13:30 lecture Procesní formy integrace v ochraně životního prostředí (zákon o jednotném environmentálním stanovisku, zákon o integrované prevenci) doc. JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Thu 07.12.2023 12:00 - 13:30 lecture Institucionální zabezpečení organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Thu 14.12.2023 12:00 - 13:30 lecture Právo na informace a účast veřejnosti v ochraně životního prostředí doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.
Thu 21.12.2023 12:00 - 13:30 lecture Právo životního prostředí v mezinárodním právu a právu EU doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html