SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Public Law Part of the Final State Examination (administrative law, criminal law, constitutional law) - HSZK0400
Title: Veřejnoprávní část státní závěrečné zkoušky (správní právo, trestní právo, ústavní právo)
Guaranteed by: Study and Students' Affairs Department (22-SO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 [hours/week]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Co-requisite : {Povinné předměty ústavní, mezinárodní a evropské}, {Povinné předměty veřejnoprávní}
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (15.09.2021)

Seznam zkušebních otázek a seznam relevantních právních předpisů a jiných zdrojů k veřejnoprávní části státní závěrečné zkoušky

A.   Obecně

Veřejnoprávní část státní závěrečné zkoušky se koná z těchto tematických okruhů:

1.     Ústavní právo,

2.      Správní právo a

3.      Trestní právo.

Ke zkušebním otázkám:

Podle čl. 54 odst. 2 Pravidel pro organizaci studia na PF UK platí, že z každého tematického okruhu veřejnoprávní části státní závěrečné zkoušky se vytvářejí až 2 koše otázek v počtu až 30 otázek v každém koši. Student si z každého koše vylosuje 1 otázku. Jednotlivé otázky jsou uvedeny níže.

Počet košů a počet otázek v nich pro jednotlivé tematické okruhy je stanoven takto:

1.     pro Ústavní právo 2 koše otázek, každý po 15 otázkách,

2.      pro Správní právo 2 koše otázek, každý po 20 otázkách (je využita možnost daná Pravidly pro organizaci studia a jsou stanoveny dvojice otázek z jednotlivých košů) a

3.      pro Trestní právo 2 koše otázek, každý po 20 otázkách.

K seznamu relevantních právních předpisů a jiných zdrojů:

Podle čl. 52 odst. 5 Pravidel pro organizaci studia na PF UK platí, že student má k dispozici v průběhu přípravy a odpovědi na zkušební otázky relevantní právní předpisy a jiné zdroje.

Právní předpisy a jiné zdroje u státní zkoušky zajistí fakulta. Právní předpisy a jiné zdroje jsou poskytovány ve formě tzv. ÚZ - úplných znění předpisů (u tematického okruhu správní právo ve formě publikace). V případě, že bude v průběhu akademického roku vydáno nové znění příslušného ÚZ, dojde k nahrazení ÚZ uvedeného v seznamu tímto novým ÚZ.

Právní předpisy a jiné zdroje, které má student k dispozici v průběhu přípravy a odpovědi na zkušební otázky jsou pro jednotlivé tematické okruhy uvedeny níže. Nicméně zkouška vždy probíhá podle právních předpisů platných a účinných v době jejího konání.

B.   Zkušební otázky pro tematický okruh Ústavní právo

KOŠ A

1.      Předmět a prameny ústavního práva; Ústava a ústavní pořádek

2.      Vztah vnitrostátního a mezinárodního práva v ČR

3.      Ústavní charakteristika České republiky

4.      Suverenita lidu a formy jejího uskutečňování v ČR, ustavování do funkcí

5.      Volební právo a volební systémy v ČR, soudní přezkum v otázkách voleb v ČR

6.      Odpovědnost a imunita ústavních činitelů

7.      Parlament ČR

8.      Legislativní proces v ČR, publikace zákonů a jiných pramenů práva v ČR

9.      Prezident republiky 

10.   Vláda ČR; ministerstva a jiné ústřední správní úřady

11.   Ústavní soud ČR, jeho postavení a působnost

12.   Řízení před Ústavním soudem, rozhodnutí Ústavního soudu a jejich význam v ústavním právu

13.   Řízení o ústavních stížnostech před Ústavním soudem

14.   Uplatnění principu dělby moci v Ústavě ČR, kontrolní instituce a mechanismy v ústavním systému

15.   Územní členění státu a ústavní základy územní samosprávy v ČR

KOŠ B

1.      Vznik samostatné ČR a její vztah k československému ústavnímu vývoji; význam ústavních tradic

2.      Státní občanství. Občan jako subjekt základních práv a svobod v ČR

3.      Listina základních práv a svobod – vznik, ideové zdroje, postavení v ústavním řádu ČR, obsah, vztah k mezinárodním smlouvám, obecná ustanovení Listiny

4.      Základní práva a svobody – pojem, prameny, funkce, subjekty

5.      Formy a způsoby omezení základních práv a svobod v ČR

6.      Princip rovnosti v důstojnosti a v právech; zákaz diskriminace, ústavní ochrana menšin v ČR

7.      Svoboda jednotlivce a její ústavní záruky v ČR

8.      Základní lidská práva a svobody v Listině (hlava druhá, oddíl první Listiny)

9.      Politická práva v Listině – subjekt, obsah, omezení, záruky

10.   Politické strany v právním řádu ČR

11.   Hospodářská, sociální a kulturní práva v Listině

12.   Prostředky ochrany základních práv a svobod (vnitrostátní a mezinárodní)

13.   Soudy a právo na soudní a jinou právní ochranu v ČR

14.   Zajišťování bezpečnosti ČR

15.   Členství ČR v Evropské unii a jeho dopady na ústavní systém

C.    Zkušební otázky pro tematický okruh Správní právo

KOŠ A a B

1.      A) Faktické zásahy a ochrana proti nim

B) Přezkum uplatňování správního uvážení a výkladu neurčitých právních pojmů ve správním řízení a ve správním soudnictví

2.      A) Principy organizace veřejné správy; orgány veřejné správy

B) Pojem přestupku a disciplinárního deliktu; základy odpovědnosti za přestupek; srovnání odpovědnosti fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob

3.      A) Veřejné užívání, jeho obsah a ochrana

B) Srovnání opravných prostředků a dozorčích prostředků ve správním řízení

4.      A) Výkon samostatné působnosti obcí a krajů

B) Předmět úpravy, rozsah působnosti, charakter a systematika správního řádu

5.      A) Správní dozor a jiné dozorčí činnosti veřejné správy

B) Srovnání správního řízení o žádosti a správního řízení z moci úřední; postup před zahájením, zahájení a průběh řízení

6.      A) Odpovědnost veřejné správy; náhrada škody a jiné újmy ve veřejné správě

B) Správní orgány a dotčené orgány; účastníci správního řízení a další dotčené osoby; vzájemné vztahy subjektů správního řízení

7.      A) Pojem správního soudnictví; vývoj správního soudnictví na území České republiky

B) Formy rozhodnutí ve správním řízení, náležitosti rozhodnutí a důsledky vad rozhodnutí

8.      A) Veřejnoprávní smlouvy, spory z veřejnoprávních smluv

B) Rozhodování kompetenčních sporů;  řešení věcných rozporů mezi orgány veřejné správy

9.      A) Zaměstnanci veřejné správy; státní služba

B) Hlediska a rozsah přezkoumávání nepravomocných a pravomocných rozhodnutí ve správním řízení, apelace a kasace

10.   A) Pojem, předmět a vztahy správního práva 

B) Vztahy mezi základními typy správních žalob (žaloba proti rozhodnutí, žaloba na ochranu před nečinností a tzv. zásahová žaloba) 

11.   A) Prameny správního práva a jejich charakteristické rysy

B) Specifika zvláštních řízení podle správního řádu

12.   A) Správní akty a jejich vlastnosti, vztahy mezi různými správními akty

B) Žalobní legitimace ve správním soudnictví; postavení účastníků správního řízení v řízení před správními soudy

13.   A) Výkon přenesené působnosti orgány obcí a krajů 

B)  Význam plynutí času ve správním řízení a ve správním soudnictví (lhůty, doby, počítání času)

14.   A)  Institucionalizované a neinstitucionalizované vnější kontroly veřejné správy

B) Donucování ve správním řízení 

15.   A) Právnické osoby veřejného práva (veřejnoprávní korporace, veřejný podnik, veřejný ústav, veřejný fond)

B) Důsledky nečinnosti veřejné správy

16.   A) Vyvlastnění a jiná správněprávní omezení majetkových práv

B) Srovnání opravných prostředků ve správním soudnictví; obrana proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

17.   A) Pojem a členění veřejné správy; principy činnosti veřejné správy 

B) Přezkoumávání rozhodnutí správních orgánů ve správním soudnictví a řízení podle části páté občanského soudního řádu; uspokojení žalobce ve správním soudnictví

18.   A) Základní charakteristika forem správní činnosti

B) Zvláštnosti řízení o přestupcích

19.   A) Opatření obecné povahy, jejich vydávání a přezkoumávání

B) Systém správních trestů a ochranných opatření a zásady jejich ukládání

20.   A) Druhy abstraktních aktů veřejné správy

B) Pravomoc a příslušnost správních soudů; funkce Nejvyššího správního soudu

D.   Zkušební otázky pro tematický okruh Trestní právo

KOŠ A – trestní právo hmotné (obecná část)

1.      Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady

2.      Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie

3.      Působnost trestních zákonů

4.      Trestný čin a jeho skutková podstata

5.      Objekt a objektivní stránka trestného činu

6.      Pachatel trestného činu

7.      Subjektivní stránka trestného činu

8.      Omyl v trestním právu

9.      Okolnosti vylučující protiprávnost

10.   Vývojová stadia trestné činnosti

11.   Účastenství

12.   Souběh trestných činů

13.   Zánik trestní odpovědnosti

14.   Pojem a účel trestu, systém trestů

15.   Jednotlivé druhy trestů

16.   Ukládání trestů dospělým

17.   Zánik trestu a zahlazení odsouzení

18.   Ochranná opatření

19.   Trestní odpovědnost a sankcionování mladistvých

20.   Trestní odpovědnost a sankcionování právnických osob

KOŠ B – trestní právo procesní

1.      Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení

2.      Předmět trestního řízení, předběžné otázky

3.      Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady

4.      Subjekty trestního řízení a strany, soudy

5.      Právo na spravedlivý proces, minimální práva obviněného v trestním řízení

6.      Podezřelý, obviněný, obhájce

7.      Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení

8.      Státní zastupitelství a policie

9.      Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů

10.   Jednotlivé důkazní prostředky

11.   Zajištění osob a věcí v trestním řízení

12.   Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání

13.   Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení

14.   Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání

15.   Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost

16.   Hlavní líčení

17.   Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých

18.   Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení

19.   Řádné opravné prostředky

20.   Mimořádné opravné prostředky

E.    Seznam relevantních právních předpisů a jiných zdrojů pro tematický okruh Ústavní právo

Právní předpisy, které jsou obsahem ÚZ č. 1438 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, vydavatel: Sagit, a. s., podle stavu k 1. červenci 2021

F.    Seznam relevantních právních předpisů a jiných zdrojů pro tematický okruh Správní právo

Právní předpisy, které jsou obsahem publikace Soubor zákonů. Správní právo, rok vydání 2021, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., zvláště

1.      ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

2.      usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

3.      sdělení č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

4.      zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

5.      zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

6.      zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)

7.      zákon č. 35/2001 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

8.      zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

9.      zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

10.   zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

11.   zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

12.   zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

13.   zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv

14.   zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

15.   zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích

16.   zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

17.   zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

18.   zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád – část pátá

19.   zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů

20.   zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

21.   zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon)

22.   zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

23.   zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě

G.   Seznam relevantních právních předpisů a jiných zdrojů pro tematický okruh Trestní právo

Právní předpisy, které jsou obsahem ÚZ č. 1437 Trestní předpisy, vydavatel: Sagit, a. s., podle stavu k 21. červnu 2021, zvláště

1.      zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

2.      zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

3.      zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

4.      zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

5.      zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

Právní předpisy, které jsou obsahem ÚZ č. 1340 Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství, vydavatel: Sagit, a. s., podle stavu k 9. prosinci 2019, zvláště

6.      zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

Právní předpisy, které jsou obsahem publikace Soubor zákonů. Správní právo, rok vydání 2020, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., a to

7.      ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

8.      usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

9.      sdělení č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

 

 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html