SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internship at courts - commercial division - HP4144
Title: Právní praxe na soudech - obchodní úsek
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/60, colloquium [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HXPV0005
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Petr Tomášek, LL.M., Ph.D.
Class: Odborné praxe
Co-requisite : HP0292
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000, HV2022
Pre-requisite : HP0291
In complex pre-requisite: HM0701, HM1401
Annotation - Czech
Předmět probíhá na obchodním úseku určeného krajského nebo vrchního soudu. Konkrétní soud se uvede zpravidla na rozvrhovém lístku v rámci Veřejné poznámky k rozvrhu. V případě Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze může praxe probíhat kombinovaně na obou těchto soudech, a to částečně i po termínu ukončení výuky v letním semestru (dle harmonogramu akademického roku) .

Praxe trvá zhruba deset týdnů (v období od začátku letního semestru do konce letních prázdnin, a to dle organizačních možností jednotlivých soudů), zpravidla v režimu jeden až dva dny v týdnu. Celková časová dotace praxe činí nejméně 60 hodin.

Cílem praxe je doplnit a rozšířit výuku obchodního práva tak, aby student poznal vnitřní strukturu, chod i organizaci práce obchodního úseku, ale i obsah práce konkrétního soudce.

Studenti výkonem praxe rozvíjejí právní dovednosti, zejména pak:
- získají představu o vnitřní struktuře, chodu, organizaci práce na obchodním úseku a obsahu práce soudce a soudních funkcionářů,
- získají dovednost základní orientace v soudním spisu a práce s ním,
- posílí dovednost právně analyzovat soudní spis a soudní rozhodnutí,
- získají schopnost formulovat jednoduchá soudní rozhodnutí.

Přihlašování na praxi se uzavírá čtvrtý den ode dne spuštění zápisu předmětů (na praxi se lze přihlašovat ještě tři dny po dni spuštění zápisu předmětů). Přihlášení studenti obdrží po uzavření přihlašování e-mail s dalšími informacemi o praxi, včetně informace o konání úvodního setkání.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (09.08.2023)
Requirements to the exam - Czech

1.         Podmínkou pro splnění předmětu je absolvování praxe v předepsaném rozsahu, předložení vyplněného originálu formuláře potvrzení o praxi (evidence docházky) s podpisy soudců a razítkem soudu, řádné vedení portfolia praxe a účast na (kolektivních či individuálních) reflexních setkáních (informace o některých z nich může být patrná již z rozvrhového lístku). Formulář i portfolio praxe jsou dostupné v souborech na internetových stránkách fakulty.

2.         Vyplněný formulář potvrzení musí být odevzdán na sekretariátu katedry obchodního práva, a to nejpozději do poloviny září.

3.         Potvrzení doručená ve druhé polovině září již nemohou být akceptována s ohledem na nutnost provedení zápisu splnění předmětu před koncem akademického roku.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (09.08.2023)
Syllabus - Czech

Obsahem předmětu je absolvování konkrétních vybraných úkonů ve stanovených agendách pod dohledem soudce (či v dílčích případech vyššího soudního úředníka). Praxe zahrnuje zejména tato témata (nikoli nutně všechna):

-        organizace soudu, soudce a jeho tým, specifika obchodního soudnictví,

-        seznámení s organizací práce na obchodním úseku,

-        činnost soudu před zahájením řízení – předběžná řízení,

-        řízení v prvním stupni – práce se spisem po podání žaloby,

-        řízení v prvním stupni – jednání soudu (včetně účasti na konkrétních soudních jednáních),

-        řízení v prvním stupni – rozhodnutí,

-        řízení o mimořádných opravných prostředcích před soudem I. stupně,

-        odvolací řízení – jednání soudu (včetně účasti na konkrétních soudních jednáních),

-        odvolací řízení – rozhodnutí

-        insolvenční řízení,

-        agenda veřejných rejstříků (zejm. obchodního rejstříku).

Zaměření praxe je převážně obchodně právní. Zahrnuty však mohou být i dílčí oblasti obecného občanského práva (např. s ohledem na aktuální nápad věcí).

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (09.08.2023)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.         Černá, S., Štenglová I., Pelikánová I. a kol. Právo obchodních korporací. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021.

2.         Černá, S., Štenglová, I. Pelikánová, I., Dědič, J. a kol. Obchodní právo. Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

3.         Winterová, A., Macková, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018.

4.         Winterová, A., Macková, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl druhý. Řízení vykonávací, řízení insolvenční: vykonávací řízení obecně, soudní výkon rozhodnutí, exekuční řízení, způsoby výkonu, způsoby řešení úpadku, mezinárodní a evropské insolvenční právo. 3. aktualizované vydání. Praha: Leges, 20228.

Výklad je nutné korigovat s ohledem na změny v právní úpravě.

Ostatní literatura:

1.         Bejček, J. a kol. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014.

2.         Čech, P., Šuk, P. Právo obchodních společností. V praxi a pro praxi (nejen soudní). 1. vyd. Praha: Bova Polygon, 2016.

3.         Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017.

4.         Hurychová, K., Tomášek, P., Zvára, M. Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních               soudů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016.

5.         Kotásek, J., Pihera, V., Pokorná, J., Vítek, J. Právo cenných papírů. 1. vyd. C. H. Beck, 2013.

6.         Lasák, J., Dědič, J., Pokorná, J., Čáp, Z. a kol. Zákon o obchodních korporacích – Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021.

7.         Pokorná, J., Lasák, J., Kotásek, J. a kol. Obchodní společnosti a družstva. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022.

8.         Richter, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

9.         Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020.

Výklad je nutné korigovat s ohledem na změny v právní úpravě.

Základní právní předpisy:

1.         zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

2.         zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

3.         zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový

4.         zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

5.         zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

6.         zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

7.         zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

8.         zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

9.         zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů

10.     zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Vždy v platném a účinném znění.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (09.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html