SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Internship at the Ministry of Foreign Affairs 2 - HP4141
Title: Právní praxe na Ministerstvu zahraničních věcí 2
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/104, colloquium [HS]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HXPV0011
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Incompatibility : HPOP0000, HV2027
In complex pre-requisite: HM0601, HM2601
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)
Předmět probíhá ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, a to především s mezinárodněprávním odborem (MPO) a odborem lidských práv a transformační politiky (LPTP), případně s odborem OSN a odborem multilaterálních ekonomických vztahů.

Jedná se o 1-3 měsíční praxi, v rozsahu 2-3 dní v týdnu (139 hodin).

Cílem předmětu je přiblížit právo v praxi v konkrétní instituci státní správy. V případě praxe na mezinárodněprávním odboru MZV ČR jde o seznámení se s činností odboru, který sleduje vývoj mezinárodního práva a vypracovává stanoviska a rozbory k mezinárodně právním otázkám pro potřeby zahraniční politiky ČR. V případě praxe na odboru lidských práv a transformační politiky jde o aplikaci práva lidských práv na odboru lidských práv a transformační politiky MZV ČR.

Obsahem odborné praxe studentů fakulty je zejména:

- asistence pracovníkům odboru, seznámení se s činností příslušných právních útvarů MZV,

- příprava podkladů pro jednání, zpracovávání analýz, zápisů z jednání, zpracovávání a vyhotovování diplomatické a úřední korespondence,

- participace na jednáních a akcích určených příslušnou odpovědnou osobou podle jejích pokynů a na dalších činnostech souvisejících s prací a zabezpečením činnosti odboru.

Studenti v rámci praxe získají zejména tyto dovednosti:

- připravovat a formulovat stanoviska a rozbory;

- vyhledat, utřídit, analyzovat a interpretovat mezinárodní právní normy, soudní rozhodnutí a další informace;

- analyzovat, formulovat a prezentovat (ústně i písemně) právní argument a protiargument,

- aplikovat mezinárodní právo a identifikovat a analyzovat právní problémy v konkrétních situacích.

Možná časová období konání praxe (lze případně individuálně upravit):

- Praxe na MZV ČR 1: září-listopad (včetně) nebo prosinec-únor (včetně),

- Praxe na MZV ČR 2: březen-květen (včetně) nebo červen-srpen (včetně).

Důležitou součástí předmětu je poskytování zpětné vazby – na fakultě je zpětná vazba poskytována ze strany vyučujícího či garanta předmětu při setkáních jedenkrát za dva týdny po dobu celého semestru v čase dle individuální dohody. Na MZV je zpětná vazba poskytovaná mentorem průběžně po celou dobu praxe. Student si v průběhu stáže vede reflexní deník, do něhož si zapisuje a reflektuje své nabyté znalosti, zkušenosti i dovednosti.

Výběr provádí vyučující na základě motivačního dopisu a případného pohovoru. Motivační dopis s uvedením telefonního i emailového kontaktu je třeba zaslat vyučující JUDr. Elišce Flídrové, Ph.D. na adresu flidrova@prf.cuni.cz . V případě zájmu o praxi zasílejte motivační dopisy kdykoliv v průběhu akademického roku, ideálně však vždy ještě před začátkem semestru. V motivačním dopise, prosím, napište, o který obor byste měli případně zájem a v jakém časovém období.

Pro zápis předmětu se dále vyžaduje výborná znalost anglického jazyka.

Student musí mít občanství ČR, čistý trestní rejstřík, student dodává MZV ČR údaje pro potřebnou základní bezpečnostní prověrku ze strany MZV ČR.

Absolvování předmětu Právní praxe na Ministerstvu zahraničních věcí 1 (zimní semestr) není podmínkou pro zápis předmětu Právní praxe na Ministerstvu zahraničních věcí 2 (letní semestr), praxi lze absolvovat i jen v jednom ze semestrů.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

1. Podkladem pro splnění kolokvia je docházka na praxi ve stanoveném rozsahu a její plnění dle pokynů mentorů, absolvování zpětné vazby na setkáních na fakultě a informace, které oplnění praxe získá od mentora garant praxe. 

2. Při výkonu praxe je možné používat veškeré právní předpisy i jiné materiály. 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)
Náplní předmětu je docházení studentů na praxi na MVZ a jejich fyzická přítomnost zde po dobu jednoho až tří měsíců. 
Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

Základní literatura:

Čestmír Čepelka, Pavel Šturma. Mezinárodní právo veřejné. 2.. Praha. 2018. ISBN 978-80-7400-721-7. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html