SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Theory of Law II - HP0682
Title in English: Teorie práva II
Guaranteed by: Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 C+Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 68
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Teacher(s): JUDr. Vilém Anzenbacher, Ph.D.
doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Mgr. Jan Chmel
Mgr. Valeria Kolářová
prof. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D.
Class: teorie práva
Classification: Law > Theory of Law
Co-requisite : HP0681
Is co-requisite for: HP0003, HP0641, HP0761, HP0272, HP0002, HP0281, HP0701
Is pre-requisite for: HP4979, HP0741, HP0971, HP1582, HP0711, HP1564, HV3603, HP3808, HP3621, HV3701
Files Comments Added by
download Aktuální otázky zkoušky TP II.doc zkouškové otázky z předmětu Teorie práva II. Zuzana Peřinová
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (03.02.2019)
Teorie práva II. si klade za cíl seznámit studenty s právní terminologií, základními právními vztahy a instituty a se základy právní argumentace a právního myšlení. Probírána látka je však vykládána šířeji, a to jako spojovací článek mezi různými právními obory a odvětvími, což umožňuje nejenom teoretické zobecnění různých aspektů práva, ale i postihnutí různých dimenzí fenoménu práva. Na společné přednášky navazuje diferenciovaná seminární výuka, v rámci které studenti mají možnost proniknout hlouběji pod povrch některých složitých, povětšinou právněfilozofických otázek a současně se vytváří i vhodná atmosféra pro vštěpování základních profesně-etických postojů a přístupů k právu a k výkonu právních povolání (postupy lege artis).
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (03.02.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.  Této zkoušky se může student zúčastnit, pokud mu byl udělen zápočet z Teorie práva I. (v zimním semestru) a Teorie práva II (v letním semestru). Seznam zkouškových otázek je přiložen jako samostatný soubor a je uložen rovněž ve složce dokumenty na internetových stránkách katedry teorie práva a právních učení.

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (03.02.2019)

1. Interpretace  práva - pojem, primární objekt a sekundární objekty interpretace; závaznost a významnost interpretačních závěrů

2. Metody (metodologické direktivy) výkladu práva;  základy právní argumentace

3. Subjektivní práva a právní povinnosti, právní tituly

4. Subjekty práva. Fyzické a právnické osoby.  Orgány  veřejné moci. Druhy právní způsobilosti

5. Aplikace práva; pojem a stadia procesu aplikace práva      

6. Akty aplikace práva

7. Právní odpovědnost - pojem, klasifikace. Subjektivní a objektivní právní odpovědnost

8. Prvky zaviněného porušení právní povinnosti a základy právní odpovědnosti

9. Vztah práva a státu, právní stát a vláda práva

10. Demokratický právní stát. Základní práva a svobody v recentním právním státě    

11. Státoprávní záruky a základní strukturní modality recentního právního státu. Ústavnost a zákonnost, právní záruky ústavnosti a zákonnosti 

12. Právo a hodnoty, právní axiologie, spravedlnost a právo, právní jistota. Problematika vztahu legality a legitimity

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (03.02.2019)

Povinná literatura:

Gerloch, A. Teorie práva. 7. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017.

Gerloch, A. a kol. Praktikum teorie práva. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. 

 

Doporučená literatura:

 

Beran, K. Pojem osoby v právu. Osoba, morální osoba, právnická osoba. Praha: Leges, 2012.

Bobek, M., Kühn, Z. a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. vyd., Praha: Auditorium, 2013.

Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A.. Teorie práva. Praha: ASPI, 2004.

Gerloch, A., Beran, K. a kol.. Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu. Praha: Leges, 2014.

Gerloch, A., Kysela, J., Kühn, Z., Wintr, J., Tryzna, J., Maršálek, P. Beran, K. Teorie a praxe tvorby práva. Praha: ASPI, 2008.

Gerloch, A., Tryzna, J., Wintr, J. (eds.). Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012.

Gerloch, A., Žák Krzyžanková, K. (eds.): Soukromé a veřejné v kontextu institucionálních a normativních proměn práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017.

Knapp, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995.

Kühn, Z. Aplikace práva ve složitých případech. K úloze právních principů v judikatuře. Praha: Karolinum, 2002.

Maršálek, P. Právo a společnost. Praha: Auditorium, 2008.

Ondřejek, P. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod, Praha: Leges 2012.

Tryzna, J. Právní principy a právní argumentace. K vlivu právních principů na právní argumentaci při aplikaci při aplikaci práva, Praha: Auditorium. 2010.

Večeřa, M., Gerloch, A., Beran, K., Rudenko, S. Všeobecná teória práva. Plzeň: Čeněk. 2017.

Wintr, J. Metody a zásady interpretace práva, Praha: Auditorium 2013.

Wintr, J. Říše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha: Karolinum 2006.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html