SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Roman Law and the Foundations of Modern Private Law II - HP0402
Title in English: Římské právo a základy novodobého práva soukromého II
Guaranteed by: Department of Legal History (22-KPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:2/1 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 40
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Teacher(s): doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
JUDr. David Falada, Ph.D.
Mgr. Marek Novák
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Mgr. Kamila Stloukalová
JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.
Mgr. Martin Šlosar
JUDr. Bc. Jan Ullmann
Class: římské právo
Classification: Law > Roman Law
Co-requisite : HP0401
Is co-requisite for: HP0008, HP0641, HP0761, HP0272
Annotation - Czech
Last update: import (04.06.2004)
V rámci výuky tohoto předmětu je podán ucelený výklad o dějinách římského práva, tj. o jeho pramenech, státním zřízení antického Říma. Největší pozornost je soustředěna na vysvětlení jednotlivých institutů římského práva soukromého počínaje právem osob, přes právo věcné, obligace (ze smluv a z deliktů), dědické právo a římský soukromý proces. Vyloženy jsou rovněž tzv. obecné nauky. Přednášeny jsou také další osudy římského práva v kontextu evropského právního vývoje.
Literature - Czech
Last update: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. (14.03.2018)
Obligatory:
 • J. Kincl, V. Urfus, M. Skřejpek. Římské právo. C.H.Beck. Praha. 1995.
 • M. Skřejpek. Římské soukromé právo. Systém a instituce. Aleš Čeněk, Plzeň. 2017.
 • V. Urfus. Historické základy novodobého práva soukromého. C.H.Beck. Praha. 2001.
 • D. Falada. Recepce římského práva. Aleš Čeněk. Plzeň. 2016.
 • M. Skřejpek, P. Bělovský, D. Falada, J. Šejdl. Případy z římského práva. Aleš Čeněk. Plzeň. 2018.
Recommended:
 • M. Skřejpek. Římské právo v datech. C.H.Beck. Praha. 1997.
 • M. Skřejpek. Poodkryté tváře římského práva. Havlíček BRAINTEAM. Praha. 2006.
 • M. Skřejpek. Ius et religio, právo a náboženství ve starověkém Římě. Pelhřimov. 1999.
 • M. Skřejpek. Prameny římského práva. ORAC. Praha. 2004.
 • P. Blaho, M. Skřejpek. Iustiniani institutiones. Karolinum. Praha. 2010.
 • M. Skřejpek. Digesta seu pandactae. Tomus I, Fragmenta lecta. Karolinum. Praha. 2015.
 • Bona fides. Sborník z konference. PFUK. Praha. 2000.
 • Gaius. Učebnice práva ve čtyřech knihách (překl. J. Kincl). Plzeň. 2007.
 • P. Blaho, H. Hausmaninger. Praktické štúdie z rímského práva. MANZ. Wien-Bratislava. 1993 (2. vyd., 1998).
 • L. Heyrovský. Dějiny a systém soukromého práva římského. Praha. 1910 (případně jiné).
 • J. Vančura. Úvod do studia soukromého práva římského. Praha. 1923.
 • M. Skřejpek. Latinsko-český slovníček římského práva. Aleš Čeněk. Plzeň. 2012.
 • Intervalla delucida. http://www.prf.cuni.cz/intervalla/index.htm.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. (12.10.2018)

Zakončení výuky v předmětu římské právo a základy novodobého práva soukromého.

Zimní semestr:

Výuka bude ukončena zápočtem. Znalosti budou prověřeny formou znalostního testu v následujícím rozsahu: prameny práva, právo osob, věcná práva. Test bude obsahovat 30 otázek, každá otázka bude hodnocena jedním bodem.

Způsob hodnocení:

Započteno: 6 správných odpovědí z každé ze tří částí testu à 10 otázek

Test bude organizován pro celý ročník. 4 termíny v rámci zimního zkouškového období, 1 termín (náhradní) na konci výuky letního semestru.

 

Letní semestr:

Výuka bude ukončena zkouškou složenou ze dvou části:

1. Písemná část - splnil - 6 správných odpovědí z 10 otázek

Jedná se o test skládající se ze skutkového zadání a 10 právních otázek vázaných na uvedené skutkové zadání.

Písemná část bude organizována pro celý ročník. 4 termíny v rámci zkouškového období za letní semestr, 1 termín (náhradní) v září.

2. Ústní část - Otázky k ústní zkoušce jsou zveřejněny v dokumentech katedry pod názvem "Otázky k ústní zkoušce z římského práva"

Viz blíže dokumenty katedry a soubor "Způsob zakončení v předmětu ŘP ...".

Dokumenty z obou odkazů jsou k disposici také přímo zde v IS.

Syllabus -
Last update: Alena Votýpková (04.04.2016)

This course provides an overview of Roman law laying the foundations for the study at the Faculty of Law. For this reason we do not discuss criminal law; organization of the administration of the Roman state are presented merely from the perspective of the sources of law and its application.

The course begins with an introduction to the sources of Roman law and Roman state constitution from the most ancient times up to the rule of Emperor Justinian. The main focus is on the legislation of people’s assemblies, the actions of a praetor and the creation of the empire constitutions. Development of the science of Roman law is also covered.  Further the course deals with the codification of Roman law including the Code of the Twelve Tables, the Theodosian Code, the so-called Corpus iuris civilis (the Code of Justinian, Digesta, Institutiones). Private law constitutes the core of the course.  The law of persons covers legal personality and legal capacity in the context of Roman law,  family relationships and Roman matrimony. Real rights include the issues of property rights (including  protection of such rights and the means of acquisition), possession and easements (servitutes, superficies, emphyteusis). In the law of obligations students are introduced to the general issues such as the creation, alteration,  termination and securing of obligations and and the grounds for forming obligations.  Contractual obligations cover the four basic groups (oral, literary, real and consensual agreements) as well as other contracts (innominate real contracts, quasi-contracts, and pacta). Obligations arising from delicts (such as theft, robbery, illegal damage to property of another, defamation or fraud) are also presented.  Law of inheritance includes testamentary and intestate succession, as well as presentation of bequests and devises. In procedural law the attention focuses on all three types of private proceedings. At the end of the course so-called general disciplines are presented, and the main focus is on the essential elements of juridical acts. The role of Roman law in the European legal context (so-called reception of Roman law) with special focus on Italy and Germany forms an integral part of the course.

The course of Roman Law and the Foundations of Modern Private Law enables students become acquainted with the techniques of creation, application and operation of law using the example of Roman Law at the very beginning of their studies. In addition, it is a propaedeutic subject providing the students with the basic terminology and grounding primarily in private law.  

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. (31.01.2018)

30%

 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Note
18bHP0402p1Tue 19.02.2019 10:00 - 11:30 lecture Obligace I. doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
Tue 26.02.2019 10:00 - 11:30 lecture Obligace II. doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
Tue 05.03.2019 10:00 - 11:30 lecture Obligace III. doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
Tue 12.03.2019 10:00 - 11:30 lecture Obligace IV. doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
Tue 19.03.2019 10:00 - 11:30 lecture Obligace V - Delikty JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.
Tue 26.03.2019 10:00 - 11:30 lecture Dědické právo I. JUDr. David Falada, Ph.D.
Tue 02.04.2019 10:00 - 11:30 lecture Dědické právo II. JUDr. David Falada, Ph.D.
Tue 09.04.2019 10:00 - 11:30 lecture Dědické právo III. JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.
Tue 16.04.2019 10:00 - 11:30 lecture Proces I. prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Tue 23.04.2019 10:00 - 11:30 lecture Proces II + Obecné nauky I. prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Tue 30.04.2019 10:00 - 11:30 lecture Obecné nauky II. prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Tue 07.05.2019 10:00 - 11:30 lecture Recepce římského práva. JUDr. David Falada, Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html