SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Business Law III - HP0296
Title: Obchodní právo III
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 [hours/week]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HPOP0012
Old code: 29
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Class: obchodní právo
Classification: Law > Business Law
Co-requisite : HP0272, HP0291, HP0292
Incompatibility : HPOP0000
Interchangeability : HP0293
Is co-requisite for: HV2090, HV3927, HV3719, HS005, HP3000, HP0007, HP0010
Is pre-requisite for: HP8866
Is interchangeable with: HP0293
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Files Comments Added by
download Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů - update.pdf JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.
download Program přednášek Obchodní právo III - LS 19-20.docx Program výuky OP III JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Annotation - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (16.01.2017)
Předmětem výuky obchodního práva III. je zvláštní úprava postavení podnikatele v závazkových vztazích. I v rámci jednotné úpravy závazkového práva v občanském zákoníku respektují jednotlivá ustanovení a instituty specifika podnikatelů (zejména jejich odbornost)- ve vztazích mezi podnikateli navzájem i ve vztahu k jiným osobám (zejména spotřebitelům). Obdobně některé smluvní typy jsou typicky a převážně užívány právě v obchodní praxi.
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Petr Tomášek, Ph.D. (21.02.2022)

I. SEMINÁŘE

Daniel Patěk

Komunikační kanál se studenty: Moodle a skupina na FB. Podkladové materiály budou studentům zpřístupněny v rámci Moodle.

V případě distanční výuky budou semináře probíhat ve dnech a časech podle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace Zoom.

Petr Tomášek

Komunikační kanál se studenty - e-mail a skupina na FB.

Podkladové materiály budou studentům zasílány prostřednictvím e-mailu, v případě distanční výuky též promítány v rámci aplikace Zoom.

V případě distanční výuky budou semináře probíhat ve dnech a časech podle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace Zoom.

Petr Louchtan

Komunikační kanál se studenty - e-mail a Moodle. V případě zájmu ze strany studentů též FB skupina či skupinový chat na Whatsapp.

V případě bezkontaktní výuky budou semináře probíhat ve dnech a časech podle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace Zoom.

Podkladové materiály budou studentům promítány v rámci aplikace Zoom, případně zasílány prostřednictvím uvedených komunikačních kanálů.

Tomáš Horáček

Komunikační kanál se studenty - e-mail.

V případě bezkontaktní výuky budou semináře probíhat ve dnech a časech podle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace MS Teams.

Podkladové materiály budou studentům rozesílány přes e-mail.

Jan Flídr

Komunikační kanál se studenty: e-mail.

V případě distanční výuky budou semináře probíhat ve dnech a časech podle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace Zoom.

Petr Liška

V případě bezkontaktní výuky obdrží studenti prostřednictvím IS email s odkazem na uloženou komentovanou prezentaci k tématu. Prezentace bude obsahovat zadání úkolu pro získání zápočtu. Zpracované úkoly budou podkladem pro udělení zápočtu.

Petr Čech

Komunikační kanál se studenty - e-mail uvedený v SIS, případně nahlášený individuálně studentem.

V případě bezkontaktní výuky budou semináře probíhat ve dnech a časech podle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace MS-Teams.

Přehled podkladů a otázek ke studiu bude studentům zasílán předem e-mailem.

Robert Pelikán

Komunikační kanál se studenty - e-mail a skupina na FB.

V případě bezkontaktní výuky budou semináře probíhat ve dnech a časech podle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace MS Teams.

Petra Kotápišová

Komunikační kanál se studenty – Moodle a e-mail.

V případě distanční výuky budou semináře probíhat ve dnech a časech podle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace Zoom.

II. PŘEDNÁŠKY

17/02 Základy právní úpravy podnikání na kapitálovém trhu – dr. Čech 

https://youtu.be/KfHWRxs9zhE

24/02 Základy právní úpravy kolektivního investování – dr. Čech

https://youtu.be/KwIdxoUbZxQ

03/03 České a evropské závazkové právo – prof. Pelikánová

https://www.youtube.com/watch?v=CTT5OQe_5JI&feature=youtu.be

10/03 Specifika právního postavení podnikatele v závazkových vztazích – doc. Liška

https://youtu.be/XjyxYMj_xCs  

17/03 Zvláštní způsoby uzavírání smluv podnikatelem (obchodní podmínky, adhezní uzavírání smluv, nabídka reklamou, veřejná nabídka, veřejná soutěž) – dr. Horáček

https://cunicz-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/86691472_cuni_cz/EdXKI5rt8rxFiYofg83Ny-cBMukrTuzdNun_d6mEj8tluQ?e=LGanTl

24/03 Veřejné zakázky (zadávání a ochrana proti neoprávněnému postupu zadavatele) – dr. Horáček 

https://cunicz-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/86691472_cuni_cz/ETnMtHhEdE9EkSjiMhkFiN0BBM_Gixq5wJAIQuXoet9yqA?e=sByoqb

31/03 Povinnosti podnikatele ze spotřebitelských smluv – doc.  Patěk

https://youtu.be/uuAMLrrQPac

07/04 Směnky – doc. Liška

https://youtu.be/ARvYZauut_M  

 

14/04 Děkanský den

21/04 Bankovní smlouvy – doc. Liška 

https://youtu.be/F8U_KabrgjY

28/04 Smlouvy příkazního typu v podnikání (obchodní zastoupení, kontrolní činnost, franšíza, smlouva zasilatelská) – dr. Josková

https://youtu.be/mhy1Vox9R7E

05/05 Vybrané zajišťovací instituty v podnikání (finanční záruka, finanční zajištění, zástavní právo k podílu, cennému papíru, zaknihovanému cennému papíru a účtu vlastníka cenného papíru) – dr. Čech

https://youtu.be/TBC1gCuczaI  

12/05 Nájem a podnájem v podnikání (nájem prostoru sloužícího k podnikání, podnikatelský pronájem movitých věcí, leasing, nájem dopravního prostředku) - doc. Liška

https://youtu.be/trp5oAzMNwM 

Syllabus - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (16.01.2017)

Perspektivy evropského unijního korporačního a závazkového práva a národní obchodní právo

 

Právní úprava podnikání na kapitálovém trhu

                                                                                          

Právní úprava kolektivního investování

 

Státní podnik a další majetkové účasti státu v podnikatelských subjektech

 

Specifika právního postavení podnikatele v závazkových vztazích

 

Zvláštní způsoby uzavírání smluv podnikatelem (obchodní podmínky, adhezní uzavírání smluv, nabídka reklamou, veřejná nabídka, veřejná soutěž)

 

Veřejné zakázky (zadávání a ochrana proti neoprávněnému postupu zadavatele)

 

Povinnosti podnikatele z tzv. spotřebitelských smluv

 

Obchodní závod a dispozice s ním

 

Vybrané zajišťovací instituty v podnikání (finanční záruka, finanční zajištění, zástavní právo k podílu, cennému papíru, zaknihovanému cennému papíru a účtu vlastníka cenného papíru)

 

Smlouvy příkazního typu v podnikání (obchodní zastoupení, kontrolní činnost, franšíza, smlouva zasilatelská)

 

Nájem a podnájem v podnikání (nájem prostoru sloužícího k podnikání, podnikatelský pronájem movitých věcí, leasing, nájem dopravního prostředku)

 

Cenné papíry a zaknihované cenné papíry

Learning resources - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (06.04.2021)

 

Literatura k postupové zkoušce

 

 

 

            Povinná literatura

 

 

 • Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I. a kol.: Právo obchodních korporací. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2021.

 • Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I., Dědič, J. a kol.: Obchodní právo. Podnikatel. Podnikání. Závazky s účastí podnikatele. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016.

 • Černá, S. a kol.: Sbírka příkladů z obchodního práva. 5., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

   


  Doporučená literatura

   

 • Hurychová, K., Tomášek, P., Zvára, M.: Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016.

 • Pelikánová, I.: Obchodní právo I. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010.

 • Pelikánová, I., Černá, S. a kol.: Obchodní právo II. Společnosti obchodního práva a družstva. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006.

 • Černá, S.: Obchodní právo III. Akciová společnost. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006.

 • Pelikánová, I.: Obchodní právo IV. Obligační právo – komparativní rozbor. 1. vyd. Praha: ASPI 2009.

 • Pelikánová, I.: Obchodní právo V. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

 • Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.

 • Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol.: Zákon o obchodních korporacích – Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

 • Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Praha: Sagit, 2012.

 • Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011.

   

  Výklad ve starších publikacích nutno korigovat s ohledem na změny v právní úpravě.

   

  Právní předpisy k postupové zkoušce

   

   

 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 • Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

 • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

 • Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

 • Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech

 • Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

 • Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový

 • Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

 • Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

 • Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu

 • Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení

 • Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů

 • Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech

 • Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

 • Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 • Zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení

 • Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti

 • Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti

 • Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob

 • Smlouva o fungování EU

 • Nařízení Rady č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy

 • Nařízení Rady č. 2137/85 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)

 • Nařízení Rady č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (ES)

 • Nařízení Rady č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE)

   

  Všechny uvedené předpisy v platném znění.

          

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html