SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Private International Law and International Trade Law II - HP0262
Title: Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HPOP0019
Old code: 26
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Class: mezinárodní právo soukromé
Classification: Law > Private International Law
Co-requisite : HP0261, HP0277, HP1323
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Is co-requisite for: HP0030
Annotation - Czech
Předmět Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II je zaměřen na problematiku právní úpravy vztahů vznikajících v mezinárodním obchodním styku. Důraz je kladen na rovinu soukromoprávní, problematika mezinárodních organizací významných pro mezinárodní hospodářské styky (tedy oblast mezinárodního veřejného práva) je ponechána stranou. Studenti získají znalosti týkající se systematizace různorodých pramenů právní úpravy, subjektů v mezinárodním obchodním styku, regulace mezinárodního obchodu ze strany státu, podnikání zahraničních osob v České republice, mezinárodního platebního styku, mezinárodního insolvenčního řízení. Dále se studenti seznámí s vybranými smluvními typy v mezinárodním obchodě a jejich právní úpravou v rovině mezinárodního práva soukromého (mezinárodní kupní smlouvy, smlouvy uzavírané v mezinárodní přepravě, mezinárodní franšízová smlouva apod.). Pozornost je v rámci předmětu Mezinárodní právo soukromého a právo mezinárodního obchodu II rovněž věnována řešení sporů z mezinárodního obchodního styku, a to jak před soudy, tak mimosoudně. Z alternativních způsobů řešení sporů je důraz kladen na mezinárodní obchodní arbitráž, včetně investiční arbitráže.
Studenti se v rámci předmětu seznámí blíže s obsahem nejvýznamnějších mezinárodních smluv, které jsou stále velmi relevantním pramenem práva mezinárodního obchodu. Vzhledem ke skutečnosti, že právo mezinárodního obchodu je úzce spojeno s mezinárodním právem soukromým, neboť mají stejné způsoby úpravy vztahů s mezinárodním prvkem, prohloubí si studenti během tohoto semestru základní znalosti mezinárodního práva soukromého získané v rámci předmětu Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I. Studenti jsou po absolvování předmětu Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II schopni určit a vyhledat relevantní prameny právní úpravy mezinárodního obchodu, vyřešit jejich případnou kolizi a relevantní předpis aplikovat na konkrétní případ, až již se jedná o problematiku kolizní nebo oblast mezinárodního civilního procesního práva (zejm. problematiku určení mezinárodní příslušnosti a problematiku uznání a výkonu). Studenti si osvojí práci s judikaturou Soudního dvora EU (vyhledání relevantní judikatury v evropském právním informačním systému).
V seminářích předmětu Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II studenti řeší konkrétní příklady týkající se mezinárodního obchodu a analyzují vybraná ustanovení relevantních pramenů právní úpravy a relevantní judikaturu. Při řešení příkladů studenti pracují s právními předpisy, učí se orientovat zejména mezi četnými prameny práva vnitrostátní a mezinárodní povahy, které upravují mezinárodní obchodní styk, včetně tzv. soft law. Studenti jsou v průběhu semestru povinni na základě zadání seminárního vyučujícího studovat předepsanou literaturu a judikaturu tak, aby byli v rámci seminářů připraveni na vyučujícím zvolená témata diskutovat.
Last update: Pfeiffer Magdalena, doc. JUDr. Mgr., Ph.D. (10.08.2020)
Teaching methods - Czech

Přednášky


Semináře

 • Semináře budou probíhat kontaktně.
 • V případě přechodu na distanční formu výuky budou probíhat on-line webináře v den a čas konání seminářů dle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace MS Teams nebo ZOOM (dle preference jednotlivých vyučujících). Studentům budou zpřístupněny podkladové materiály v Moodle / MS Teams / SIS (dle preference jednotlivých vyučujících).
 • Komunikačním kanálem se studenty bude Moodle / SIS / MS Teams (dle preference jednotlivých vyučujících).
Last update: Tomášek Petr, JUDr., LL.M., Ph.D. (08.02.2023)
Syllabus - Czech

Sylabus přednášek z práva mezinárodního obchodu

 

1.       Pojem, předmět, prameny, způsoby úpravy, unifikace práva mezinárodního obchodu   

 • Vymezení pojmu právo mezinárodního obchodu a způsoby úpravy
 • Prameny právní úpravy 
 • Prostředky vytvářené praxí mezinárodního obchodu (lex mercatoria)
 • INCOTERMS

2.      Podmínky a způsoby podnikání cizinců a zahraničních právnických osob v ČR, ingerence státu do mezinárodního obchodního styku,  ochrana a podpora zahraničních investic

 • Společná obchodní politika EU
 • Způsoby zásahů států do mezinárodního obchodního styku
 • Podmínky pro podnikání cizinců a zahraničních osob v ČR
 • Živnostenské a jiné způsoby podnikání cizinců a zahraničních osob v ČR
 • Investiční pobídky
 • Ochrana a podpora zahraničních investic v evropském a mezinárodním právu

3.     Subjekty v mezinárodním obchodním styku

 • Fyzické osoby (osobní statut, jednání fyzické osoby, fyzická osoba jako podnikatel)
 • Právnické osoby (pojem, obchodní společnosti, které nejsou právnickými osobami, osobní statut a principy jeho určování, sídlo, přeshraniční přemístění sídla, způsobilost v procesním právu)
 • Státy a mezinárodní organizace (státy jako subjekty mezinárodního práva veřejného a jako občanskoprávní subjekty, mezinárodní organizace vládní a nevládní)

4.       Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku

 • Úmluva o smlouvách o mezinárodní koupě zboží (předmět, působnost, způsob aplikace)
 • Kolizní úprava mezinárodní kupní smlouvy
 • Určení mezinárodní příslušnosti soudů ve sporech z kupní smlouvy (ve světle judikatury SDEU)

5.       Vybrané smluvní typy používané v mezinárodním obchodním styku

 • Mezinárodní franšízová smlouva (kolizní a jurisdikční normy)
 • Mezinárodní distribuční smlouva (kolizní a jurisdikční normy)
 • Mezinárodní smlouva o obchodním zastoupení (kolizní a jurisdikční normy)
 • Mezinárodní licenční smlouva (kolizní a jurisdikční normy)
 • Spotřebitelské smlouvy v mezinárodním obchodě (ochrana spotřebitele v kolizních a jurisdikčních normách)

6.      Smlouvy v mezinárodní přepravě

 • Význam mezinárodní přepravy a základní pojmy
 • Právní úprava přepravních smluv v mezinárodní přepravě (smlouvy o přepravě – vnitrostátní, mezinárodní a unijní úprava)
 • Přepravní smlouva v jednotlivých dopravních oborech (základní otázky upravené v mezinárodních úmluvách, mezinárodní přeprava železniční, silniční, letecká, vnitrozemská plavba, námořní přeprava, kombinovaná přeprava)
 • Mezinárodní přeprava a Evropská unie (primární a sekundární právo)

7.      Placení v mezinárodním obchodním styku a zajištění závazků v mezinárodním obchodním styku

 • Definice a druhy mezinárodního platebního styku
 • Právní prameny pro oblast mezinárodního platebního styku
 • Vztah volně směnitelné měny a virtuální „měny“
 • Banka jako nedílný článek mezinárodního platebního styku, její organizace a fungování v rámci mezinárodního platebního styku (SEPA, Instant payments, FinTech)
 • Druhy plateb (hotovostní a bezhotovostní) a platební instrumenty (bezzávazkové a závazkové) v mezinárodním platebním styku
 • Právní prameny zajištění závazků v mezinárodním obchodním styku
 • Kolizní řešení zajištění věcně právní povahy 
 • Kolizní řešení zajištění závazkově právní povahy 
 • Exportní garanční a zajišťovací společnost a.s., Česká exportní banka, a.s.

8.       Řešení sporů z mezinárodního obchodního styku v soudním řízení

 • Specifika soudních sporů z mezinárodního obchodu
 • Přehled pramenů právní úpravy
 • Pravidla pro založení mezinárodní příslušnost soudů dle nařízení Brusel Ibis (obecná příslušnost, zvláštní příslušnost, výlučná příslušnost, dohoda o volbě soudu)
 • Překážka litispendence v nařízení Brusel Ibis

9.      Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí v obchodních věcech

 • Relevance problematiky uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí v obchodních věcech
 • Prameny právní úpravy 
 • Systém uznání a výkonu v nařízení Brusel Ibis
 • Haagské úmluvy – Úmluva o dohodách o volbě soudu, Úmluva o uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

10.    Specifika mezinárodního e-obchodu

 • Právní povaha internetu
 • Mezinárodní prvek a internet
 • Typické B2B vztahy s mezinárodním prvkem v prostředí internetu
 • Aplikace kolizních a přímých norem v prostředí internetu
 • Aplikace norem mezinárodního práva procesního v prostředí internetu
 • Vybraná judikatura českých soudů, SDEU a zahraničních soudů ohledně otázek mezinárodního e-obchodu

11.    Mezinárodní obchodní arbitráž, uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů

 • Vymezení pojmu mezinárodní obchodní arbitráž
 • Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži
 • Arbitrabilita
 • Požadavky na osobu rozhodce
 • Průběh rozhodčího řízení
 • Rozhodčí nález a jeho náležitosti
 • Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů
 • Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

12.    Alternativní způsoby řešení sporů z mezinárodního obchodního styku

 • Pojem ADR 
 • ADR a řešení sporů v soudním řízení; ADR a rozhodčí řízení
 • Kooperativní ADR metody – vymezení a druhy
 • Negociace
 • Mediace a kolaborativní praxe
 • Konciliace
 • Hybridní metody ADR
 • Expertní posouzení
 • Závěry – výhledy

13.    Řešení sporů z mezinárodních investic, mezinárodní insolvenční právo

 • Způsoby řešení mezinárodních investičních sporů
 • Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic
 • Pojem mezinárodní insolvenční právo
 • Vzorový zákon UNCITRAL o insolvenčním řízení s mezinárodním prvkem
 • Nařízení (EU) č. 2015/848 – Insolvenční nařízení
 • Úprava otázek mezinárodního insolvenčního práva v ZMPS
 • Vybraná judikatura českých soudů, SDEU a zahraničních soudů ohledně otázek mezinárodního insolvenčního práva
Last update: Pfeiffer Magdalena, doc. JUDr. Mgr., Ph.D. (01.02.2022)
Learning resources - Czech

Literatura (studijní opory):

 1. PFEIFFER, Magdalena, Monika PAUKNEROVÁ a Květoslav RŮŽIČKA. Mezinárodní obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 978-80-7380-764-1.
 2. KUČERA, Zdeněk, Monika PAUKNEROVÁ, Magdalena PFEIFFER, Květoslav RŮŽIČKA a Petr VYBÍRAL. Mezinárodní právo soukromé. 9. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022. Právnické učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-889-1.

Ostatní literatura

 1. PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-504-6.
 2. RŮŽIČKA Květoslav, Dita FRINTOVÁ. Vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR A AK ČR. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019.
 3. BŘÍZA, Petr. Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě. V Praze: C.H. Beck, 2012. Právní praxe. ISBN 978-80-7179-606-0.
 4. TICHÝ, Luboš. Nařízení č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy Řím II: komentář. Praha: C.H. Beck, 2018. Beckovy komentáře. ISBN 9788074007163.
 5. TICHÝ, Luboš. CISG - Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony. ISBN 9788074006494.
 6. MIČINSKÝ, Ľudovít a Miloš OLÍK. Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí: komentár = Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů : komentář : (New York, 1958). Praha: Wolters Kluwer, 2016. Komentáre (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7552-474-4. 
 7. OLÍK, Miloš. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-736-3.
 8. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 9788075981233.
 9. VALDHANS, Jiří. Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-412-4.
 10. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. ISBN 978-80-7357-562-5.
 11. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 273 s. Edice monografiie, řada teoretická, svazek č. 375. ISBN 978-80-210-5240-6.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

 1. zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 
 2. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění)
 3. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy 
 4. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy
 5. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91
 6. Úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech ("Luganská úmluva") (Lugano, 30. 10. 2007, text dostupný v Úř. věst. EU L 147, 10. 6. 2009, s. 1–43)
 7. Úmluva o uznávání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (New York, 10. 6. 1958 – vyhláška č. 74/1959 Sb.)
 8. Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži (Ženeva, 21. 4. 1961 – vyhláška č. 176/1964 Sb.)
 9. Úmluva o dohodách o volbě soudu (Haag, 30. 6. 2005, text dostupný v Úř. věst. EU L 131, 29. 5. 2009, s. 1–13)
 10. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeň, 11.4.1980 – sdělení č. 160/1991 Sb.)
 11. Úmluva OSN o promlčení při mezinárodní koupi zboží (New York, 14.6.1974 – vyhláška č. 123/1988 Sb.)
 12. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (Bern, 9.5.1984 – vyhláška č. 8/1985 Sb.)
 13. Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Ženeva, 27.11.1974 – vyhláška č. 11/1975 Sb.)
 14. Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států (Washington, 12.5.1991 - sdělení č. 420/1992 Sb.)
 15. Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montreal, 25.5.1999 - sdělení č. 123/2003 Sb.m.s.)
 16. Úmluva OSN o námořní přepravě zboží (Hamburk, 31.3.1978 – sdělení č. 193/1996 Sb.)

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

 1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (přepracované znění)      
 2. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky 
 3. nařízení EP a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu [ve znění nařízení EP a Rady (EU) 2015/2421, kterým se mění nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu]
 4. nařízení EP a Rady (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích [ve znění nařízení EP a Rady (EU) 2015/2421, kterým se mění nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu]
 5. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2421 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu
 6. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 ze dne 12. června 2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech 
 7. nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech + Prováděcí nařízení komise (EU) 2016/1823 ze dne 10. října 2016, kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech
 8. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1911 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012
 9. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech
 10. Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím, 19. 6. 1980, sdělení č. 64/2006 Sb.m.s.)
 11. Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5.10.1961, sdělení č. 45/1999 Sb.)
 12. nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
 13. zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
 14. nařízení EP a Rady (EU) 2015/478 o společných pravidlech dovozu
 15. nařízení EP a Rady (EU) 2015/479 o společných pravidlech vývozu
 16. nařízení Rady (ES) č. 116/2009 o vývozu kulturních statků
 17. Úmluva OSN o užívání prostředků elektronické komunikace v mezinárodních smlouvách (2005)
 18. zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
 19. zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství
 20. zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

 

Last update: Pfeiffer Magdalena, doc. JUDr. Mgr., Ph.D. (09.01.2023)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Tuesday20.02.2024Pojem, předmět, prameny, způsoby úpravy, unifikace práva mezinárodního obchodu doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
Tuesday27.02.2024Podmínky a způsoby podnikání cizinců a zahraničních právnických osob v ČR ingerence státu do mezinárodního obchodního styku, ochrana a podpora zahraničních investicJUDr. Marta Zavadilová, Ph.D. 
Tuesday05.03.2024Subjekty v mezinárodním obchodním stykuprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Tuesday12.03.2024Řešení sporů z mezinárodního obchodního styku v soudním řízení a uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí v obchodních věcech doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
Tuesday19.03.2024Kupní smlouva v mezinárodním obchodním stykudoc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
Tuesday26.03.2024Smlouvy v mezinárodní přepravě prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Tuesday02.04.2024Placení v mezinárodním obchodním styku, zajištění závazků v mezinárodním obchodním styku JUDr. Milan Müller, LL.M., Ph.D. 
Tuesday09.04.2024Vybrané smluvní typy používané v mezinárodním obchodním stykuJUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D. 
Tuesday16.04.2024Specifika mezinárodního e-obchodu doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 
Tuesday23.04.2024Mezinárodní obchodní arbitráž, uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 
Tuesday30.04.2024Alternativní způsoby řešení sporů z mezinárodního obchodního stykuprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Tuesday07.05.2024Řešení sporů z mezinárodních investic, mezinárodní insolvenční právo doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html