SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
X - HOPV0189
Title: Právo duševního vlastnictví I
Guaranteed by: Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:0/2 Ex [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HP2018
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Incompatibility : HP0681
K//Is co-requisite for: HOPV0190
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (07.04.2019)
Účelem předmětu je podat studentům komplexní výklad o právu duševního vlastnictví v systému soukromého práva, seznámit je se základy oboru a návazně i s aktuální problematikou v kontextu fenoménu informační společnosti. Obsahem budou jak práva autorská, tak práva průmyslová. Smluvní i mimosmluvní instituty užití. Odpovědnost za neoprávněné užití. Česká úprava, evropské právo i mezinárodní právo, jakož i judikatura.
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními instituty práv k duševnímu vlastnictví. Tento dynamicky se rozvíjející obor nabývá na významu spolu s celosvětovým rozvojem informační společnosti, která klade zvýšené nároky na ochranu výsledků tvůrčí činnosti člověka. Studenti tohoto výběrového předmětu tak mají získat základní orientaci v právech autorských, jakož i v právech průmyslových. Důraz bude kladen zejména na národní legislativu, jakož i na ucelený přehled norem práva evropského souvisejících s daným oborem.

Předmět se zabývá systémem práv k tzv. „nehmotným statkům". Látka je zaměřena na definování obecných pojmů (respektive institutů) oboru – např.: dílo, druhy děl, vznik autorského práva, subjektivní autorská práva, trvání autorského práva, apod. Podstatnou částí je také užití díla a licenční smlouva v autorském právu. Dalšími instituty, k nimž přednášející dospějí, jsou mimosmluvní instituty užití díla, díla vytvořená ke splnění povinností vyplývajících z pracovního poměru, doba trvání autorských práv, volná díla, práva související s právem autorským (práva výkonných umělců, práva výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, rozhlasoví a televizní vysílatelé, atd.). Podstatnou součástí látky bude také část věnovaná kolektivní správě práv. Látka nebude přednášena pouze se zaměřením na tuzemskou legislativu, ale dojde také na oblast mezinárodního autorského práva (mezinárodní úmluvy, směrnice Evropské unie).

Z práv průmyslových bude materie zaměřena především na práva na označení, na patentové právo a na jiná průmyslová práva k výsledkům tvůrčí činnosti. Stejně jako pro oblast práv autorských a práv s autorským právem souvisejících, i u práv průmyslových bude vyložena látka týkající se práva mezinárodního.

Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Petra Žikovská (28.03.2019)

Okruhy ke zkoušce z PDV I jsou následující:
- Předmět a systém práva k tzv. "nehmotným statkům".
- Mezinárodní právo duševního vlastnictví.
- Obecné pojmy, dílo, druhy děl, vznik autorského práva, subjektivní autorské právo, trvání autorských práv.
- Počítačové programy (software) jako předmět autorskoprávní ochrany dle autorského zákona a směrnice o právní ochraně počítačových programů.
- Užití autorského díla a licenční smlouva v autorském právu.
- Práva související s právem autorským (práva výkonných umělců, práva výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, rozhlasoví a televizní    vysílatelé.
- Kolektivní správa majetkových práv.
- Kolektivní správa s ohledem na internet.
- Majetkové nároky z porušení práva duševního vlastnictví.
- Autorské právo a Evropská unie.
- Aktuální otázky autorského práva - legislativní změny.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (07.04.2019)

Náplň:
1. Systém práva duševního vlastnictví.
2. Základní pojmy autorského práva, základy smluvního práva, speciální otázky smluvního práva, zaměstnanecká
autorská díla.
3. Počítačové programy a databáze. Informační systémy.
4. Práva související. Audiovize.
5. Kolektivní správa.
6. Průmyslová práva.
7. Nároky z porušení včetně judikatury.
8. Evropské právo duševního vlastnictví včetně judikatury SD EU.
9. Mezinárodní právo duševního vlastnictví.
10.Legislativní výhled.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Petra Žikovská (28.03.2019)

Podíl garanta na výuce činí 27%

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Petra Žikovská (28.03.2019)

Důvodová zpráva k zákonu 121/2000 Sb. (autorský zákon)

Knappová, Švestka a kolektiv: Občanské právo hmotné,svazek III., ASPI Publishing, 2007

Telec I., Tůma P.: Autorský zákon komentář, C.H. Beck, Praha 2007

Kříž J., Holcová I., Kordač J., Křesťanová V.: Autorský zákon a předpisy souvisící. Komentář. Linde Praha a. s., 2001

Horáček R., Biskupová E., De Korver Z.: Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář. C.H.Beck, Praha 2015

Horáček R., Čada K., Hajn P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. vydání. C.H.Beck, Praha 2011

Čermák J.:Internet a autorské právo, Linde Praha a.s., 2001

Kříž J., Holcová I., Nerudová: Autorský zákon s poznámkami a úvodním slovem, IFEC, Praha 2000

Suchý, V. a kol.: Nehmotné statky a průmyslová práva. Jejich ochrana, oceňování a komerční využití. Technologické centrum Akademie věd ČR. SLON, Praha 2010

Dobřichovský T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví: V kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. Linde, Praha 2004

Matějičný, T: Kolektivní správa autorských práv, Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2014

Polčák, R.: Internet a proměny práva. Auditorium, Praha 2012

Tůma P.: Smluvní licence v autorském právu, C.H. Beck, Praha 2007

Kur A., Dreier T.: European Intellectual Property Law. Text, Cases & Materials. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 2015

Frankel S., Gervais D.J.: Advanced Introduction to International Intellectual Property. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 2016

Dutfield G., Suthersanen U.: Global Intellectual Property Law. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 2016

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html