SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Special Methods of Instrumental Analysis (practical classes) - GF314
Title: Speciální metody instrumentální analýzy (praktická cvičení)
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (16-16140)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:0/42, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / 60 (60)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Co-requisite : GF301, GF313
In complex pre-requisite: GF1001
Annotation - Czech
Last update: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. (16.09.2022)
Cílem předmětu je praktická ukázka a procvičení úloh z vybraných instrumentálních technik z pohledu jejich praktických aplikací, výhod, ale i omezení jejich využití pro analýzu různých vzorků. Praktická cvičení probíhají ve skupině 4 – 5 studentů. Předmět patří do specializace Farmaceutická analýza.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. (16.09.2022)

Podmínkou k odělení zápočtu a ke zkoušce z předmětu Speciální metody instrumentální analýzy (praktická cvičení) je:

Zápočet

 1. Absolvování všech praktických cvičení – možnost náhrady po domluvě s vyučujícím
 2. Odevzdání protokolů ze všech praktických cvičení

Zkouška

 1. Zkouška ze Speciálních metod instrumentální analýzy - praktická cvičení probíhá v termínech vyhlášených ve Studijním informačním systému, začátek je vždy specifikován.
 2. Pro konání zkoušky jsou nutné dva zápočty - z předmětu Speciálních metod instrumentální analýzy - praktických cvičení a také z předmětu Speciální metody instrumentální analýzy - přednášky.
 3. Zkouška je ústní, okruhy ke zkoušce jsou přístupné ve Studijních materiálech – Studium KACH – Farmacie – Speciální metody instrumentální analýzy - Obecné
Literature - Czech
Last update: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. (16.09.2022)

Doporučená:

 • Nováková, Lucie, Douša, Michal. Moderní HPLC separace v teorii a praxi. Praha: Europrint, 2013, 299 s. ISBN 978-80-260-4243-3.
 • Nováková, Lucie, Douša, Michal. Moderní HPLC separace v teorii a praxi. Praha: Europrint, 2013, 235 s. ISBN 978-80-260-4244-0.
 • Skoog, Douglas A.. Skoog and West's fundamentals of analytical chemistry. [Belmont, Calif.]: Brooks/Cole Cengage Learning, 2013, 958 s. ISBN 978-1-285-05624-1.
 • Robinson, James W., Frame, Eileen M. Skelly Frame, George M.. Undergraduate instrumental analysis. Boca Raton: CRC Press, 2014, 1264 s. ISBN 978-1-4200-635-2.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. (16.09.2022)

Sylabus předmětu - Speciální metody instrumentální analýzy (praktická cvičení)

 • Potenciometrie s iontově selektivními elektrodami – stanovení nízké koncentrace jodidů (nečistoty) ve vzorku chloridu sodného, selektivita měření, metoda dvou standardních přídavků a její numerické vyhodnocení.
 • Rozpouštěcí voltametrie – stopová analýza těžkých kovů - identifikace a stanovení ve vzorku chloridu sodného pomocí metody standardního přídavku.
 • Kapilární zónová elektroforéza – stanovení kys. sorbové a kys. benzoové v neznámém vzorku, kalibrační závislost.
 • Kapilární izotachoforéza – stanovení glukosaminu v potravním doplňku, porovnání se standardním roztokem se známým obsahem účinné látky, bezkontaktní vodivostní detekce.
 • Spektrofotometrie v UV oblasti – selektivní stanovení složek ve směsi (kys. o-hydroxybenzoová a kys. p-hydroxybenzoová), výběr optimálních vlnových délek, výpočet absorpčních koeficientů, stanovení složek v neznámém vzorku.
 • Vysokoúčinná kapalinová chromatografie – identifikace složek směsi účinných látek (paracetamol, kys. p-hydroxybenzoová, kys. acetylsalicylová + rozkladný produkt kys. salicylová), stanovení paracetamolu, identifikace nečistoty, rozklad kys. acetylsalicylové.
 • Sekvenční injekční analýza – automatizace stanovení dusičnanů pomocí derivatizační reakce v systému sekvenční injekční analýzy, optimalizace průtokové rychlosti, „stop-flow“ režim pro spektrofotometrické stanovení, kalibrační závislost, stanovení dusičnanů v pitné nebo studniční povrchové vodě.
 • Fluorimetrie – derivatizační fluorimetrické stanovení thiaminu po oxidaci v alkalickém prostředí, výběr excitační a emisní vlnové délky, kalibrační závislosti, stanovení thiaminu v neznámém vzorku.
 • Ramanova spektrometrie – identifikace methanolu ve vzorcích ethanolických roztoků, stanovení pomocí srovnání plochy pásu methanolu proti pásu ethanolu nebo proti nízkému signálu v jiné oblasti Ramanova spektra.
Learning resources - Czech
Last update: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. (16.09.2022)

E-learning Moodle: Speciální metody instrumentální analýzy https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=3643

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html