SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Instrumental Methods - GB286
Title: Instrumentální metody
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (16-16140)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 7
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:14/70, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: GF301
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Comes under: 2.ročník 2023/24-LDZ
Co-requisite : GB285
Pre-requisite : GB285
Interchangeability : GB094
Is pre-requisite for: GB071, GB288, GB289
Is interchangeable with: GB094
Annotation - Czech
Last update: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (11.10.2021)
Cílem výuky je poskytnout studentům pevný a dostatečně široký teoretický a metodický základ pro metody instrumentální analýzy kvalitativní a kvantitativní, a to jak anorganických tak i organických látek. Těžiště výuky spočívá ve výkladu teoretických základů instrumentálních metod analýzy. V praktických cvičeních je kladen důraz na samostatný přístup studentů k řešení analytických problémů vybraných instrumentálních metod.
Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (11.10.2021)

Povinná:

 • Klouda, Pavel. Moderní analytické metody : učebnice základů instrumentálních analytických metod. Ostrava: Nakl. Pavel Klouda, 1996, 203 s. ISBN 80-902155-0-5.
 • Karlíček, Rolf, Polášek, Miroslav, Pospíšilová, Marie, Solich, Petr. Analytická chemie pro farmaceuty. Praha: Karolinum, 2001, 281 s. ISBN 80-246-0348-9.
 • Klouda, Pavel. Moderní analytické metody. Ostrava: Pavel Klouda, 2003, 132 s. ISBN 80-86369-07-2.

Doporučená:

 • Zima, Tomáš. Laboratorní diagnostika. Praha: Galén : Karolinum, 2007, 906 s. ISBN 978-80-246-1423-6.
 • Skoog, Douglas A.. Skoog and West's fundamentals of analytical chemistry. [Belmont, Calif.]: Brooks/Cole Cengage Learning, 2013, 958 s. ISBN 978-1-285-05624-1.

Volitelná:

 • Nováková, Lucie, Douša, Michal. Moderní HPLC separace v teorii a praxi. Praha: Europrint, 2013, 299 s. ISBN 978-80-260-4243-3.

Syllabus - Czech
Last update: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (11.10.2021)

Úvod do instrumentálních metod

 • Instrumentální metody, jejich výhody, nevýhody, rozdělení instrumentálních metod, jejich využití kvalitativní i kvantitativní.

Optické metody

 • Základní optické metody, interakce hmoty a záření, rozdělení optických metod, jejich možnosti, principy, základy luminiscenčních analýzy, využití optických metod.
 • Spektrofotometre v ultrafialové oblasti, typy elektronových přechodů, absorpce organických sloučenin, absorpční spektrum, absorpční pás, absorpční koeficient, spektrofotometry dvoupaprskové, diode array, analytické využití – identifikace, čistota látek, stanovení obsahu, metoda kalibrační křivky, analýza vícesložkového systému.
 • Spektrofotometrie v infračervené oblasti, druhy vibrací, charakteristické vibrace skupin, absorpční spektrum, absorpční pásy, přístrojové zařízení, způsoby měření, analytické využití – interpretace spekter, identifikace, zkoušky totožnosti, čistota, struktura organických sloučenin.
 • Plamenová fotometrie, refraktometrie, polarimetrie, jejich principy, analytické využití.

Elektroanalytické metody

 • Základní elektroanalytické metody, jejich klasifikace a principy. Potenciometre, princip, přístrojové uspořádání, volba elektrodového systému, iontově selektivní elektrody, potenciometrické titrace a jejich vyhodnocování, analytické využití. Konduktometrie, princip, konduktometrické titrace a další analytické využití.
 • Voltametrie a polarografie, princip, přístrojové uspořádání, kvalitativní a kvantitativní analýza.

Radioanalytické metody

 • Základní radioanalytické metody, jejich klasifikace, principy, využití.

Separační metody

 • Základní separační metody, rozdělení podle principu separace. Chromatografické metody a jejich rozdělení.
 • Plynová chromatografie, instrumentace, analytické využití.
 • Kapalinová chromatografie v kolonovém a planárním uspořádání. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC). Chromatografie tenkovrstvá (TLC, HPTLC). Papírová chromatografie. Přístrojové uspořádání a analytické využití.
 • Plynová chromatografie – princip, využití, přístrojové uspořádání, detektory, analýza organických rozpouštědel a kontaminujících látek

Další spektrální metody

 • Ramanova spektrometrie - princip, využití, přístrojové uspořádání, hodnocení spekter a identifikace látek

 • Polarimetrie - princip metody a využití v analýze opticky aktivních látek


Praktická cvičení:

 • Potenciometrické stanovení halogenidů, směsi silných a slabých kyselin
 • Potenciometrické stanovení směsi silných a slabých kyselin
 • Potenciometrické stanovení železnatých solí
 • Spektrofotometrické stanovení kyseliny sulfosalycilové – optimalizace podmínek (absorbční maximum, koncentrace činidel, linearita)
 • Spektrofotometrické stanovení mědnatých solí po jejich komplexaci s EDTA
 • Extrakčně spektrofotometrické stanovení organických komplexů po extrakci z vodných roztoků
 • Tenkovrstvá chromatografie fenolických látek – separace a identifikace
 • Rozdělovací chromatografie – optimalizace mobilních fází pro separaci
 • Teplota tání látky a jejích derivátů – identifikace látek
 • Základní principy separace v HPLC – vyhodnocování chromatogramů, stanovení antiflogistik ve směsi
 • Základní principy separace v GC - vyhodnocování chromatogramů, stanovení vyšších alkoholů a aldehydů v roztocích, identifikace denaturace alkoholu benzinem a methanolem
 • Polarimetrické stanovení sacharidů – stanovení koncentrace roztoků cukrů
 • Hodnocení IČ spekter a identifikace látek podle spektrálních vlastností
 • Ramanova spektrometrie - hodnocení spekter a identifikace látek podle spektrálních vlastností
Learning resources - Czech
Last update: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (11.10.2021)

E-learning, moodle: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=2942

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html