SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Clinical Biochemistry - GB289
Title: Klinická biochemie
Guaranteed by: Department of Biochemical Sciences (16-16160)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2022 to 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 7
Examination process: winter s.:
summer s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:18/11, C [HS]
summer s.:46/8, C+Ex [HS]
Capacity: winter:unlimited / unlimited (unknown)
summer:30 / 30 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.
Pre-requisite : GB199, GB286
Interchangeability : GB048
Is interchangeable with: GB048
Annotation - Czech
Last update: prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D. (21.09.2023)
Klinická biochemie poskytuje základy využití biochemie v diagnostice a monitorování chorobných stavů. Ve studijním programu Zdravotnická bioanalytika je předmět Klinická biochemie vyučován v širším rozsahu tak, aby připravil studenty pro budoucí kvalifikovanou činnost vysokoškolsky vzdělaného zdravotnického pracovníka v klinicko-biochemických laboratořích zdravotnických zařízení.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D. (21.09.2023)

Dvousemestrový předmět Klinická biochemie je v zimním semestru zakončen zápočtem zohledňujícím účast na výuce, v letním semestru je předmět zakončen zápočtem a písemným testem.

Literature - Czech
Last update: prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D. (21.09.2023)

Povinná:

  • Beránek, Martin, Tichý, Miloš. Vybrané kapitoly z klinické biochemie : pro studijní program Zdravotnická bioanalytika. Praha: Karolinum, 2013, 197 s. ISBN 978-80-246-2186-9.

Doporučená:

  • Racek, Jaroslav. Klinická biochemie. Praha: Galén, 2006, 329 s. ISBN 80-7262-324-9.
  • Štern, Petr. Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia. Praha: Karolinum, 2011, 269 s. ISBN 978-80-246-1979-8.
  • Granner, Daryl K., Mayes, Peter A. Rodwell, Victor W.. Harperova biochemie. Jinočany: H & H, 1998, 872 s. ISBN 80-85787-38-5.

Syllabus - Czech
Last update: prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D. (21.09.2023)

Základní témata výuky:

Úvod do klinické biochemie – organizace klinicko-biochemických pracovišť, úkoly klinické biochemie, žádanka k vyšetření, výsledkový list; fáze laboratorního vyšetření kalibrace biochemických metod, analytické znaky metod, kontrola kvality, referenční rozmezí, diagnostická senzitivita a specifičnost

Preanalytické vlivy jako zdroje variability laboratorních výsledků – fáze laboratorního vyšetření a zdroje nejistot, preanalytické vlivy ovlivnitelné a neovlivnitelné, základní informace pro pacienty před odběrem, typy vyšetřovaného biologického materiálu, požadavky na správně provedený odběr a transport, manipulace s biologickým vzorkem

Klinická biochemie jaterních onemocnění – struktura a funkce jater, entero-hepatální oběh, princip laboratorního vyšetření ukazatelů jaterního poškození (bilirubin, aminotransferázy, alkalická fosfatáza, gama-glutamyltransferáza, atd.), indikace vyšetření jaterních markerů, ikterus, nemoci jater, interpretace získaných laboratorních výsledků 

Nebílkovinné dusíkaté látky – přehled nebílkovinných dusíkatých látek a jejich význam pro organismus, dusíková bilance, laboratorní vyšetření amoniaku, močoviny, kreatininu a kyseliny močové; indikace k vyšetření nebílkovinných dusíkatých látek; principy vyšetřovacích metod, referenční rozmezí

Diabetes mellitus a jeho laboratorní diagnostika – charakteristika diabetu a jeho typy, metabolismus živin, metabolické změny u neléčeného diabetu, laboratorní vyšetření v diagnostice a při monitorování léčby (glykémie, ketolátky, lipidy, glykovaný hemoglobin), podmínky laboratorní diagnostiky diabetu a základní vyšetřovací algoritmus, principy laboratorních vyšetření, laboratorní sledování kompenzace diabetu, akutní a chronické komplikace diabetu

Metabolismus lipidů v klinicko-biochemické laboratoři – dělení lipidů podle struktury a funkce, význam nasycených a nenasycených mastných kyselin, lipoproteiny – složení a význam, triacylglyceroly – význam, princip laboratorního vyšetření, referenční rozmezí, celkový cholesterol – význam, laboratorní vyšetření, hodnoty normální (žádoucí hodnoty) krevních lipidů, terapeutická klasifikace dyslipidémií

Acidobazická rovnováha – základní fyzikálně-chemické principy, základní fyziologické principy, laboratorní vyšetření acidobazické rovnováhy, poruchy acidobazické rovnováhy, diagnostika poruch acidobazické rovnováhy, transport kyslíku

Vyšetření moči – přehled metod používaných k analýze moči (chemické a morfologické vyšetření), rozdělení proteinurií, klinický význam a princip vyšetření leukocyturie, hematurie, glykosurie, ketonurie, nitriturie, žlučových barviv, význam vyšetření pH moči

Ledvinová clearance – klinický význam určení glomerulární filtrace, výpočet hodnoty clearance endogenního kreatininu a princip jeho stanovení, rovnice pro odhad glomerulární filtrace

Metabolismus minerálů – význam osmolality v organismu, sodné ionty, draselné ionty, chloridy, hořčík, vápník, fosfáty – laboratorní vyšetření, fyziologická rozmezí, poruchy minerálního hospodářství

Laboratorní vyšetření plazmatických bílkovin – klasifikace plazmatických proteinů, rozdělení proteinů podle funkce, skupiny plazmatických proteinů podle klinického významu, stanovení plazmatických proteinů, referenční rozmezí plazmatických proteinů

Analýza stopových prvků v biologických vzorcích – charakteristika a význam stopových prvků v organismu, zdroje stopových prvků, deficit stopových prvků, přehled metod stanovení stopových prvků, referenční rozmezí

Klinicko-biochemické vyšetření v gastroenterologii – vyšetření při onemocnění žaludku, onemocnění tenkého a tlustého střeva a onemocnění exokrinních funkcí pankreatu

Vyšetření hormonů – základní typy působení hormonů, řízení produkce hormonů, receptory hormonů, hypotalamo-hypofyzární systém, metody stanovení hormonů

Biochemické markery poškození myokardu – historie diagnostiky poškození myokardu (aspartátaminotransferáza, laktátdehydrogenáza, kreatinkináza, izoenzym CK-MB), spektrum současných biochemických markerů kardiálního poškození (troponiny T a I, myoglobin, natriuretické peptidy, CRP), stanovení enzymových aktivit a principy používaných imunochemických vyšetření, referenční rozmezí

Specifika klinicko-biochemických vyšetření u různých věkových skupin – specifika testů pro novorozence, screening novorozenců, klinická biochemie poruch růstu, specifika testů pro starší dětské pacienty, dospělé a stárnoucí populaci, specifika testů v těhotenství, screening vrozených vývojových vad

Klinická enzymologie – názvosloví enzymů, aktivita enzymů a podmínky enzymové katalýzy, lokalizace enzymů, význam laboratorního vyšetření enzymů, stanovení katalytické aktivity enzymů, referenční rozmezí

Nádorové markery – definice nádorových markerů, nároky na ideální nádorový marker, význam určení diagnostické senzitivity a specifičnosti, rozdělení nádorových markerů, metody stanovení nádorových markerů, klinické využití nejpoužívanějších nádorových markerů

 

Témata praktických cvičení:

Laboratorní vyšetření parametrů acidobazické rovnováhy – pro cvičení bude použita vyšetřovací metoda na principu iontově selektivních elektrod; acidobazický analyzátor ABL, Radiometer

Laboratorní vyšetření minerálů – pro cvičení bude k dispozici potenciometrické stanovení; vysokokapacitní biochemický analyzátor Cobas 8000, Roche

Vyšetření při diagnostice a monitorování léčby diabetu mellitu - pro cvičení bude použita 1) fotometrická metoda stanovení glukózy, vysokokapacitní biochemický analyzátor Cobas 8000, Roche, 2) chromatografické stanovení glykovaného hemoglobinu na iontoměničovém principu, 3) glukometry

Vyšetření moči - pro cvičení bude k dispozici močový analyzátor Iris IQ200 pracující na principu digitalizace obrazu (analýza močového sedimentu) a reflektometrie (analýza moči chemicky)

Vyšetření plazmatických bílkovin - pro cvičení bude k dispozici fotometrické stanovení plazmatických bílkovin; vysokokapacitní biochemický analyzátor Cobas 8000, Roche

Vyšetření markerů kardiálního poškození - cvičení bude zahrnovat imunochemické stanovení kardiálních markerů (analyzátory Cobas e601, Roche a Elecsys, Roche)

 

Praktická cvičení budou probíhat na Ústavu klinické biochemie a diagnostiky, FN Hradec Králové. Lektoři budou atestovaní analytici v oboru klinická biochemie

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html