SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Anatomy - E0102001
Title in English: Anatomie
Guaranteed by: Ústav anatomie (14-10)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 20
E-Credits: 20
Examination process: winter s.:
summer s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:4/3 C [hours/week]
summer s.:4/3 C+Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: for a repeated registration for Course credit + Exam, the student must have the Course credit exam passed
Guarantor: doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
Interchangeability : EP0101010
Is co-requisite for: E0104084, E0103070, E0104011, E0104137
Is pre-requisite for: E0103004
In complex interchangeability with: EP0101010
Annotation -
Last update: LEBA (10.04.2007)
Human anatomy as one of the basic medical disciplines gives the necessary knowledge and understanding of the structure, development and variability of the human body. Contents of the 1st semester: systematic anatomy of the locomotor, gastropulmonary and urogenital system.

The second semester comprises the systematic anatomy of the cardiovascular system, endocrine glands, peripheral nerves and central nervous system. In the practical part the students should acquire the skills of dissection and macroscopic identification of the structures and organs of the human body.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Michal Petrášek, Ph.D. (14.11.2017)

POVINNÁ LITERATURA

Čihák, R.: Anatomie, díl 1, 2, 3, Grada, Avicenum 2004, 2011, 2013
Dauber, W.: Feneisův obrazový slovník anatomie, Grada 2007

 

DOPORUČENÁ LITERATURA

1. Grim, M., Druga, R., et al.: Základy anatomie, Karolinum, Galén:

- Obecná anatomie a pohybový systém 2001,

- Anatomie krajin těla 2002,

- Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém, 2005,

- Centrální nervový systém, 2012,

- Periferní nervový systém. Smyslové orgány. Kůže. 2012.

2. Hudák R., Kachlík D.: Memorix anatomie, Triton 2015.

3. Fiala, P., Valenta, J., Eberlová, L.: Stručná anatomie člověka. Karolinum 2015.

4. Grim M., Naňka O., Helekal I.: Atlas anatomie člověka I., Grada 2014.

5. Netter F. H.: Netterův anatomický atlas člověka, Computer press 2016.

 

 

 

 

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Hana Švamberková (24.05.2018)

Studenti se mohou ke zkoušce přihlásit až po obdržení zápočtu.

 

Zkouška sestává ze tří částí:

 

1.  Písemný test obsahuje 25 otázek (4 volby), celkem 100 bodů. Tato část zkoušky probíhá v počítačové učebně na děkanátu lékařské fakulty, Husova 3, Plzeň.

Studenti musí mít ověřenou platnost uživatelského jména a hesla. Bez toho není možné test konat!

 

Pro postup do dalších částí zkoušky je nutno dosáhnout 70 bodů, dosáhne-li však 64 bodů a méně, nemůže psát test ihned v dalším týdnu.

Počet pokusů je omezen, po třetím neúspěšném testu student ztrácí termín. Toto omezení platí i pro následující zkoušky.

 

2. Praktická část zahrnuje 12 otázek (tj. identifikace struktur na kostech, lebce, orgánech, mozku) Pro postup do poslední části zkoušky je nutno dosáhnout 70 %.

 

3. Ústní část – obsahuje 3 otázky (vytažené studentem ze souboru zveřejněných otázek) ze tří celků (lokomoční aparát, vnitřní orgány, nervový systém). Neúspěch ve druhé nebo třetí části zkoušky znamená ztrátu termínu.

 

Druhá a třetí část zkoušky probíhá na Anatomickém ústavu LF (Procházkův ústav) v určených zkušebních termínech. Z technických důvodů není možné vyzkoušet všechny studenty přihlášené na daný termín v týž den, studenti však musí skládat všechny části zkoušky v témže týdnu (nelze přesouvat ústní část zkoušky na následující týden).

Použití nedovolených pomůcek (mobily, fotoaparáty apod.) při zkoušce vede k ztrátě termínu a následnému disciplinárnímu řízení (čl. 19, odst. 10 Pravidel pro organizaci studia na LF v Plzni).

 

Ze zkoušky se mohou studenti omluvit ze závažných důvodů na e-mail: anatomy.exam@lfp.cuni.cz.

Omluva musí proběhnout do započetí zkoušky (ve výjimečných případech, pokud bude dodáno potvrzení od lékaře apod., stačí do druhého dne).

Pokud se student prokazatelně neomluvípropadá mu termín. Toto platí nejen  u testu, ale také při praktickém zkoušení či ohlášeném ústním zkoušení.

Pokud student napíše test a neuspěje při praktické nebo ústní zkoušce, hlásí se k opravné zkoušce taktéž na výše uvedený e-mail anatomy.exam@lfp.cuni.cz.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Michal Petrášek, Ph.D. (16.11.2017)
Sylabus přednášek a praktických cvičení v zimním semestru
 
Týden Přednášky Praktická cvičení
2. 10 . –  8. 10. Úvod do studia anatomie; anatomické názvosloví; pojivové tkáně; základní pojmy
z vývoje; stavba kostí
Kostra horní končetiny
9. 10. – 15. 10. Spojení kostí; rozdělení kloubů; pánev jako celek Kostra ruky, kostra dolní končetiny
16.10. – 22.10. Osový skelet, spojení na páteři, kostra hrudníku Kostra nohy, obratle, žebra, hrudní kost
23.10. – 29.10. Obecná anatomie svalového systému, fasciální prostory končetin Klouby horní  končetiny         
Test – kosti          
30.10. – 5.11. Stavba a vývoj lebky, lebka novorozence, čelistní kloub Klouby dolní končetiny – dokončení. Svaly horní končetiny 
Opravný test – kosti         
6.11. – 12.11. Pohlavní rozdíly na lebce, přehled hřbetních svalů, svaly hrudníku a břicha Svaly dolní končetiny                                                                         Test – spojení kostí
13.11. – 19.11. Zeslabená místa stěny břišní, svaly pánevního dna,                 svaly hlavy a krku Lebka: neurokranium – I.část       Opravný test – spojení kostí                                                             
20.11. – 26.11. Vývoj a obecná stavba gastrointestinálního traktu, dutina ústní Lebka:neurokranium – II.část                                               Os temporale                                                    Test – svaly končetin                  
27.11. – 3.12. Stavba zubů, typy skusu, prořezávání zubů                   Jazyk a slinné žlázy  Lebka splanchnokranium                                                         Lebka jako celek                                                         Opravný test – svaly končetin
4.12. – 10.12. Hltan a branchiogenní orgány    Jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo Dutina ústní, slinné žlázy, hltan                                                                              Test – lebka
11.12. – 17.12. Játra a slinivka břišní          Břišní dutina, situs viscerum  Rozčlenění dýchací soustavy Jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo                   Játra a slinivka břišní, Situs viscerum     Opravný test – lebka                                                                                                                                                         
18.12. – 24.12. Dutina nosní, hrtan, průdušnice a průdušky Horní cesty dýchací, hrtan,průdušnice průdušky
3.1. – 7.1. Plíce a plicní segmenty  Poplicnice a pohrudnice  Plíce a pleurální dutina  
8.1. - 14. 1. Močové ústrojí, ledviny a vývodné cesty Test – gastrointestinální trakt, zápočty                            
Kontroly znalostí jsou zařazeny průběžně do praktického cvičení. Opravné kontroly následují v příštím praktickém cvičení. Seznam doporučené literatury je uveden v seznamu přednášek 2016/2017 LF UK v Plzni nebo na http://ovavt.lfp.cuni.cz/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=8161.                                               
V Plzni 25. 9. 2017    doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
  vedoucí Ústavu anatomie LF UK v Plzni
Sylabus
přednášek a praktických cvičení v letním semestru
Týden Přednášky Praktická cvičení
20. 2. - 24. 2. Pohlavní ústrojí Močové ústrojí
Test - Dýchací systém
27. 2. - 3.3. Cévní soustava obecně,stavba srdce Pohlavní systém muže a ženy Opravný test - Dýchací systém
6. 3. - 10. 3.  Aorta, přehled tepen Srdce - zevní popis, dutiny, perikard, RTG, cévy srdeční
13. 3. - 17. 3. Přehled žil Tepny hlavy, krku a hrudníku               Test - Urogenitální systém
20. 3. - 24. 3. Slezina, mízní systém Tepny břicha a pánve                            Opravný test - Urogenitální systém
27. 3. - 31. 3. Periferní nervová soustava-rozčlenění, přehled míšních nervů, Nervi craniales I-II Vv. cavae, v. portae, slezina                               Portokavální a kavokavální anastomózy                 
3. 4. - 7. 4. Nervi craniales - III-X Stavba míšního nervu                            Míšní nervy I.část                                            Test - srdce a  tepny
10. 4. - 14. 4. Nervi craniales XI-XII        Autonomní nervy Míšní nervy II.část                          Opravný test - srdce a tepny
17. 4. - 21. 4. CNS-rozčlenění, mícha hřbetní Mozkové nervy I - VI                               Test - žilní a lymfatický systém
24. 4. - 28. 4. Mozkový kmen - 1. část  Mozkové nervy VII - XII                          Opravný test - žilní a lymfatický systém
1. 5. - 5. 5. Mozkový kmen - 2. část, Diencephalon Autonomní nervový systém;
Mícha hřbetní
Test -PNS
 8. 5. - 12. 5. Telencephalon Mozkový kmen, Diencephalon,
Obaly a cévy CNS, Komorový systém
Opravný test - PNS
15. 5. - 19. 5.  Mozkové komory, obaly a cévní zásobení CNS, nervové dráhy I.část Řezy mozkem
22. 5. - 26. 5.  Nervové dráhy II. část Test - CNS                                 Udělování zápočtů
Kontroly znalostí zařazeny průběžně do praktického cvičení. Opravné kontroly následují v příštím praktickém cvičení. Seznam doporučené literatury je uveden v seznamu přednášek 2015/2016 Lékařské fakulty UK v Plzni.     
V Plzni 25. 2. 2017   doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.                vedoucí anatomického ústavu                              LF UK v Plzni
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html