SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Synchronic Structure of Areal Language I (Ukrainian language) - AVS200012
Title: Synchronní struktura areálového jazyka I (ukrajinština)
Guaranteed by: Institute of East European Studies (21-UVES)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Ukrainian
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AVS100008
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Tetiana Sverdan, CSc.
Is interchangeable with: AVS100008
Annotation - Czech
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní charakteristiku fonetického, fonologického a morfologického (morfonologického) systému dnešní spisovné ukrajinštiny. Program výuky zahrne specifické rysy ukrajinské ortoepie (s důrazem na poměr mezi grafikou, fonetikou a fonologií hlásek ukrajinské abecedy). Zvláštní pozornost bude věnována alternacím, jež jsou příznačné pro ukrajinskou slabiku (zavřená x otevřená) a jejich aplikaci v rámci tvarosloví. Akcentovány jsou aktuální problémy teorie slovních druhů se zvláštním zřetelem k zájmenům a číslovkám. Představen bude deklinační a konjugační systém ukrajinštiny.
Témata:
1. Základní charakteristika ukrajinštiny v kontextu východoslovanských jazyků v komparaci s češtinou.
2. Vztah ortografického a ortoepického systému ukrajinského jazyka.
3. Vokalický systém ukrajinského jazyka.
4. Konsonantní systém ukrajinského jazyka.
5. Teorie slovních druhů (různé přístupy,koncepce, teoretická východiska).
6. Substantivum a jeho morfologické kategorie.
7. Adjektivum a jeho morfologické kategorie.
8. Zájmeno, jeho morfologické kategorie a funkční hledisko.
9. Číslovka; problematika číslovky jakožto slovního druhu.
10.Sloveso (verbum finitum) a jeho morfologické kategorie.
11.Sloveso (verbum infinitum).
12.Neohebné slovní druhy.
13.Kategorie modality.

Last update: Sverdan Tetiana, doc., CSc. (08.09.2023)
Literature - Czech

Základní:

Alpatov, V.M. (red.): Časti reči. Teorija i typologija. Moskva 1990

Horpynyč, V.O.: Morfolohija ukrajins´koji movy. Kyjev 2004

Mel´čuk I.A.: Kurs obščej morfologii. Moskva 1995

Ponomariv, O.D.: Sučasna ukrajins´ka mova. Kyjev 2001

Problemy funkcional´noj grammatiky: Kategorii morfologii i sintaksisa v vyskazyvanii//otv.red. A.V. Bondarko, S.A. Šubik. SPb.: Nauka, 2000

Vychovanec´, I., Horodens´ka, K. : Teoretyčna morfolohija ukrajins´koji movy. Kyjev 2004

Wierzbicka, A.: The semantics of grammar. Amsterdam 1988

Zahnitko, A.P.: Teoretyčna hramytyka ukrajins´koji movy. Morfolohija. Donec´k 1996

Doporučená:

Aleksijenko, L.A., Kozlenko, I.V.: Hramatyčnyj slovnyk ukrajins´kych dijesliv. U dvoch tomach. T.1. Kyjev 1998

Arpolenko, G.P., Horodens´ka, K.G., Ščerbatjuk, G.Ch.: Čyslivnyk ukrajins´koji movy. Kyjev 1980

Bondarko, A.V., Bulanin, L.L.:  Russkij glagol. Leningrad 1967

Fillmore, CH.J. : The case for case. In: Universals in Linguistic Theory. New York 1968

Kasevič, B.V.: Semantika. Sintaksis. Morfologija. Moskva 1988

Kořenský, J.: Kompexní popis výrazové struktury pádu  substantiva v češtině. Praha 1972

Miloslavskij, I.G.: Morfologija//Sovremennyj  russkij jazyk/Pod red.V.A.Belošapkovoj. Moskva 1978

 

Last update: Sverdan Tetiana, doc., CSc. (27.02.2019)
Requirements to the exam - Czech

Atestace: účast na přednáškách, splnění úkolů v průběhu semestru, závěrečný test a ústní pohovor. 

Last update: Sverdan Tetiana, doc., CSc. (08.09.2023)
Syllabus - Czech

1. Principy grafematiky ukrajinštiny (srovnávací česko-ukrajinský, případně česko-ukrajinsko-ruský aspekt).

2. Fonetika I: alternace vokálů, alternace konsonantů, zdvojené konsonanty.

3. Fonetika II: znělé a neznělé konsonanty, tvrdé a měkké konsonanty.

4. Fonetika III: přízvuk, měkký znak a apostrof.

5. Fonologie I: ukrajinský vokalismus.

6. Fonologie II: ukrajinský konsonantismus.

7. Morfologie I: gramatický význam, gramatická forma, gramatická kategorie, slovní druhy a principy jejich

klasifikace.

8. Morfologie II: podstatné jméno, jeho gramatické kategorie.

9. Morfologie III: přídavné jméno, jeho gramatické kategorie.

10. Morfologie IV: zájmeno, klasifikace zájmen podle funkce a jejich vztahu k ostatním slovním druhům.

11. Morfologie V: číslovka, její gramatické kategorie.

12. Morfologie VI: sloveso, jeho gramatické kategorie.

13. Morfologie VII: příčestí, přechodník, slovesné tvary na -no, -to, modální slova.

Last update: Sverdan Tetiana, doc., CSc. (08.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html