SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Synchronic Structure of Areal Language I (Ukrainian Language) - AVS100008
Title: Synchronní struktura areálového jazyka I (ukrajinština)
Guaranteed by: Institute of East European Studies (21-UVES)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Ukrainian
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Tetiana Sverdan, CSc.
Teacher(s): doc. Tetiana Sverdan, CSc.
Interchangeability : AVS200012
Annotation - Czech
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní charakteristiku fonetického, fonologického a morfologického (morfonologického) systému dnešní spisovné ukrajinštiny. Program výuky zahrne specifické rysy ukrajinské ortoepie (s důrazem na poměr mezi grafikou, fonetikou a fonologií hlásek ukrajinské abecedy). Zvláštní pozornost bude věnována alternacím, jež jsou příznačné pro ukrajinskou slabiku (zavřená x otevřená) a jejich aplikaci v rámci tvarosloví. Akcentovány jsou aktuální problémy teorie slovních druhů se zvláštním zřetelem k zájmenům a číslovkám. Představen bude deklinační a konjugační systém ukrajinštiny.
Témata:
1. Základní charakteristika ukrajinštiny v kontextu východoslovanských jazyků v komparaci s češtinou.
2. Vztah ortografického a ortoepického systému ukrajinského jazyka.
3. Vokalický systém ukrajinského jazyka.
4. Konsonantní systém ukrajinského jazyka.
5. Teorie slovních druhů (různé přístupy,koncepce, teoretická východiska).
6. Substantivum a jeho morfologické kategorie.
7. Adjektivum a jeho morfologické kategorie.
8. Zájmeno, jeho morfologické kategorie a funkční hledisko.
9. Číslovka; problematika číslovky jakožto slovního druhu.
10.Sloveso (verbum finitum) a jeho morfologické kategorie.
11.Sloveso (verbum infinitum).
12.Neohebné slovní druhy.
13.Kategorie modality.

Last update: Sverdan Tetiana, doc., CSc. (08.09.2023)
Literature - Czech
Základní studijní literatura:
LEŠKA, O., SAVICKÝ, N., ŠIŠKOVÁ, R.: Mluvnice současné ukrajinštiny. Praha 2001.

HORPYNYČ, V. O.: Morfemika. Slovotvir. Morfonolohija. Donec´k 1999.

HORODENS´KA, K.: Vydovi protystavlennja v systemi sučasnych dijesliv / Slovo. Styl´. Norma. Kyjev 2002.

HORPYNYČ, V. O.: Morfolohija ukrajins´koji movy. Kyjev 2004.

KARPENKO, J. O.: Fonetyka i fonolohija sučasnoji ukrajins´koji literaturnoji movy. Odesa 1996.

KLYMENKO, N. F.: Osnovy morfemiky sučasnoji ukrajins´koji literaturnoji movy. Kyjev 1998.

KOŘENSKÝ, J. M., ERHART, A.: Úvod do fonologie. Praha 2000.

Další odborná literatura:
ALEKSIJENKO, L. A., KOZLENKO, I. V.: Hramatyčnyj slovnyk ukraj. dijesliv. U dvoch tomach, 1. Kyjev 1998.

RUSANIVS´KYJ, V. M.: Dijeslovo - ruch, dija, obraz. Kyjev 1977.Sučasna ukrajins´ka literaturna mova. Morfolohija, 2. vyd.

Kyjev 1997.

TOC´KA, N. I. a kol.: Sučasna ukrajins´ka literaturna mova. Fonetyka.Orfoepija. Hrafika. Orfohrafija. Kyjev 1981.Ukrajins´ka

mova. Encyklopedija. Kyjev 2000.

VINNYC´KYJ, V.: Ukrajins´ka akcentna systema: stanovlennja, rozvytok. Lvov 2002.

MEĽČUK, I. A.: Kurs obščej morfologii, 1-2. Moskva - Vena 1997, 1998.

ZAHNITKO, A. P.: Teoretyčna hramatyka ukrajins´koji movy. Morfolohija. Donec´k 1996.

VYCHOVANEC´, I., HORODENS´KA, K.: Teoretyčna morfolohija ukrajins´koji movy. Kyjev 2004.

ARPOLENKO, H. P., HORODENS´KA, K., ŠČERBATJUK, H. CH.: Čyslivnyk ukrajins´koji movy. Kyjev 1980.

VOVK, P. S.: Teorija centriv i peryferiji fonolohičnoji ta akcentolohičnoji system. Kyjev 1997.

FILLMOR, Č.: Delo o padeže / Novoje v zarubežnoj lingvistike, 1981, 10, s. 369-495.

BYBEE, J. L.: Morphology: a study of the relation between meaning and form. Amsterdam 1997.

ZATOVKAŇUK, M.: Neosobní predikativa a útvary příbuzné zvláště v ruštině. Praha 1965.

Last update: Kedron Katerina, Mgr., Ph.D. (10.10.2010)
Requirements to the exam - Czech

Atestace: účast na přednáškách, splnění úkolů v průběhu semestru, závěrečný test a ústní pohovor. 

Last update: Sverdan Tetiana, doc., CSc. (08.09.2023)
Syllabus - Czech

1. Principy grafematiky ukrajinštiny (srovnávací česko-ukrajinský, případně česko-ukrajinsko-ruský aspekt).

2. Fonetika I: alternace vokálů, alternace konsonantů, zdvojené konsonanty.

3. Fonetika II: znělé a neznělé konsonanty, tvrdé a měkké konsonanty.

4. Fonetika III: přízvuk, měkký znak a apostrof.

5. Fonologie I: ukrajinský vokalismus.

6. Fonologie II: ukrajinský konsonantismus.

7. Morfologie I: gramatický význam, gramatická forma, gramatická kategorie, slovní druhy a principy jejich

klasifikace.

8. Morfologie II: podstatné jméno, jeho gramatické kategorie.

9. Morfologie III: přídavné jméno, jeho gramatické kategorie.

10. Morfologie IV: zájmeno, klasifikace zájmen podle funkce a jejich vztahu k ostatním slovním druhům.

11. Morfologie V: číslovka, její gramatické kategorie.

12. Morfologie VI: sloveso, jeho gramatické kategorie.

13. Morfologie VII: příčestí, přechodník, slovesné tvary na -no, -to, modální slova.

Last update: Kedron Katerina, Mgr., Ph.D. (10.10.2010)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html