SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Language A - Practical Exercises I (Ukrainian Language) - AVS100004
Title: Jazyk A - praktická jazyková cvičení I (ukrajinština)
Guaranteed by: Institute of East European Studies (21-UVES)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Ukrainian
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AVS100142
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Tetiana Sverdan, CSc.
Interchangeability : AVS200004
Annotation - Czech
Kurs si klade za cíl seznámit posluchače se základními informacemi o ukrajinštině a o národu, pro něhož je tento jazyk národní (etnicko-národní). Foneticko-ortografická část obsahuje základy fonetického a grafického systému ukrajinštiny, základy normativní výslovnosti (s důrazem na faktory vedoucí k značně rozkolísané výslovnostní normě) a pravopisu, intonace a slovosledu. Do tematické části jsou zařazena tato témata: Seznamování a představování; Příbuzenské vztahy; Rodina; Bydlení aj. Gramatická složka předpokládá postupné osvojování základních deklinačních a konjugačních typů.
Last update: Sverdan Tetiana, doc., CSc. (08.09.2023)
Literature - Czech

Literatura

Základní studijní literatura

Botvyna N.V., Oficijno-dilovyj ta naukovyj styli ukrajin´skoji movy, Kyjiv 1998.

Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha 1999.

Radajev, V., Kak organizovat´i predstavit´issledovatels´kij projekt. 75 prostych pravil. Moskva, 2001.

Kul'tura ukrajin'skoji movy /za red. V.M.Rusanivs'koho, Kyjiv 1990.

Mil´anovs´kyj E., Palamarčuk L., Urajin'ská mova: Orfohrafija ta rozvytok movleňňa, Ternopil´ 1996.

Pentyl´uk M.I., Kul'tura movy i stylistyka, Kyjiv 1994.

Ponomariv O.D., Kul'tura slova. Movnostylistyčni porady. Kyjiv 2001

Další odborná literatura

Hausenblas, K.: Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. Praha 1996 (vybrané stati).

Juščuk I.P. Praktykum z pravopysu ukrajin'skoji movy, Kyjiv 2002.

Kravec´ L.V., Stylistyka ukrajin'skoji movy: Praktykum, Kyjiv 2004.

Kurylo O., Uvahy do sučasnoji ukrajin'skoji movy, Kyjiv 2004

Masenko L., Movno-kul'turna sytuacija v Ukrajini / Sociolinhvistyčni čynnyky formuvanna // Dyvoslovo, 2001, č.10, s.7-8

Miko, F.: Text a štýl. Bratislava 1970.

Osoblyvosti movy i styl´u zasobiv masovoji informaciji. Navčal´nyj posibnyk, Kyjiv 1993.

Osvitnjo-informacijnyj Internet-proekt Nova mova. http://www.novamova.com.ua

Stylistický web (http://www.phil.muni.cz/stylistika/).

Ukrajin'skyj pravopys, Kyjiv 1993.

Vinokur, G. O.: O jazyke chudožestvennoj literatury, Moskva 1991

Vzajemodija chudožňoho i publicystyčnoho styliv ukrajin'skoji movy, Kyjiv 1990.

Slovníkové publikace

Moroz V. Slovnyk inšomovnych sliv, Kyjiv 2000.

Frazeologičnyj slovnyk ukrajin'skoji movy: u 2 t., Kyjiv 1993.

Slovnyk synonimiv ukrajin'skoji movy: u 2 t., Kyjiv 1999-2000.

Slovnyk trudnoščiv ukrajin'skoji movy, Kyjiv 1989.

Velykyj tlumačnyj slovnyk ukrajin'skoji movy, Irpiň 2001.

 

Last update: Sverdan Tetiana, doc., CSc. (02.09.2014)
Requirements to the exam - Czech

Způsob provedení zkoušky: účast na cvičeních, splnění úkolů v průběhu semestru, vypracovaný závěrečný test a ústní pohovor.

Last update: Sverdan Tetiana, doc., CSc. (08.09.2023)
Syllabus - Czech

Program kurzu

1. Základní údaje o ukrajinštině jako o jazyku slovanském, resp. středovém v kontextu východo - západoslovanských jazyků. Ukrajinská abeceda. Poslech textu v ukrajinštině. Fonetický systém ukrajinštiny. Slabika. Přízvuk. Závislost výslovnosti ukrajinských samohlásek na přízvuku. Osobní zájmena. Kladná a záporná forma slovesa být v ukrajinštině. Typy doplňovacích otázek.

2. Střídání samohlásek v ukrajinštině. Časování modálních sloves мати, хотіти, могти. Význam rodu substaniv. Nominativ sg. substantiv, adjektiv, číslovky один. Shoda podle významu rodu. Výslovnost souhlásek. Souhlásky znělé a neznělé. Tvrdé a měkké souhlásky. Souhláska л. Způsoby označení měkkosti. Konjugace sloves їсти, дати v přítomném čase.

3. Asimilace souhlásek. Výslovnost znělých souhlásek na konci slova. Zájmena demonstrativnií той, та, те. Konjugace sloves жити, читати v přítomném čase. Výslovnost г а ґ.  Výslovnost souhlásek před i. Výslovnost skupin souhlásek. Příslovce na -o, -e.

4. Výslovnost souhlásek дж, дз. Formy minulého času sloves бути, мати, хотіти, могти, їсти, дати, жити, читати. Primární předložky v ukrajinštině. Výslovnost předložek s následujícími slovy. Souhláskové alternace. Zájmena přivlastňovací мій, твій, свій. Shoda se jmény. Práce s větnými modely.

5. Ukrajinsko-české hláskové paralely. Poslechová cvičení. Hlavní a vedlejší přízvuk v ukrajinštině. Intonace. Vokalizace předložek. Kladné a záporné otázky a odpovědi. Výslovnost slov cizího původu.

6. Základy ukrajinského pravopisu. Psaní nepřízvučných е/u. Formy sloves budoucího času. Slovesa pohybu. Psaní předpon.

7. Psaní měkkého znaku a apostrofu, výslovnost slov s těmito ortogramémy. Velké písmeno. Čtení básniček. Zájmena наш, наша, наше. Psaní і/и. Psaní cizích slov. Záporná částice не se jmény, příslovci a slovesy.

8. Seznámení, představování. Jméno, jméno po otci a příjmení v ukrajinštině. Typy příjmení mužských a ženských. Oslovení. Základní etiketní pravidla. Pozdravy. Jaký jsem a jak vypadám. Základní slovní zásoba. Adjektiva protikladného významu. Diktát.

9. Rodina. Příbuzenské vztahy. Lingvoreálie. Familiární podoba ukrajinských jmen. Rod, číslo a pád substantiv v ukrajinštině. Tvrdý měkký typ deklinace. Substantiva 1. deklinačního typu: tvrdý vzor. Hlásková střídání. Přítomný čas sloves na - ати, - увати. Spojky і, й, та.

10. Bydlení. Můj pokoj. Slovesa жити/мешкати. Předložky prostorového významu. Základní barvy. Syntagmatika názvů barev v ukrajinštině. Rozměrná adjektiva.

11. Deklinace substantiv 1 typu deklinace (měkký vzor). Přivlastňovací zájmena. Předložkové vazby v ukrajinštině. Příslovce s prostorovým významem. Opozita.

12. Dům a domácnost. Lingvoreálie. Slovesa купувати, нести, брати. Deklinace adjektiv tvrdého a měkkého typu (новий, літній).Základní a řadové číslovky 1 - 100.  Deklinace řadových číslovek.

13. Opakovací cvičení.

Last update: Sverdan Tetiana, doc., CSc. (02.09.2014)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html