SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Language A - Practical Exercises I (Ukrainian Language) - AVS200004
Title: Jazyk A - praktická jazyková cvičení I (ukrajinština)
Guaranteed by: Institute of East European Studies (21-UVES)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Ukrainian
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AVS100142
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Tetiana Sverdan, CSc.
Is interchangeable with: AVS100142, AVS100004
Annotation - Czech
Kurs si klade za cíl seznámit posluchače se základními informacemi o ukrajinštině jakožto o tzv. středovém jazyku (v poměru k češtině a ruštině) a o národu, pro něhož je tento jazyk národní (etnicko-národní). Foneticko-ortografická část obsahuje základy fonetického a grafického systému ukrajinštiny, základy normativní výslovnosti (s důrazem na faktory vedoucí k značně rozkolísané výslovnostní normě) a pravopisu, intonace a slovosledu. Do tématické části jsou zařazena tato témata: Seznamování a představování; Příbuzenské vztahy; Rodina; Bydlení aj. Gramatická složka předpokládá postupné osvojování základních deklinačních a konjugačních typů.
Atestace: účast na cvičeních, splnění úkolů v průběhu semestru, vypracovaný závěrečný test a ústní pohovor.

Last update: Sverdan Tetiana, doc., CSc. (08.09.2023)
Literature - Czech
Doporučená literatura:
Anderš, J.: Ukrajinština vážně a vesele. Olomouc 1999.

Hryščenko, A.P.: Mac´ko, L.I., Pljušč M.J., Toc´ka, N.I. aj., Sučasna ukrajins´ka mova. Fonetyka. Opfoepija. Hrafika.

Orfohrafija. Kyjev 1997.

Juščuk, I.P.: Praktykum z pravopysu ukrajins´koji movy. Kyjev 1993.

Lendělová, V.: Ukrajinština (VŠ skripta) v rukopise.

Myronova, H.: Praktický kurz ukrajinštiny I. Brno 1999.

Olijnyk, O.: Svit ukrajins´koho slova. Kyjev 1994.

Novyj tlumačnyj slovnyk ukrajins´koji movy. Kyjev 2001.

Opanaščuk,T.J.: Pravyla pravopysu ukrajins´koji movy. Rivne 2004.

Orfoepičnyj slovnyk ukrajins´koji movy. Kyjev 2001.

Orfohrafičnyj slovnyk ukrajins´koji movy. Kyjev 1999.

Ukrajina v cikavych faktach. Lvov 1992.

Last update: Kedron Katerina, Mgr., Ph.D. (30.10.2010)
Syllabus - Czech

1. Základní údaje o ukrajinštině jako o jazyku slovanském, resp. středovém v kontextu východo - západoslovanských jazyků. Ukrajinská abeceda. Poslech textu v ukrajinštině. Fonetický systém ukrajinštiny. Slabika. Přízvuk. Závislost výslovnosti ukrajinských samohlásek na přízvuku. Osobní zájmena. Kladná a záporná forma slovesa být v ukrajinštině. Typy doplňovacích otázek.

2. Střídání samohlásek v ukrajinštině. Časování modálních sloves мати, хотіти, могти. Význam rodu substaniv. Nominativ sg. substantiv, adjektiv, číslovky один. Shoda podle významu rodu. Výslovnost souhlásek. Souhlásky znělé a neznělé. Tvrdé a měkké souhlásky. Souhláska л. Způsoby označení měkkosti. Konjugace sloves їсти, дати v přítomném čase.

3. Asimilace souhlásek. Výslovnost znělých souhlásek na konci slova. Zájmena demonstrativní той, та, те. Konjugace sloves жити, читати v přítomném čase. Výslovnost г а ґ.  Výslovnost souhlásek před i. Výslovnost skupin souhlásek. Příslovce na -o, -e.

4. Výslovnost souhlásek дж, дз. Formy minulého času slovesбути, мати, хотіти, могти, їсти, дати, жити, читати. Primární předložky v ukrajinštině. Výslovnost předložek s následujícími slovy. Souhláskové alternace. Zájmena přivlastňovací мій, твій, свій. Shoda se jmény. Práce s větnými modely.

5. Ukrajinsko - české hláskové paralely. Poslechová cvičení. Hlavní a vedlejší přízvuk v ukrajinštině. Intonace. Vokalizace předložek. Kladné a záporné otázky a odpovědi. Výslovnost slov cizího původu.

6. Základy ukrajinského pravopisu. Psaní nepřízvučných е/u. Formy sloves budoucího času. Slovesa pohybu. Psaní předpon.

7. Psaní měkkého znaku a apostrofu, výslovnost slov s těmito ortogramémy. Velké písmeno. Čtení básniček. Zájmena наш, наша, наше. Psaní і/и. Psaní cizích slov. Záporná částice не se jmény, příslovci a slovesy.

8. Seznámení, představování. Jméno, jméno po otci a příjmení v ukrajinštině. Typy příjmení mužských a ženských. Oslovení. Základní etiketní pravidla. Pozdravy. Jaký jsem a jak vypadám. Základní slovní zásoba. Adjektiva protikladného významu. Diktát.

9. Rodina. Příbuzenské vztahy. Lingvoreálie. Familiární podoba ukrajinských jmen. Rod, číslo a pád substantiv v ukrajinštině. Tvrdý měkký typ deklinace. Substantiva 1. deklinačního typu: tvrdý vzor. Hlásková střídání. Přítomný čas sloves na - ати, - увати. Spojky і, й, та.

10. Bydlení. Můj pokoj. Slovesa жити/мешкати. Předložky prostorového významu. Základní barvy. Syntagmatika názvů barev v ukrajinštině. Rozměrná adjektiva.

11. Deklinace substantiv 1. typu deklinace (měkký vzor). Přivlastňovací zájmena. Předložkové vazby v ukrajinštině. Příslovce s prostorovým významem. Opozita.

12. Dům a domácnost. Lingvoreálie. Slovesa купувати, нести, брати. Deklinace adjektiv tvrdého a měkkého typu (новий, літній). Základní a řadové číslovky 1 - 100.  Deklinace řadových číslovek.

13. Opakovací cvičení.

Last update: Sverdan Tetiana, doc., CSc. (04.09.2013)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html