SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
French. Course A2 - ASZFJ3002
Title: Francouzština A2
Guaranteed by: Language Centre - French (21-JCF)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4, C [HT]
Capacity: unknown / 15 (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech, French
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Kristýna Švorcová
Teacher(s): Mgr. Klára Suldovská
Pre-requisite : ASZFJ3001
Is pre-requisite for: ASZFJ3003
Annotation -
Last update: Mgr. Kristýna Švorcová (04.02.2022)
The course is designed for A1 (elementary) level students. Its objective is to develop basic language competences for acquiring the A2 level.

This is a one-semester course, 2x2 lessons per week.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Kristýna Švorcová (31.01.2023)

Cílem kurzu je dosažení úrovně A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve všech jazykových kompetencích (mluvení, poslech, čtení, psaní). Vedle rozvoje základních komunikačních kompetencí budou studenti seznámeni se základními reáliemi Francie a frankofonních zemí. Dozvědí se o metodách, jak se samostatně ve francouzském jazyce zdokonalovat, k tomu jim budou poskytnuty další zdroje.

Společný evropský rámec pro jazyky je k dispozici např. zde:
https://sites.ff.cuni.cz/jc/wp-content/uploads/sites/51/2022/08/CEFR_cestina.pdf

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Eva Kašparová (13.06.2018)

Atestace se uděluje za pravidelnou aktivní účast v kurzu a splnění konkrétních dílčích úkolů (písemná práce, vyprávění, průběžné testy, závěrečný test).

Literature - Czech
Last update: Mgr. Eva Popelková, Ph.D. (26.01.2019)

Základní učebnice: Miquel, Claire, Vite et bien 1, CLE International.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Kristýna Švorcová (04.02.2022)

Lekce 11-20 učebnice Vite et bien 1.

  

Práce s textem - čtení s porozuměním, osvojování a rozšiřování slovní zásoby; text - vyprávění, popis; aplikace ve vlastní ústní a písemné komunikaci.

Mluvená komunikace - monolog/dialog, vyprávění v rámci probíraných témat.

Poslech s porozuměním.

Gramatika - časování dalších nepravidelných sloves, časování dalších nepravidelných sloves, předmět přímý i nepřímý, zájmenná příslovce "y" a "en", adjektiva (ženský rod, nepravidelné tvary, místo ve větě), tvoření záporu, předložky, budoucí čas (futur simple), podmínkové věty reálné, komparativ, základní vztažná zájmena, trpný rod, vyjádření příčiny, tvoření imperfekta.

Výběr frankofonních reálií.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Kristýna Švorcová (04.02.2022)
Pro zápis do předmětu je vyžadováno splnění atestace kurzu Francouzština A1 - ASZFJ3001. Ve výjimečných odůvodněných případech může být tato atestace nahrazena prokázáním dostatečných znalostí, např. prostřednictvím vstupního testu, který je třeba složit před začátkem semestru.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html