SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
French. Course A1 - ASZFJ3001
Title: Francouzština A1
Guaranteed by: Language Centre - French (21-JCF)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/4, C [HT]
Capacity: winter:unknown / 20 (15)
summer:unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech, French
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Kristýna Švorcová
Teacher(s): Mgr. Eva Popelková, Ph.D.
Mgr. Klára Suldovská
Is pre-requisite for: ASZFJ3002
Annotation -
Last update: Mgr. Kristýna Švorcová (01.02.2024)
The course is designed for complete beginners. No prior knowledge of French is required. Its objective is to develop basic language competences for acquiring the A1 level.

This is a one-semester course, 2x2 lessons per week.

Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Kristýna Švorcová (20.09.2022)

Cílem kurzu je dosažení úrovně A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve všech jazykových kompetencích (mluvení, poslech, čtení, psaní). Vedle rozvoje základních komunikačních kompetencí budou studenti seznámeni se základními reáliemi Francie a frankofonních zemí. Dozvědí se o metodách, jak se samostatně ve francouzském jazyce zdokonalovat, k tomu jim budou poskytnuty další zdroje.

Společný evropský rámec pro jazyky je k dispozici např. zde:
https://sites.ff.cuni.cz/jc/wp-content/uploads/sites/51/2022/08/CEFR_cestina.pdf

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Kristýna Švorcová (24.09.2020)

Atestace se uděluje za pravidelnou aktivní účast v kurzu a splnění konkrétních dílčích úkolů (písemná práce, vyprávění, průběžné testy, závěrečný test).

Literature - Czech
Last update: Mgr. Kristýna Švorcová (22.09.2022)
Základní učebnice: MIQUEL, C.: Vite et bien 1. CLE International, 2018.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Kristýna Švorcová (22.09.2022)

Lekce 1-10 učebnice Vite et bien 1.

  

Práce s textem - čtení s porozuměním, osvojování a rozšiřování slovní zásoby; text - vyprávění, popis; aplikace ve vlastní ústní a písemné komunikaci.

Mluvená komunikace - monolog/dialog, vyprávění v rámci probíraných témat.

Poslech s porozuměním.

Gramatika - časování základních pravidelných a nepravidelných sloves, tvary přídavných jmen, zájmena samostatná a nesamostatná, předložky místa a času, tvoření otázek, budoucí čas (futur proche), rozkazovací způsob, minulý čas (passé composé).

Výběr frankofonních reálií.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html