SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Colloquium on Field Practice I A - ASCK10003
Title: Kolokvium k odborné praxi I A
Guaranteed by: Department of Social Work (21-KSOCP)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: 29 / unknown (29)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Interchangeability : ASCK100071
Files Comments Added by
download Průvodce odbornou praxí_Bc._včetně formulářů.pdf Průvodce odbornou praxí v bakalářském studiu Mgr. Kateřina Hejnová, DiS., Ph.D.
download Zpráva z exkurze, besedy v prvním ročníku.doc Zpráva studenta z exkurze/besedy v prvním ročníku Mgr. Kateřina Hejnová, DiS., Ph.D.
Annotation
Last update: Mgr. Kateřina Hejnová, DiS., Ph.D. (06.02.2020)
Brief characteristics of the course:
The course takes the form of sight visits to selected social work organizations and their subsequent reflections in the form of group colloquium and individual consultations. The aim is:

1. to introduce students to the practical aspects of social work and to broaden their awareness of various social work areas and target groups,
2. to prepare students for the subsequent field placements in the second and third year of study so that these contribute to the fulfillment of educational objectives.

The colloquium allows first-year students to reflect on both their past and new experience in the field of social work. Students become familiar with the system of field education at the Dpt. of Social Work. Students learn how to elaborate reports from field placements and begin to build their very own professional portfolios.

Final examination:
Students shall be evaluated based upon their attendance in sight visits and group colloquiums (max. 1 absence per semester). Students shall elaborate a report from each sight visit and deliver it within one week of the sight visit. The report shall become a part of student´s professional portfolio. At the end of the semester, students shall take an oral interview.

Recommended sources:
Havrdová, Z. (1999): Kompetence v praxi sociální práce
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí
Syllabus - Czech
Last update: Dana Myšková (10.10.2023)

Kolokvium k odborné praxi I

Přednášející:                          Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.

Garant:                                   Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.

Doporučený ročník studia:     První

Stručná charakteristika  předmětu:   

Cílem odborné praxe v 1. ročníku studia je:

  1. uvést studenta do praktické stránky sociální práce a rozšířit jeho povědomí o oblastech výkonu profese a cílových skupinách sociální práce,

  2. připravit studenta na výkon a výběr odborné praxe ve druhém a třetím ročníku studia tak, aby přispívala k naplnění vzdělávacích cílů studia.

Kolokvium k odborné praxi poskytuje studentům 1.ročníku prostor pro reflexi zážitků a zkušeností z realizovaných exkurzí. Tvoří předstupeň k následné skupinové supervizi ve vyšších ročnících. Studenti se seznámí se systémem praxe na katedře sociální práce. Naučí se zpracovat zprávu z praxe a začnou si budovat portfolio odborné praxe. 

Výstupní znalosti a způsob jejich prověření:

Student se orientuje v oblastech výkonu profese sociální práce ve vztahu k vybraným cílovým skupinám a je schopen identifikovat používané metody a techniky sociální práce, což doloží strukturovanými zprávami z exkurzí, aktivní účastí ve skupinových kolokviích a individuálním pohovorem nad portfoliem odborné praxe.

Výstupní dovednosti a způsob jejich prověření:

Student je na konci ročníku schopen stanovit splnitelné, měřitelné a realizovatelné cíle odborné praxe ve druhém a třetím ročníku (včetně indikátorů a důkazů) a reflektovat vlastní kompetence a naplňování vzdělávacích cílů studia, což doloží strukturovanými zprávami z exkurzí, aktivní účastí ve skupinových kolokviích a individuálním pohovorem nad portfoliem odborné praxe.

Podmínky udělení atestace:

Základní podmínkou udělení atestace je povinná účast na exkurzích a skupinových kolokviích. Z vážných důvodů lze omluvit max. 1 absenci za semestr. Vyšší absenci lze po domluvě nahradit individuální návštěvou vybraného zařízení (po předchozí dohodě s vyučujícím).

Z exkurzí student zpracuje zprávy, které odevzdává v odpovídající kvalitě max. do jednoho týdne od uskutečnění dané exkurze (na e-mailovou adresu vyučujícího). Zprávy z exkurzí jsou součástí portfolia odborné praxe, které si student buduje v průběhu celého studia.

V závěru semestru student absolvuje ústní pohovor nad portfoliem odborné praxe.

Témata jednotlivých přednášek a cvičení:

Předmět probíhá formou exkurzí do vybraných typů zařízení a jejich následnou reflexí formou kolokvia a individuálních konzultací s vyučujícím.

Student se seznámí s vybranými druhy zařízení a cílovými skupinami sociální práce. Student se dozví o problematice daných cílových skupin a má příležitost se postupně identifikovat se sociální prací jako profesí a jejími metodami. Student se seznámí se strukturou a cíli organizace a učí se respektovat její hodnoty a pravidla.

Student se v rámci výuky seznámí s organizačním zajištěním, pravidly a schématem odborných praxí ve druhém a třetím ročníku.

Student se naučí rozpoznat a rozvíjet kompetence potřebné pro výkon kvalitní sociální práce a definovat, reflektovat, naplňovat a vyhodnocovat SMART cíle v rámci profesního a osobního rozvoje.

Student se naučí budovat si portfolio odborné praxe.

Odborná praxe spolu s kolokviem k odborné praxi a individuálním provázením tvoří základ pro následné souvislé supervidované praxe studentů ve 2. a 3. ročníku studia. 

Průběh kurzu v případě distanční výuky:

V případě distanční výuky probíhá kurz formou online přednášek a diskuzí a besed se sociálními pracovnicemi a pracovníky z praxe. Studenti rovněž průběžně zpracovávají písemná zadání a budují si portfolio odborné praxe. Podmínky udělení atestace jsou následující: povinná účast na online setkáních a besedách (z vážných důvodů lze omluvit max. 1 absenci za semestr; vyšší absenci si lze po domluvě s vyučujícím nahradit); zpracování písemných reflexí, které studenti odevzdávají v odpovídající kvalitě max. do jednoho týdne od zadání na e-mailovou adresu vyučujícího; online pohovor nad portfoliem odborné praxe v závěru semestru.

Doporučená literatura a zdroje:

Havrdová, Z. (1999): Kompetence v praxi sociální práce

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html