SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pedagogy for teachers I - processes in instruction - APR190004
Title: Pedagogika pro učitele I.: procesy spojené s výukou
Guaranteed by: Department of Education (21-KPED)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jiří Kropáč, LL.M., Ph.D.
Mgr. et Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět vede studenty k utváření vlastního pojetí výuky na základě kombinace teoretických poznatků a jejich následné praktické aplikace. Záměrem je, aby studenti pochopili vyučovací činnost jako vytváření příležitostí pro učení, ne jako transmisi ucelených poznatků směrem k žákům. S tím souvisí schopnost formulovat výchovně-vzdělávací cíle a v návaznosti volit adekvátní didaktické prostředky respektující konstruktivistický aspekt současného pojetí vzdělávání. Nedílnou součástí je také aktivní poskytování zpětné vazby a formování reflektivních schopností studentů. Předmět vytváří podmínky pro zformování komplexu základních dovedností vytvářet výukové plány, výuku realizovat a hodnotit.


Last update: Skutil Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (08.12.2022)
Course completion requirements - Czech

- Reflexe vybraného textu z dějin pedagogiky v rozsahu cca 1 strany
- Seminární práce v rozsahu 4-5 stran tematicky odpovídající tomuto předmětu

Případně s konkrétními požadavky na získání zápočtu budou zapsaní studenti seznámeni na počátku výuky jednotlivými vyučujícími.

Last update: Skutil Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (08.12.2022)
Literature - Czech

Základní literatura:
- PASCH, M. a kol. (2005). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál.
- PETTY, G. (2013). Moderní vyučování. Praha: Portál.
- FLETCHER-WOOD, H. (2021). Responsivní výuka. Praha: Universum.
- VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. (2011). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada.

Další doporučená literatura:
- BELZ, H., SIEGRIS, M. (2001). Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál.
- CANGELOSI, J.S. (1998). Strategie řízení třídy. Praha. Portál.
- ČAPEK, R. (2015). Moderní didaktika. Praha: Grada.
- JEDLIČKA, R., KOŤA, J. & SLAVÍK, J. (2018). Pedagogická psychologie pro učitele. Praha: Grada.
- KALHOUS, Z., OBST, O. et al. (2002). Školní didaktika. Praha: Portál.
- KASÍKOVÁ, H. (2010). Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál.
- KOLÁŘ, Z., ŠIKULOVÁ, R. (2009). Hodnocení žáků. Praha: Grada.
- KREJČOVÁ, L. (2013). Žáci potřebují přemýšlet. Praha: Portál.
- KYRIACOU, CH. (2012). Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál.
- MAŇÁK, J. (2003). Nárys didaktiky. Brno: MU.
- MAŇÁK, J., KNECHT, P. (2007). Hodnocení učebnic. Brno: Paido
- Rámcové vzdělávací programy (v aktuálním znění).
- SKALKOVÁ, J. (2007). Obecná didaktika. Praha: Grada.
- SLAVÍK, J., JANÍK, T., NAJVAR, P. & KNECHT, P. (2017). Transdisciplinární didaktika. Brno: MU.
- SLAVÍK, J., HAJEROVÁ MÜLLRTOVÁ, L., SOUKUPOVÁ, P. et al. (2020). Reflexe a hodnocení kvality výuky. Plzeň ZČU.
- STARÝ, K., LAUFKOVÁ, V. a kol. (2016). Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál.
- Strategie 2030+
- STROUHAL, M. ed. (2017). Učit se být učitelem. Praha: Karolinum.
- TOMKOVÁ, A., KAŠOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, M. (2009). Učíme v projektech. Praha: Portál

Seznam doporučené literatury bude doplňován průběžně.

Last update: Skutil Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (08.12.2022)
Syllabus - Czech

1.Pojetí výuky v kontextu současného paradigmatu, didaktické koncepty v návaznosti na výukový styl učitele. Didaktika v systému pedagogických věd, didaktické zásady.
2.Koncept didaktické znalosti obsahu. Metakognice. Aktivní vytváření znalostí. Učivo, didaktická analýza učiva. Transdisciplinární pojetí obsahu. Plánování výuky.
3.Mentální mapování a jeho využití aktéry edukačního procesu, učení v kontextu.
4.Cíle výuky a jejich význam pro realizaci vyučování. Dynamická práce s cíli, role učitele a motivace žáků. Taxonomie vzdělávacích cílů.
5.Možnosti organizace vyučování z hlediska různých kritérií, uspořádání třídy. Třídní management, klíčové principy kooperace ve třídě. Responzivní výuka.
6.Výukové metody, jejich podstata a možnosti, parametry výběru. Využití inovativních přístupů ve vzdělávání.
7.Individualizace a diferenciace ve vzdělávání, principy inkluzivního vzdělávání z pedagogického hlediska.
8.Možnosti využití materiálních didaktických prostředků, moderní technologie ve vzdělávání.
9.Školní hodnocení a jeho typy. Implementace formativního hodnocení do výuky. Aktivní zpětná vazba, práce s chybou. Sebehodnocení žáků.
10.Význam a využití učebnic ve vzdělávání v návaznosti na současné kurikulum, parametry kvality učebnic.
11.Aktuální témata vztahující se k výuce

Last update: Skutil Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (08.12.2022)
Registration requirements - Czech
Předmět je určen výlučně pro studenty Přírodovědecké fakulty UK 
Last update: Skutil Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (08.12.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html