SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Latin course II - AGL100022
Title: Latina II
Guaranteed by: Institute for Greek and Latin Studies (21-URLS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Mgr. Bc. Martina Vaníková, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Mgr. Bc. Martina Vaníková, Ph.D.
Class: A – Mezioborová nabídka VP: Jazykové kurzy
Is interchangeable with: ASZLJ0001
Annotation - Czech
Kurz přímo navazuje na kurz Latina I. Jeho cílem je dále prohlubovat znalosti latinské morfologie a vybraných syntaktických jevů, s nimiž se studenti seznámili v kurzu Latina I, včetně doplňování znalostí výjimek a jevů marginálnějších, a dále rozšiřování aktivní slovní zásoby. Obsahem kurzu je jak teoretický výklad, tak praktické procvičování morfologických a základních syntaktických jevů, a to především formou překladu vět a kratších textů z latiny do češtiny.

Účast ve výuce povinná.

Organizace kurzu (materiály, domácí úkoly, cvičné testy apod.) probíhá přes Moodle: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=160


Last update: Pultrová Lucie, doc. Mgr., Ph.D. (08.02.2022)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou udělení atestace je aktivní účast na hodině a úspěšné složení závěrečného testu.

Součástí ústní zkoušky je ověření schopnosti na základě samostatné četby správně přeložit a vyložit latinský text v originále:

Res gestae Divi Augusti
Cornelius Nepos, Hannibal

Last update: Pultrová Lucie, doc. Mgr., Ph.D. (08.02.2022)
Literature - Czech
Základní pomůcky:
vlastní (nepublikované) výukové materiály

Panhuis D., Gramatika latiny, Praha: Academia 2014.

Mikulová J., Syntax latinských vedlejších vět, Brno: Masarykova univerzita 2014.

Novotný F., Základní latinská mluvnice, Praha: SPN 1957 a další vyd.

Pražák J. M. - Novotný F. - Sedláček J., Latinsko-český slovník, Praha: SPN 1955 a další vyd.

Další odborná literatura:
Pinkster H., Oxford Latin Syntax, Vol. I: The Simple Clause, Oxford: OUP 2015.

Sommer F. - Pfister R., Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre, I: Lautlehre, 4. Aufl., Heidelberg: Carl Winter 1974.

Neue F. - Wagener C., Formenlehre der lateinischen Sprache I-IV, 3. Aufl., Leipzig: Reisland 1903-1905.

Hoffmann J. B. - Szantyr A., Lateinische Syntax und Stilistik, München: Beck 1965.

Kühner R. - Stegmann C., Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache. Satzlehre I-II, Hannover: Hahn 1955.

Touratier Ch., Syntaxe Latine, Louvain-la-Neuve: Peeters 1994.

Menge H., Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik, völlig neu bearbeitet von T. Burkard & M. Schauer, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2000.

Woodcock E. C., A New Latin Syntax, Eastbourne: Bristol Classical Press 2002 (a dřívější vydání).

Last update: Zezulková Eva (11.09.2019)
Syllabus - Czech
Hlavní tematické okruhy:
systém latinských pádů (funkce a tvary, včetně výjimek)

latinský slovesný systém (včetně tvarů nepravidelných)

tvoření a stupňování adjektiv (včetně tvarů nepravidelných)

zájmena

číslovky základní, řadové, násobné a podílné

infinitivní vazby

participiální vazby

základní přehled latinských vedlejších vět

Last update: Zezulková Eva (11.09.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html