SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of French II - AFR600008
Title: Didaktika francouzštiny II
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
Pre-requisite : AFR600007
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je rozvíjení didaktických kompetencí budoucích učitelů francouzštiny jako cizího jazyka na středních školách a gymnáziích, zejména kompetencí spojených s organizací hodiny, didaktickým zpravováním učiva a komunikací s žáky (včetně hodnocení).  Studenti budou seznámeni se základními principy rozvoje jazykových činností (percepce a produkce), které budou aktivně aplikovat v simulovaných výukových situacích a následně reflektovat. 

Cílem semináře je také práce s deskriptory učitelských kompetencí, vytvořenými didaktickou platformou FFUK, a elektronickým portfoliem Mahara.

Last update: Kučerová Magdalena, Mgr., Ph.D. (08.09.2023)
Literature - Czech

Doporučená literatura:
ARNAUD, M. H., JEANNARD, R. Fabriquer des exercices de francais, Hachette, 1993
BEACCO, J.-C. - L´approche par compétences dans l´enseignement des langues, Paris, Didier, 2007.
BEACCO, G. C. La didactique de la grammaire dans l´enseignement du francais et des langues, Paris, Didier, 2010.
BEACCO, J.-C. Les dimensions culturelles des enseignements de langue. Paris, Hachette, 2000.
BERTOCCHINI, Paola & COSTANZO, Edvige. Manuel de formation pratique pour le professeur de FLE. Paris, CLE, 2008.
CARÉ, J.M., DEBYSER, F., Jeu, langage et créativité, Hachette, 1991.
COURTILLON, J. - Organiser les activités pour apprendre. - L´apprentissage de la grammaire par le texte., le FdM, No 331.
CUQ, Jean-Pierre. Dictionnaire de didactique du français, Paris, CLE, 2003.
CUQ, J.-P., GRUCA, I. Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. PUG, 2002.
GAJZLEROVÁ, L., NEUMAJER, O., ROHLÍKOVÁ, L. Inkluzívní vzdělávání s využitím digitálních technologií. 1. vyd. Praha, Microsoft, 2016.
GALISSON, R. D´hier à aujourd´hui. La didactique générale des langues étrangères, Paris, Clé international, 1980.
GALISSON, R. Des mots pour communiquer, Paris, CLE international, 1993.
GALISSON, R., Coste,D. Dictionnaire de didactique des langues, Hachette, 1976.
GERMAIN, C. Évolution de l´enseignement des langues : 5 000 ans d´histoire. Paris, CLE International, 1993.
GORDON, Thomas. Škola bez poražených: MALVERN. 2015.
HENDRICH, J. Didaktika cizích jazyků, SPN, Praha, 1988.
HRDLIČKA. M. O způsobech výkladu mluvnické látky. In: Český jazyk a literatura. 54,3, 2004, s. 119-123.
CHODĚRA, Radomír, RIES, Lumír. Výuka cizích jazyků na prahu nového století. Ostrava, Ostravská univerzita. 1999.
CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků. Praha, Academia. 2006.
JANÍKOVÁ, Věra. Didaktika cizích jazyků a profesionalizace učitele. Brno, Muni. 2009.
JANÍKOVÁ, Věra. Výuka cizích jazyků, Praha, Grada, 2011.
MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno, Paido, 2003.
MOIRAND, S., Enseigner a communiquer en langue étrangère, Hachette, 1990.
PICOCHE, J. Didactique du vocabulaire français, Paris, Nathan Université, 1993.
PORCHER, L. L´enseignement des langues étrangères, Paris, Hachette Education, 2004.
PRŮCHA, J. Interkulturní komunikace. Praha, Grada, 2010.
PUREN, Ch. - Histoire des méthodologies de l´enseignement des langues, Paris, CLE international, 1988.
PUREN, Ch. - La didactique des langues étrangeres - la croisée des méthodes. Essai sur l´éclectisme, CREDIF, Didier 1994.
TAGLIANTE, C. - L´Evaluation et le Cadre européen commun de référence, CLE international, 2005

TAGLIANTE, C. - La classe de langue, CLE international, 2006

 

Časopisy:
Cizí jazyky
Moderní vyučování
Pedagogika
Lingua Viva
Le Français dans le monde

Další:
Společný evropský referenční rámec.
Evropské jazykové portfolio.
RVP (Oblast Cizí jazyk a druhý cizí jazyk)

Last update: Kučerová Magdalena, Mgr., Ph.D. (02.03.2020)
Teaching methods - Czech

- Monologická (výklad, přednáška, instruktáž

- Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming

- Aktivizující (mikrovyučování, simulace, hry

- Reflexivní (využití různých druhů zpětné vazby)

- Práce s multimediálními zdroji (multimédia, internet, mobilné aplikace, učební platformy)

Last update: Kučerová Magdalena, Mgr., Ph.D. (02.03.2020)
Requirements to the exam - Czech

-          Přítomnost a aktivní účast na seminářích, reflexe vlastní práce i ostatních účastníků

-          Příprava aktivit pro mikrovyučování

-          PRO STUDENTY UČITELSKÉHO PROGRAMU: Vedení didaktického portfolia (vlastní materiály, úkoly zadané v seminářích)

-          Závěrečná ústní zkouška (prezentace portfolia studentů učitelství, znalost důležitých pojmů a principů výuky FLE, reflexe vlastního rozvoje, reflexe problémových otázek a situací)

Student má k dispozici jeden řádný a dva opravné termíny

Last update: Kučerová Magdalena, Mgr., Ph.D. (08.09.2023)
Syllabus - Czech

Tematické okruhy:

1. Realizace vyučovací jednotky - její typy, struktura a organizační formy. Tvorba tzv. "Fiches pédagogiques".

2. Analýza učebního materiálu a učebnic.

3. Kriteriální hodnocení při výuce jednotlivých řečovách dovedností. Formy sebehodnocení.

4. Receptivní kompetence - poslech s porozuměním, metodické postupy při práci s poslechem, didaktizace autentických dokumentů, příprava aktivit zaměřených na poslech.

5. Receptivní kompetence - porozumění psanému slovu, metodické postupy při práci s textem, druhy textů, příprava aktivit zaměřených na četbu.

6. Produktivní kompetence - fonetika a fonologie, výslovnost a její problematika ve výuce FLE.

7. Produktivní kompetence - samostatný mluvený projev, metodické postupy při aktivizaci mluvení, druhy aktivit a jejich příprava.

8. Interaktivní kompetence - druhy aktivit a jejich příprava.

9. Gramatická a lexikální jazyková kompetence - jejich význam a integrace do výuky FLE.

Last update: Kučerová Magdalena, Mgr., Ph.D. (08.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html