SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of French I - AFR600007
Title: Didaktika francouzštiny I
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
Is pre-requisite for: AFR600008
Annotation - Czech
Obsah kurzu Didaktika francouzštiny I se zaměřuje na praktické využití obecných pedagogických principů při výuce francouzštiny na českých středních školách s přihlédnutím ke specifikům předmětu druhý cizí jazyk. Studenti jsou vedeni k nácviku formulace cílů výuky v souvislosti s kurikulárními dokumenty (RVP, SERRJ), k aplikaci metodických postupů pro rozvoj jednotlivých řečových dovedností u žáků (porozumění psané i mluvené řeči, ústní i písemný projev, mediace) s využitím efektivních metod, organizačních forem a materiálů. Důležitou součástí kurzu je také reflexe současných trendů ve vzdělávání včetně konkrétních výukových situací.
Kurz vychází z principu, podle kterého by se výuka francouzštiny neměla omezovat pouze na komunikativní kompetence žáků, ale zahrnovat i interkulturní složku a schopnost kritického myšlení, které francouzská filosofická tradice přináší. Učitel francouzštiny by tak měl být schopen integrovat do výuky taková témata a metody práce, které umožní osobnostní a sociální růst žáků směrem k toleranci, porozumění diverzity současného světa a utváření postojů na základě kritické analýzy informací.
Last update: Kučerová Magdalena, Mgr., Ph.D. (08.09.2023)
Aim of the course - Czech

Didaktika francouzštiny I si klade za cíl prohlubovat a upřesňovat obecné otázky vzdělávání (např. motivace žáků, práce se skupinou, plánování, hodnocení a zpětná vazba, práce s kurikulárními dokumenty, organizace výuky apod.) ve výuce francouzštiny s přihlédnutím k její specifické roli v současném světě. Studenti jsou seznámeni se základními principy a metodami cizojazyčné výuky. Kurz upřednostňuje sebezkušenostní a praktický přístup a dále kolektivní reflexi problémových otázek před frontální výkladovou formou učení. Kurz dále akcentuje rozvoj spolupráce v rámci studentského kruhu, vzájemné sdílení zkušeností z praxe a rozvíjí schopnost poskytování konstruktivní, formativní zpětné vazby.

Last update: Kučerová Magdalena, Mgr., Ph.D. (08.09.2023)
Literature - Czech

Obecná didaktika cizích jazyků, didaktika francouzštiny
Beacco, J.-C. - L´approche par compétences dans l´enseignement des langues, Didier, Paris 2007

BARTHÉLÉMY, F., Professeur de FLE, Historique, enjeux et perspective. Paris, Hachette, 2007

BERTOCCHINI, P. & COSTANZO, E., Manuel de formation pratique pour le professeur de FLE. Paris, CLE, 2008.

ČAPEK, R., Moderní didaktika (lexikon výukových a hodnotících metod). Grada, 2015

CUQ, J.-P., Dictionnaire de didactique du français, Paris, CLE, 2003.

CUQ, J.-P., GRUCA, I. Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. PUG, 2002.

GORDON, T. Škola bez poražených. Praha, MALVERN, 2015.

GERMAIN, G., Évolution de l’enseignement des langues : 5000 ans de l’histoire, CLE international, 1993

HENDRICH, J. Didaktika cizích jazyků. Praha, SPN, 1988.

CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků. Praha, Academia, 2006.

JANÍKOVÁ, Věra. Didaktika cizích jazyků a profesionalizace učitele. Brno, MUNI, 2009.

JANÍKOVÁ, Věra. Výuka cizích jazyků. Praha, Grada, 2011.

TAGLIANTE, Ch., La Classe de langue. Paris, CLE international, 2006

L´approche actionnelle dans l´enseignement des langues, Douze articles pour comprendre et faire le point. Coordonné par M.-L. Olivieri et P. Liria. Paris, Maison de langues, 2009

Kurikulum
Společný evropský referenční rámec, MŠMT 2002 (vybrané kapitoly)
Evropské jazykové portfolio, Rada Evropy, MŠMT 2001
Evropské jazykové portfolio - pro dospělé studenty v České republice. Scientia 2004
Evropské jazykové portfolio - příručka pro učitele a školitele, Ústav pro informace ve vzdělání, 2005

Časopisy
Cizí jazyky
Moderní vyučování
Pedagogika
Lingua Viva
Le Français dans le monde

Doporučená literatura je dále uváděna průběžně při přednáškách a seminářích.

Last update: Kučerová Magdalena, Mgr., Ph.D. (26.09.2021)
Teaching methods - Czech

Interaktivní, dialogická forma (na základě reflexivních a problémových otázek), strukturovaná skupinová práce, nácvik konkrétních situací ze školní praxe a jejich reflexe, práce s odborným textem, prezentace úkolů a simulace výuky (mikrovyučování).

Last update: Kučerová Magdalena, Mgr., Ph.D. (26.09.2021)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky pro splnění zápočtu:

-          Aktivní účast na seminářích, plnění zadaných úkolů a jejich prezentace, reflexe vlastní práce i práce ostatních účastníků kurzu a skupiny.

-          Závěrečný pohovor (znalost základních pojmů didaktiky, reflexe vlastního rozvoje, reflexe problémových otázek a situací ve školním prostředí)

-          PRO STUDENTY UČITELSKÉHO PROGRAMU: Didaktické portfolio vedené po celý akademický rok obsahující zadané "artefakty", tj. materiály dokumentující vývoj studenta a poskytující rozmanité informace o jeho zkušenostech, postojích a pracovních výsledcích (např.dokumenty z výuky, zadané úkoly, záznamy z praxe a mikrovyučování, plány hodin apod.)

 

Pro vykonání atestace z tohoto předmětu mají studenti právo na jeden řádný a dva opravné termíny.

Last update: Kučerová Magdalena, Mgr., Ph.D. (08.09.2023)
Syllabus - Czech

Tematické okruhy:  

1.       Úvod do kurzu, nastavení bezpečných vztahů a komunikace v jazykové třídě 

2.       Motivace ve výuce FJ (principy aktivizace žáků ve výuce FJ) 

3.       Práce s cíli, plánování z dlouhodobé i krátkodobé perspektivy, kompetenční přístup

4.       Hodnocení a zpětná vazba ve výuce francouzštiny 

5.       Výukové metody a organizační formy (aplikovaný přístup)

6.       Metodické postupy pro výuku jednotlivých  řečových dovedností

7.       Didaktická transformace obsahu 

8.       Práce s výukovými materiály a jejich organizace 

Sylabus je inovován v rámci projektu „Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093, realizovaného v rámci OP VVV.  https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg 

Last update: Kučerová Magdalena, Mgr., Ph.D. (08.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html