SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Phonetics and Phonology - AAA130020
Title: Fonetika a fonologie
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2010
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
summer s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Is incompatible with: AAA130022, AAA130021
Is interchangeable with: AAA130022, AAA130021
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: UAAMALAM (24.04.2009)
Dvousemestrální předmět uvádí do popisu segmentální a suprasegmentální zvukové stavby angličtiny. Studenti se seznámí
se systémem anglických hlásek z hlediska artikulačního a percepčního, hledisko akustické je zmiňováno spíše okrajově,
hledisko funkční především v souvislosti se srovnáváním hlavních anglických dialektů. Současně s popisem jednotlivých
zvukových segmentů jsou uvedeny i základní ortografické principy moderní angličtiny. V oblasti suprasegmentálních jevů je
důraz kladen na standardní přízvuk a rytmus, který je analyzován a procvičován společně se specifickými prvky redukcí a
resylabifikace v plynulém mluvním projevu. Popisu anglické intonace dominuje aspekt fonologický.
Literature - Czech
Last update: UAAMALAM (24.04.2009)
Základní studijní literatura:
Roach, P., English Phonetics and Phonology (Third Edition. Cambridge: CUP, 2000)

Volín, J., IPA-Based Transcription for Czech Students of English (Praha: Karolinum, 2002)

Wells, J.C., Longman Pronunciation Dictionary (Harlow: Longman, 1990)

Yavas, M., Applied English Phonology (Oxford: Blackwell Publishing, 2006)

Další odborná literatura:
Catford, J.C., A Practical Introduction to Phonetics. (Oxford: OUP, 1988)

Cruttenden, A., Gimson's Pronunciation of English (London: Edward Arnold, 1994)

O'Connor, J.D., Better English Pronunciation (Second edition. Cambridge: CUP, 1980)

Palková, Z., Fonetika a fonologie češtiny (Praha: Karolinum, 1994) s. 21-169

Syllabus - Czech
Last update: UAAMALAM (24.04.2009)
Rozpis hlavních témat:
Předmět fonetiky jako vědního oboru

Zvuková stránka komunikačního procesu

Řečové orgány

Samohláskový systém, samohlásky základní

Diftongy, samohlásky modifikované

Souhláskový systém, fonetické rysy

Explozívy

Frikativy

Afrikáty a nazály

Aproximanty

Asimilace a koartikulace

Elize hlásek

Tok spojité řeči, předělové jevy

Stavba slabiky, fonotaktika

Samohláskové redukce - střední středová samohláska

Neutralizace systémových protikladů

Slabé formy synsémantických slov

Slovní přízvuk - zvuková podstata, distribuce

Přízvuk v lexikálních derivacích

Přízvuk v lexikálních kompozitech

Rytmická výstavba promluvy

Metrická struktura jazyka a eurytmie

Melodický inventář angličtiny

Intonační struktura promluvového úseku

Jazykové funkce intonace

Afektivní funkce intonace

Součástí práce v předmětu je průběžné ověřování vytváření nových artikulačních a s nimi úzce spojených deskriptivních dovedností studentů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html