Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Liturgika 1 (5517)
Základní informace
Liturgika 1
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra pastorálních oborů a právních věd [26-KPAO]
prezenční
čeština
Kurz nejprve stručně seznamuje studenty s antropologickými a teologickými východisky křesťanské bohoslužby, představuje její obecné fenomeny a základní teoretické pojmy. Dále poskytuje elementární orientaci v typologii, obsahu a historii hlavních křesťanských obřadů (liturgie svátostí a liturgie hodin), prezentuje cyklus křesťanských svátků s jejich liturgickým slavením (liturgický rok), a také nabízí základní přehled o spojitosti i odlišnosti uvedených fenomenů v hlavních křesťanských bohoslužebných tradicích. Nakolik výklad překračuje pole obecné liturgiky, sleduje jako hlavní referenční rámec bohoslužebnou tradici katolické církve římského obřadu.
V rámci studijního oboru Katolická teologie kurz adekvátně prohlubuje studium teologického obsahu křesťanské liturgie v kontextu ostatních teologických oborů, specializovaněji se zabývá její konkrétní ritualitou a knihami, podle nichž se liturgie slaví, a rozvíjí reflexi jejích pastoračních a kanonických souvislostí v tradici římského obřadu.
Liturgika 1
LITURGIKA 1 (zimní semestr)

1. Představení kurzu, přehled bibliografie, liturgie v kontextu křesťanské existence, liturgie v textech magisteria

2. Liturgika jako teologický obor, její prameny, metody a pojmy

3. Antropologická, teologická, historická východiska

4. Obecné rysy křesťanské liturgie

5. Přehled základních fenoménů křesťanské rituality

6. Liturgie v dějinách

LITURGIKA 2 (letní semestr)

7. Liturgický rok, cykly křesťanských svátků a jejich slavení

8. Liturgie hodin

9. Liturgie křesťanské iniciace (katechumenát, křest, biřmování, eucharistie)

10. Liturgie svátostí uzdravení (svátost smíření, svátost pomazání nemocných)

11. Liturgie svátostí ke službě společenství (svěcení, manželství)

12. Liturgie křesťanského pohřbu, žehnání a ostatní svátostiny

13. Eucharistie, formy jejího slavení, jednotlivé rituální prvky a struktura základních textů

14. Vybrané otázky (liturgické shromáždění a prostor, rozdílnost a spojitost různých liturgických tradic, liturgické knihy a normy, aktuality)
úhrada úplaty za účast

Podmínky absolvování a kvalifikace
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
--
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
Mgr. Jan Kotas
PhDr. Mgr. Radek Tichý, Ph.D.
Katedra pastorálních oborů a právních věd
Katedra pastorálních oborů a právních věd
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6)
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
Krátkodobé
40 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / semestr
500 Kč
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
29.09.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK