Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Ekumenismus (1159)
Základní informace
Ekumenismus
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra systematické teologie a filosofie [26-KST]
prezenční
čeština
Pro pochopení ekumenických snah je nezbytné si uvědomit dějinné okolnosti vzniku různých církví a církevních
společenství. První část kursu se nejprve bude zabývat dějinným panorámatem ekumenické situace, zvláště pak vznikem a
vývojem ekumenického hnutí. Následovat bude téma ekumenismu v pohledu teorie dialogu.

Druhá část bude věnována základním tematickým okruhům současné ekumenické scény: vztah k pravoslaví a k
protestantismu obecně (christologie, pneumatologie, nauka o ospravedlnění).

Poslední část bude věnována základním principům ekumenického přístupu katolické církve a současné ekumenické
debatě.


Ekumenismus
ne
úhrada úplaty za účast

Podmínky absolvování a kvalifikace
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
splnění všech studijních povinností (úkoly, testy, zkoušky) ve stanovených termínech
Garant a místo
Dr. Ondřej Salvet
Katedra systematické teologie a filosofie
Katedra systematické teologie a filosofie
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P3
Termín a délka
2019/2020
letní semestr
1
56 (v hodinách celkem)
2 hod./týdně
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena 14 dní před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován aplikací při vyplnění přihlášky. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platně připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK