Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Odpadové hospodářství pro původce odpadů (4902)
Základní informace
Odpadové hospodářství pro původce odpadů
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Kurz seznamuje účastníky se základními i složitějšími problémy, které musí řešit původci odpadů. Jde zejména o následující témata:
• Působnost zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, definice odpadu
• Vedlejší produkty - teorie a praxe
• Zařazování podle druhu a kategorie - katalog odpadů, vyloučení nebezpečných vlastností
• Hierarchie nakládání s odpady a její dopady na původce
• Jak na předávání odpadů, možnosti nakládání s odpadem u původce
• Upuštění od třídění
• Zapojení původců do systému obce
• Identifikační listy nebezpečného odpadu, balení nebezpečných odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady u původce
• Odpadový hospodář
• Doprava a přeshraniční přeprava odpadů
• Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů
• Povinnosti při shromažďování, soustřeďování, skladování
• Zpětný odběr v kostce
• Povinnosti při nakládání s kaly z čistíren odpadních vod
• Biologicky rozložitelné odpady, vedlejší produkty živočišného původu
• Stavební a demoliční odpady
• Evidence a hlášení o nakládání s odpady
• Správní řád, přestupky
• Činnost ČIŽP
Absolvent by měl být schopen řádně vykonávat činnost odpadového hospodáře, řešit obvyklé situace plynoucí ze zmíněných témat, případně by měl být schopen dohledat, jak řešit situace složitější.

Odpadové hospodářství pro původce odpadů
19. a 20. října 2019
26. a 27.5. 2020 webinář
maturita

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Ústav pro životní prostředí
Ústav pro životní prostředí
Benátská 2, Praha 2
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
26.05.2020
Krátkodobé
16 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
5000 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
https://sites.google.com/view/cvodpady/p%C5%99ihla%C5%A1ov%C3%A1n%C3%AD?authuser=0
Mgr. Vojtěch Pilnáček
Vojtech.Pilnacek@gmail.com
221951901
26.05.2020
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/zivotni-prostredi/kurz-czv-odpadove-hospodarstvi-pro-puvodce-odpadu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK