Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 140)
 
   Přihlásit přes CAS
Formativní hodnocení ve výuce (4318)
Základní informace
Formativní hodnocení ve výuce
Kód varianty (CID): 5161
přijímací řízení ukončeno
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání [41-UVRV]
prezenční
čeština
Vzdělávací program zorientuje účastníky v aktuálních zahraničních i domácích trendech hodnocení žáků, ve srovnávacím kontextu poukáže na hlavní cesty rozvoje školního hodnocení, zejména v oblasti formativního hodnocení, a na možnosti jejich využití při zvyšování kvality vlastní výuky.
Teoretický rámec bude doplněn o četné konkrétní náměty, jak teoretické poznatky převést do každodenní praxe. Propojení teorie s praxí pomocí příkladů ze zahraniční literatury i získaných rámci výzkumu na českých školách má za cíl inspirovat účastníky kurzu v jejich každodenní pedagogické činnosti, podnítit jejich zájem o učitelskou profesi a přispět ke zkvalitnění výuky.
6383/2017-1-484
MŠMT
11914/2017-1
Formativní hodnocení ve výuce
1. Školní hodnocení žáků a koncepce vzdělávání, funkce školního hodnocení: 4 hodiny
(charakteristika školního hodnocení, formy hodnocení, typy hodnocení – formativní versus sumativní hodnocení, koncepce vzdělávání, funkce školního hodnocení, vnitřní diferenciace a individualizace ve výchovně-vzdělávacím procesu, hodnocení chování, samostatné hodnocení snahy a prospěchu)
2. Metody formativního hodnocení ve výuce – stanovování cílů a stanovování kritérií hodnocení: 4 hodiny
(stanovování výchovně-vzdělávacích cílů, Bloomova taxonomie, taxonomie Andersona a Krathwohla, Nová taxonomie Marzana a Kendalla, osobní cíle žáků; stanovování kritérií hodnocení – praktické zkušenosti a ukázky, sady kritérií, ampy učebního pokroku a vývojová kontinua)
3. Metody formativního hodnocení ve výuce – poskytování ústní i písemné zpětné vazby: 4 hodiny
(cíle, funkce a typy zpětné vazby, pozitivní a negativní zpětná vazba, popisný versus posuzující jazyk, kvalita zpětné vazby, individuální konzultace s žákem, žákovská portfolia – praktické zkušenosti a ukázky)
4. Metody formativního hodnocení ve výuce – zpětná vazba – pokračování, práce s chybou: 4 hodiny
(ústní zpětná vazba, která přivádí žáka ke správnému řešení; povzbuzování – projevování vysokých očekávání, práce s chybou atd. – praktické zkušenosti a ukázky)
5. Metody formativního hodnocení ve výuce – sebehodnocení žáků a vrstevnické hodnocení: 4 hodiny
(praktické ukázky možnosti zapojení žáků do hodnocení prostřednictvím sebehodnocení a vrstevnické hodnocení – tj. hodnocení mezi žáky navzájem; vrstevnické učení)
6. Reflexe metod a technik použitých ve vlastní výuce účastníky kurzu: 4 hodiny
(účastníci kurzu budou reflektovat své zkušenosti s využitím vybraných metod, technik a nástrojů formativního hodnocení ve své praxi)
25
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, zejména učitelé ZŠ a všech typů středních škol. Podmínkou přijetí do vzdělávacího programu je ukončené úplné střední vzdělání.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Pedagogika (0111)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
docházka
získání dalších odborných znalostí v oboru
Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání
Myslíkova 7, 2. patro, M209
Termín a délka
2020/2021
zimní semestr, Říjen
01.10.2021
1
24 (v hodinách celkem)
Konání vždy v čase 13:30-15:30, ZOOM
Pátek - Pátek
1.10.2021
22.10.2021
12.11.2021
26.11.2021
10.12.2021
7.1.2021
Poplatky a financování
1850 Kč / program
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání
PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
veronika.laufkova@pedf.cuni.cz
725243174
01.04.2021
26.09.2021
Kontaktní osoba v Centru CŽV PedF UK: Ing. Jana Budská (jana.budska@pedf.cuni.cz, tel. 221 900 342)
Kontaktní osoba na ÚVRV: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.(veronika.laufkova@pedf.cuni.cz, tel. 725 243 174),
Myslíkova 7, Praha 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK