Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Matematická gramotnost (5112)
Základní informace
Matematická gramotnost
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra matematiky a didaktiky matematiky [41-KMDM]
prezenční
čeština
Seznámení účastníků s konceptem matematické gramotnosti, ukázat interdisciplinární vazby mezi matematikou
a dalšími předměty a představit metody, pomocí nichž lze matematickou gramotnost efektivně rozvíjet.
MŠMT
11914/2017-1
Matematická gramotnost
Tři navazující semináře/moduly:
- vymezení pojmu matematická gramotnost, aplikace matematiky v běžném životě, komunikace v hodinách matematiky
(8 hodin)
- rozvoj geometrické představivosti, využití ICT v hodnách matematiky (8 hodin)
- cesta k algebraickému myšlení jako důležité součásti matematické gramotnosti (8 hodin)

Termíny setkání:
9. 1.2019 modul 1
23. 1.2019 modul 2
13. 2.2019 modul 3

Kurz se bude konat v učebně SP 106 od 8.55 do 18.00 hodin

Občerstvení zajištěno.
35
Kurz je určen zájemcům a učitelům matematiky 2.stupně ZŠ a SŠ
nejsou stanoveny

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky 317/2005 Sb.
Garant a místo
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Pedf UK, Spálená 10, Praha 1, místnost SP 106
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
1
24 (v hodinách celkem)
3 x 8 hodin od 8.55 do 18 hodin
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2400 Kč / program
Při platbách za program na číslo účtu fakulty 85236011/0100
uvádějte:

variabilní symbol 636619
specifický symbol datum narození ve tvaru DDMMRRRR
Přihláška
UK PedF, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Centrum celoživotního vzdělávání
Mgr. Martina Izquierdo
martina.izquierdo@pedf.cuni.cz
221900343
07.01.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK