Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Matematika (3443)
Základní informace
Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Matematika
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra didaktiky matematiky [32-KDM]
kombinovaný
čeština
Kurz umožňující získat aprobaci všeobecně vzdělávacího předmětu Matematika.
MŠMT
8727/2017-2 ze dne 2.5.2017
Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Matematika
Ve vzdělávacím plánu je specifikován rozsah prezenční výuky, která bude probíhat blokově v prostorách MFF UK, a přibližná doba samostudia. Pokud to studujícím čas dovolí, mohou navštěvovat přednášky a cvičení společně se studenty prezenčního studia učitelských bakalářských a magisterských oborů.
1.Vysokoškolské vzdělání.
2. Zaslání vyplněné a podepsané přihlášky na studijní oddělení.
3.Vypracování vstupního testu (všeobecná část a odborná část daného předmětu). Pro přijetí do kurzu je zapotřebí získat celkem za obě části minimálně 40 bodů. O splnění počtu bodů bude žadatel e-mailem informován.
4. Poté žadatel zašle na studijní oddělení podepsaný originál formuláře o bezpečnosti , který nalezne na adrese: http://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ pod Celoživotním vzděláváním spolu s dokladem o zaplacení částky 5.000,- Kč na účet 21210277/0100, variabilní symbol je 23, specifický symbol je rodné číslo bez lomítka.
Jakmile studijní oddělení obdrží všechny náležitosti pro přijetí, odešle žadateli Rozhodnutí o přijetí do kurzu.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací
vysokoškolské
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
Osvědčení o absolvování programu
§25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb.
Garant a místo
doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Katedra didaktiky matematiky
Katedra didaktiky matematiky
Sokolovská 83, Praha 8
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Říjen
01.10.2018
6
288 (v hodinách celkem)
3 roky
Poplatky a financování
5000 Kč / rok
osvobozeno
Přihláška
Ke Karlovu 3/2027, 121 16 Praha 2
Studijní oddělení
Daniela Pysková
daniela.pyskova@mff.cuni.cz
951 551 250
30.08.2018
pouze originál s podpisem
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK