Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Odpovědnost za přestupky (2599)
Základní informace
Odpovědnost za přestupky
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM [22-J]
prezenční
čeština
Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky. Dále je určen pro i pro úřadníky ve státní službě a další pracovníky, kteří potřebují získat nebo upevnit znalosti a dovednosti na úseku uplatňování odpovědnosti za správní delikty, pro advokáty, případně pro další zájemce z řad odborné veřejnosti.

Právo
Obsahová náplň:
1. Odpovědnost za správní delikt (charakteristika, pojen a pojmové znaky správního deliktu, základní principy správního trestání, členění správních deliktů).
2. Prameny právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů, působnost zákonů upravujících správní delikty (časová, osobní, místní).
3. Základy odpovědnosti za přestupek a za jiné správní delikty (konstrukce skutkových podstat a jejich výklad, znaky skutkové podstaty správních deliktů, trvající správní delikty a pokračování ve správním deliktu, souběh správních deliktů, okolnosti vylučující protiprávnost, zánik odpovědnosti za přestupek.
4. Sankce a ochranná opatření ukládaná za přestupek a za jiný správní delikt (druhy správních trestů, vyměřování správních trestů, výkon správních trestů).

žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků
Garant a místo
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Katedra správního práva a správní vědy
Katedra správního práva a správní vědy
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
17.10.2016
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2200 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
22100503
30.09.2016
Další informace
http://www.prf.cuni.cz/public-courses/juridikum-porada-5-10-2015-kurz-odpovednost-za-prestupky-a-jine-spravni-delikty-1404051161.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK