Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 152)
 
   Přihlásit přes CAS
Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ (293)
Základní informace
Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ
Kód varianty (CID): 2801
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky [41-KRL]
kombinovaný
ruština
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout absolventům teoretické znalosti a rozvíjet u nich praktické dovednosti a návyky, nezbytné pro výuku ruského jazyka na 2. stupni ZŠ/SŠ. Vzdělávací program obsahuje jak teoretické (lingvisticky, literárněvědně, lingvodidakticky a kulturologicky orientované) předměty, tak předměty zaměřené spíše prakticky. Cílem programu je poskytnout účastníkům komplexní přípravu (s důrazem na rozvoj jejich jazykové gramotnosti a didaktické připravenosti), která jim umožní rozšířit stávající aprobaci o cizí jazyk – ruštinu.
7660/2015-1-373
MŠMT
Bude uvedeno
Celková hodinová dotace vzdělávacího programu je 321 hodin, z toho 157 hodin přednášek a 164 hodin seminářů. Dále pak probíhají individuální konzultace s vyučujícími.
Mgr. Učitelství ZŠ nebo SŠ
Znalost ruského jazyka alespoň na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
Úspěsné složení přijímací zkoušky

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
magisterské
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
Učitelství pro SŠ a 2. stupeň ZŠ v aprobaci ruský jazyk podle §8 zákona o pedagogických pracovnících
Bude uvedeno
Garant a místo
PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Celetná 13
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr
6
321 (v hodinách celkem)
průběžné konzultace během semestru
Poplatky a financování
13500 Kč / rok
560 Kč
Administrativní poplatek: VS: 920

Při platbách úplaty:
VS. číslo programu: 698516
Spec. symbol: datum narození ve tvaru DDMMRRRR (den, měsíc, rok)
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, M. D. Rettigové 4, Praha1, 116 39
Studijní oddělení
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Malach
jakub.konecny@pedf.cuni.cz
732489864
31.08.2016
Přijímací zkouška má podobu písemného testu a ústního pohovoru s uchazeči, kteří uspěli v písemné části (tj. dosáhli výsledku alespoň 70 %). Obě části uchazeči skládají v jeden den. Písemný test ověřuje znalosti ruského jazyka, kultury a reálií na úrovni minimálně B1 podle SERR, porozumění textu a také schopnost překladu z češtiny do ruštiny a z ruštiny do češtiny. Na základě výsledků písemného testu absolvují uchazeči ústní pohovor, ve kterém bude zjišťována především jejich motivace ke studiu.

Termín přijímacího řízení je uveden na webových stránkách katedry - 1. termín (červen 2015), 2. termín (září 2015)
Další informace
http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=1102
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK