Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Úvod do lineárních smíšených modelů
Název práce v češtině: Úvod do lineárních smíšených modelů
Název v anglickém jazyce: Introduction to Linear Mixed Models
Klíčová slova: analýza rozptylu (ANOVA), pevný a náhodný efekt, lineární smíšený model
Klíčová slova anglicky: analysis of variance (ANOVA), fixed and random effect, linear mixed model
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2010
Datum zadání: 05.10.2010
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student zpracuje základy teorie lineárních smíšených modelů, zejména pro jednoduché a dvojné třídění s náhodnými efekty. Práce vysvětlí principy odhadování parametrů a testování hypotéz v těchto modelech. Bude doplněna analýzou reálných dat zpracovanou pomocí softwaru IBM SPSS Statistics.

Seznam odborné literatury
Searle SR (1971) Linear Models. Wiley, New York.
Khuri A (2010) Linear Model Methodology. CRC Press, Boca Raton, FL.
Anděl J (2002) Základy matematické statistiky. MFF UK, Praha.
Předběžná náplň práce
Lineární smíšený model, kterým se bude práce zabývat, je zobecněním modelu analýzy rozptylu jednoduchého nebo dvojného třídění. Vznikne tak, že se (některé) parametry modelu začnou považovat za náhodné veličiny generované z normálního rozdělení. Tento model se používá například tam, kde chceme vyjádřit nejistotu ve výběru experimentálních jednotek (na něž jsou aplikována zkoumaná ošetření) nebo do modelu zahrnout korelace mezi pozorováními.

Student, který si vybere toto téma, bude na analýze reálných dat spolupracovat s konsultantem z firmy SPSS CR a po dobu zpracovávání práce mu bude zdarma zapůjčena licence softwaru IBM SPSS Statistics.

Téma předpokládá předchozí absolvování předmětů NSTP129 nebo NSTP022 a zápis předmětů NSTP097 nebo NSTP201+202.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK