Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Miskoncepce žáků a studentů při interpretaci kinematických grafů
Název práce v češtině: Miskoncepce žáků a studentů při interpretaci kinematických grafů
Název v anglickém jazyce: Students' misconceptions in kinematics graphing
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2009
Datum zadání: 27.10.2009
Datum a čas obhajoby: 23.06.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2010
Oponenti: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Prostudovat předloženou literaturu v českém, slovenském a anglickém jazyce k danému tématu a sepsat krátký úvod do problematiky.
2. Přeložit z angličtiny didaktický konceptuální test.
3. Zadat tento test žákům SŠ a studentům MFF UK. Rozsah vzorku přibližně 100 studentů.
4. Vyhodnotit výsledky s pomocí základních statistických nástrojů.
Seznam odborné literatury
[1] Leindhart G., Zaslavsky O., Stein M. K. (1990): Functions, Graphs, and Graphing: Tasks, Learning, and Teaching. Review of Educational Research, Vol. 60, č. 1, str. 1-64
[2] Tufte E. R. (2002): The Visual Display of Quantitative Information. Graphics Press, USA
[3] Sternberg R. J. (2002): Kognitivní psychologie. Portál, Praha, (kap. 7 str. 241-283)
[4] Beichner R. (1994): Testing student interpretation of kinamatics graphs. AM. J. Phys. 62, 750-762
[5] Gřondilová, M.: Dovednosti studentů při práci s grafy. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP, Olomouc, 14. 12. 2005, s. 151-155, ISBN 80-7220-246-4
[6] Zelenický L., Horváthová D., Rakovská M. (2005): Graf funkcie vo fyzikálnom vzdelávaní. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
[7] McDermott L.C., Rosenquist M.L., Van Zee E.H. (1987): Student difficulties in
connecting graphs and physics: Examples from kinematice. Am. J. Phys. 55 (6), June, 503-513
[8] Goldsworthy A., Watson R., Wood-Robinson V. (1999): Getting to grips with graphs. The Association for Science Education, Hatfield
[9] Gřondilová, M.: Chyby studentů při práci s grafy, Matematika - fyzika - informatika, Vol. 15, No. 6, 2005/ 2006, s. 352-362, ISSN 1210-1761
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zjistit typické miskoncepce studentů při práci s kinematickými grafy s použitím mezinárodně uznáváného standardizovaného testu. Předpokládaný vzorek je zhruba 200 studentů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
You should carry out research finding out typical misconceptions in graphing. As research tool it will be used american conceptual test. Sample will range 100-200 grammar and university students.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK