Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Testování produktů generovaných ze snímků družice Meteosat (MSG) v synoptické praxi
Název práce v češtině: Testování produktů generovaných ze snímků družice Meteosat (MSG) v synoptické praxi
Název v anglickém jazyce: Testing of products generated from Meteosat satellite (MSG) images in synoptic praxis
Klíčová slova: satelitní snímek, T-re profil, konvekční bouře
Klíčová slova anglicky: satellite image, T-re profile, convective storm
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2008
Datum zadání: 01.10.2008
Datum a čas obhajoby: 27.06.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:04.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2017
Oponenti: RNDr. Mgr. Vojtěch Bližňák, Ph.D.
  RNDr. Mgr. Karel Dejmal, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
Nejprve se seznámit s RGB produkty, které jsou generovány ze snímků družice Meteosat (MSG). Provést hlubší rešerši těchto produktů. Hlavním zdrojem studijních materiálů budou stránky společnosti EUMETSAT. Poté budou vybrány vhodné povětrnostní situace, které budou důkladně analyzovány právě s využitím těchto RGB produktů. Důraz bude kladen na porovnání těchto RGB produktů s realitou a na vyhodnocení jejich přínosu pro analýzu situace a krátkodobou předpověď. Součástí těchto analýz bude dle možností i subjetkivní validace produktů numerických předpovědních metod s využitím aktuálních družicových snímků.
Seznam odborné literatury
www.eumetsat.int
Dále dle pokynu vedoucího práce.
Předběžná náplň práce
Takzvané RGB produkty představují snímky nebo obrázky vzniklé kombinací dvou nebo i více kanálů, ve kterých snímá družice Meteosat (MSG), a které jsou pak barevně zobrazeny. Takovéto snímky mohou zdůraznit různé fyzikální vlasnosti podle množství červené, zelené a modré a tak znázornit daný jev vlastní barvou. Je tak možné rozlišit například složení oblačnosti, stav vegetace a povrchu pdůy, vlastnosti vzduchových hmot a podobně. Takovéto snímky pak mohou při analýze dané povětrnostní situace vhodně doplnit informace ze standardních kanálů družice MSG.
V rámci této práce budou použity různé kombinace těchto snímků, tedy různé RGB produkty pro důkladné analýzy vybraných povětrnostních situací a jejich přínosu pro krátkodobou předpověď počasí. Dle možností bude vhodné provést i subjetkivní posouzení výstupů numerických předpovědních modelů na základě těchto RGB produktů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The so called RGB products are composite images generated by combining two or more channels, that uses Meteosat (MSG) and that are then displayed in colour. This combination can then highlight different physical features through the differing amounts of red, green and blue and hence give a unique colour to that feature. So, it is possible to distinguish if clouds contain ice crystals if the clouds are water clouds (including fog), further it is possible to analyse vegetation and soil characteristics, as well as characteristics of air masses. So these images can suitable complement information from standard MSG channels.
In this work, different combinations of this images, i.e. different RGB products for deep analysis of selected weather situations will be used and their benefit for short range weather forecasts will be discussed. If possible, subjectively validation of numerical weather models outputs will be done based on these RGB products.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK