Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Popis a vizualizace magnetooptických přechodů ve ferromagnetických kovech
Název práce v češtině: Popis a vizualizace magnetooptických přechodů ve ferromagnetických kovech
Název v anglickém jazyce: Description and visualization of magnetooptic transitions in ferromagnetic metals
Klíčová slova: feromagnetické materiály, optické vlastnosti, magneto-optický Kerrův jev, topologie, fyzika pevných látek
Klíčová slova anglicky: ferromagnetic materials, optics, magneto-optic Kerr effect, topology, solid-state physics
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
- seznámení se základními principy výpočtů elektronové struktury (ab-initio výpočty) pomocí Wien2k kódu
- vizualizace optických a magnetooptických přechodů v Brillouinově zóně
- nalezení dominantních příspěvků do optické a magnetooptické odezvy bcc Fe a fcc Ni
Seznam odborné literatury
[1] Richard M. Martin, Electronic structure: Basic Theory and Practical Methods, Cambridge Press
[2] D. N. Basov et al, Towards properties on demand in quantum materials, Nature Materials 16, 1077 (2017)
[3] Experimental observation of optical Weyl points and Fermi arc-like surface states, J. Noh et al, Nature Physics 13, 611 (2017) 
[4] Topological photonics, L. Lu et al, Nature Photonics 248, 821, (2014) 
Předběžná náplň práce
Magnetooptický Kerrův jev (MOKE) má využití v mnoha aplikacích (holografický display, optický izolátor) či v základním výzkumu (detekce směru magnetizace či Néelova vektoru, ultrarychlá magnetizační měření, nastavení magnetizace světlem). Ačkoliv popis Kerrova jevu v materiálech je dobře zvládnutá problematika a MOKE jev je rutinně počítán pomocí ab-initio kódů, původ MOKE v magnetických pevných látkách není jasný, a jeho zdroje v elektronové struktuře nejsou dobře popsány. Naše součastná práce na bcc Fe ukazuje, že MOKE pochází z několika málo k-bodů elektronové struktury. Cílem práce je nalezení a vizualizace optických přechodů v elektronové struktuře jednoduchých ferromagnetických kovů (bcc Fe, fcc Ni). Elektronová struktura těchto kovů a pravděpodobnost optických přechodů bude spočtena pomocí Wien2k programu. Navazující práce pak bude zaměřena na pochopení a teoretický popis těchto nalezených bodů a s nimi spojených magneto-optických přechodů.
OEM
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK